Аспірантура/Докторантура

Вступ до германського мовознавства

1. Сучасні германські мови, їх класифікація та ареали поширення. Спільногерманський період. Готська мова та мова ранніх рунічних написів, їх значення у порівняльно-історичному вивченні германських мов.

2. Особливості фонетики германської групи мов у порівнянні з іншими індоєвропейськими мовами. Наголос, пересуви приголосних, германський вокалізм.

3. Морфологічна структура слова германської групи мов.

4. Давньогерманська лексика. Лексичні запозичення у германських мовах у ранньому Середньовіччі. Германо-балтійські, германо-слов’янські та германо-балтійсько-слов’янські паралелі. Стилістичне розшарування лексики давньогерманських мов.

5. Будова словосполучення і речення у давньогерманських мовах.

Німецька мова

Історія німецької мови

1. Періодизація історії мови. Давньоверхньонімецький період.

Особливості фонологічної, граматичної системи, словниковий склад.

Найдавніші пам’ятки писемності.

2. Середньоверхньонімецький період

Східна колонізація, розширення меж німецької держави. Основні фонетичні, граматичні та лексичні процеси цього періоду.

3. Нововерхньонімецький період

Особливості становлення літературної німецької мови. Подальший розвиток фонетичної, граматичної та лексичної систем. Реліктові явища у сучасній німецькій мові та в сучасних німецьких діалектах.

Теорія сучасної німецької мови

Фонетика

1. Фонетика як наука. Фонетика і фонологія. Методи дослідження.

Вимовні норми німецької мови.

2. Склад фонем німецької мови. Дистинктивні ознаки голосних та приголосних

3. Артикуляційна база німецької мови. Дистрибуція фонем.

4. Складова просодика, словесний наголос, інтонація.

Граматика німецької мови

Морфологія

1. Загальні проблеми граматики. Граматична будова мови. Основні поняття граматичної теорії.

2. Морфологія.  Поняття морфеми. Частини мови.

3. Іменник, його семантичні класи та граматичні категорії.

4. Дієслово, його семантико-структурні класи та категорії.

5. Прикметник, його класифікація за різними критеріями та граматичні категорії.

6. Невідмінювані частини мови.

Синтаксис

1. Речення та аспекти його вивчення.

2. Основні питання синтаксичної теорії тексту.

Лексикологія німецької мови

1. Лексикологія як розділ мовознавчої науки. Проблема слова як основної одиниці мови.

2. Загальна теорія слова. Структурний, семантичний та функціональний аспекти аналізу слова як основної одиниці мови.

3. Структура словникового складу. Проблема системної організації словникового складу. Парадигматичні та синтагматичні зв’язки в лексико-семантичній системі. Стратифікація лексичного складу

4. Номінативна система німецької мови. Основні типи мовної номінації.

5. Основні поняття лексичної теорії тексту.

6. Теоретичні основи лексикографії як розділу лексикології. Типологія словників.

Стилістика німецької мови

1. Стилістика – науково-лінгвістична дисципліна. Предмет, проблематика, завдання і методичне дослідження стилістики.

2. Основні поняття, категорії, проблеми стилістики. Поняття «стиль». Стилістика мови, стилістика мовлення, стилістика тексту.

3. Стилістична граматика та стилістичне словотворення.

4. Стилістична диференціація словникового складу сучасної німецької мови.

5. Стилістична семасіологія. Фігури заміщення. Фігури суміжності.

6. Стилістика тексту. Мовностилістичні якості тексту.

7. Функціональні стилі сучасної німецької мови. Загальні закономірності функціонування мовних засобів у функціональних стилях.