Билиця Ярослав Теодорович / Yaroslav Bylytsia

професор

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Рік народження:1949 р.

Освіта, навчання: 

1956-1966 рр – Галицька середня школа;

1966-1970 рр. – факультет іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю  «німецька  мова» із дипломом з відзнакою;

1984-1987 рр – очна аспірантура при Київському державному педагогічному інституті іноземних мов  за спеціальністю «германські мови».

Науковий ступінь, рік захисту: кандидат філологічних наук, кандидатська  дисертація на тему «Політична фразеологія сучасної німецької мови» (захист -1988 р.).

Вчене звання: доцент кафедри німецької філології з 1992 року.

Сфера наукових інтересів: проблеми лексикології, загальної та німецької фразеології

(зокрема політичної), лінгвокультурології тощо. Шифр науково-дослідної проблематики – 10.02.04 – германські мови.

Пройшов стажування: Московський військовий інститут іноземних мов (1975 р.), Московський інститут іноземних мов (1983 р.), Віденський університет (1994 р.), Ессенський університет (1996 р.), Мюнхенський університет  (1999 р.).

Читає  лекційні курси: теоретична фонетика, країнознавство німецькомовних держав.

Основні віхи професійної діяльності:

1970-1980 рр.- праця на різних посадах у сфері шкільної освіти;

1980-1988 рр.- асистент кафедри німецької філології Івано-Франківського державного педагогічного інституту;

1988-1990 рр.- старший викладач  кафедри;

1990-2009 рр.- завідувач кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доцент кафелри;

2006-2017 рр.- декан факультету іноземних мов університету;

2017 – по даний – перебуває на посаді професора кафедри німецької філології.

Нагороджений:  Почесними грамотами Міністерства освіти України (1979, 1998, 2000 рр.), Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1978 р.), Нагрудним знаком

«Відмінник освіти України» (1999 р.), медаллю ПНУ «За заслуги перед університетом»

(2016 р.),  Почесним званням «Заслужений працівник освіти України» (2019 р.).

Билиця Я. Т. Політична фразеологія як особливий розряд одиниць термінологічного характеру. // Мовознавство. – 1987. – № 3 –  С. 37- 45.

Билица Я. Т. Прагматический потенциал политической фразеологии и полититический текст (на материале немецкого языка) // Текстуальная лингвистика и обучение аудированию на иностранных  языках / под ред.. В.А. Бухбиндера. –  Киев: КГПИИЯ, 1986. – С. 16 – 24.

Билица Я. Т. Интернациональный характер политической  фразеологии немецкого языка. // Сопоставительное изучение коммуникативных единиц иностранного и родного языков: Киевский гос. пед. ин-тут иностр. языков. – К.:  КГПИИЯ, 1987. –  С. 25- 32.

Билиця Я. Т.  Надслівні сполуки термінологічного характеру як джерело формування політичної фразеології. // Іноземна філологія. – Львів:  ЛДУ, 1988. – Вип. 90. –  С. 52- 59.

Билиця Я. Т. Політична фразеологія сучасної німецької мови як особливий розряд одиниць її фразеологічного складу. // Автореф. дис. … канд. філол. наук – К., 1988 – 20 с.

Билиця Я. Т. Німецькі лексичні елементи в говірках Прикарпаття. // Матеріали обласної історико-краєзнавчої наукової конференції. – Івано-Франківськ, 1989. – С. 25–28.

Билиця Я. Т. Специфічні особливості семантики політичних фразеологізмів сучасної німецької мови // Семантика мови і тексту:  Матеріали міжвузівської  наукової конференції. – Івано-Франківськ, 1992. – Ч. 2. – С. 245-247.

Билица Я. Т. Политическая практика как главный источник формирования политической фразеологии  (на материале немецкого язика). // Вопросы фразеологии. – Череповец, 1992. – № 17. – С. 27-33.

Билиця Я. Т. Політична фразеологія німецької мови та запозичення з інших мов // Вісник Харківського державного університету. – Серія «Філологія» – 1994. – № 381. – С. 103-110.

Билиця Я. Т. Педагогічна практика з німецької мови студентів факультету романо-германської філології (у співавторстві). – Івано-Франківськ, 1997. –  16 с.

Билиця Я. Т. Політична фразеологія авторського походження  (на матеріалі німецької мови). // Вісник Київського державного лінгвістичного  університету. – Серія «Філологія». – Вип. 4. – Київ, 1998. – С. 34-39.

Билиця Я. Т.  Загальновживана фразеологія як джерело формування політичної фразеології. // Вісник Харківського  державного університету. – Серія «Філологія» – 1999. – № 395. – С. 103-110

Билиця Я. Т. Фразеологічні кальки у складі політичної фразеології німецької мови. // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. – Черкаси. 2000. – С. 265 – 271.

Билиця Я. Т. Особливості мовних шляхів та механізмів формування політичної фразеології // Філологічні науки: Зб. наук. праць Сумського держ. пед. ун-ту ім. О.С. Макаренка. – Суми: СумДПУ, 2001. – С. 115–122.

Билиця Я. Т. (у співавторстві) Вступний фонетичний курс німецької мови  // Методичний посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 73 с.

Билиця Я. Т. Фразеологічні євроуніверсалії політичного характеру в сучасній німецькій мові. // Діахронічне типологічне дослідження германських мов: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Донецьк, 2002. – С. 121-127.

Билиця Я. Т. Категорія оцінності політичних фразеологізмів в німецькомовному політичному дискурсі // Наук. зап.  Луганського нац. пед. ун-ту-   Вип. 4. – Т. 1. – Сер.  “Філологічні науки”. – Луганськ, 2003. -С. 37-45.

Билиця Я. Т.  Крилаті вирази у складі політичної фразеології німецької мови  // Мова і культура: Тези доповідей Міжнар. наукової конференції. – К., 2004.– С. 234 – 236.

Bylyzja Jaroslaw. Germanische Entlehnungen in den Mundarten des Vorkarpatenlandes. // Deutsche Sprache, Literatur und Kultur im ukrainischen  Kontext / Materialien der Ukrainisch-Bayerischen Germanistentagung. – Lwiw-München, 2005. – S. 56-68.

Билиця Я. Т. Imperativ // Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальність «Німецька мова і література». – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 190 с.

Билиця Я. Т. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальність «Німецька мова та література» / за редакцією Я. Т. Билиці та О. Я. Остаповича. – Івано-Франківськ, Плай, 2006. – 227 с.

Билиця Я. Т. Політична фразеологія в системі мовних засобів маніпуляції свідомістю (на матеріалі німецької мови) // Науковий часопис національного пед. університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов : Зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 3. – С. 200-205.

Билиця Я. Т. Оказіональні трансформації структури політичних фразеологізмів німецької мови у політичному дискурсі. // Проблеми аналізу тексту. – Харків, 2010. – С. 36-41.

Билиця Я. Т. Особливості методики роботи над політичною лексикою та фразеологією в школі та вузі // Методика викладання іноземних мов: Науково-методичний збірник: – К., 2011. – С. 25-32.

Билиця Я. Т. Функціональні особливості політичної фразеології в політичному дискурсі. // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Германська філологія. – Чернівці, 2012. – Вип. 41. – С. 97-104.

Билиця Я. Т  Національно-культурна маркованість семантики політичних фразеологізмів німецької мови. // Наукові записки ВДПУ імені Михайла. Коцюбинського: Збірник наукових праць. Серія: Філологія. – Вінниця, 2013. – Вип. 6. – С. 68-72.

Im Stübchen beim Liebchen … Ausspracheschulung  für Anfänger. Посібник з практичної фонетики  для студентів  факультетів іноземних мов. / Я. Т. Билиця, І. Я. Малашевська, Г. М. Шацька. – Івано-Франківськ, ТзОВ «Просвіта», 2014. – 90 с.

Билиця Я. Т. Компаративні фразеологізми німецької мови як етнокультурні маркери мовної картини світу. // Науковий вісник Волинського державного університету. Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2017. – № 6 – C. 39-46.

Jaroslaw Bylytsia «Modelliertheit» – «Nichtmodelliertheit» im Bereich der politischen Phraseologie des Deutschen. / Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 32-34.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: knf@pnu.edu.ua

Position: professor at the German Philology Department of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Born: 1949.

Education:

1970 – graduated from the Faculty of Foreign Languages of the Ivan Franko Pedagogical Institute in Drohobych;.

1988 – graduated from the Pedagogical Institute of Foreign Languages in Kyiv with the Scientific Degree – PhD in Philology (thesis “Political Phraseology of the German Languagе”);

Did academic internships at the Moscow Institutes of  Foreign Languages (in 1975, 1983), at the Universities of  Vienna (in 1994), of Essen (in 1996), of Munich (in 1999).

Scientific interests:

Research of problems in Lexicology, Phraseology and Cultural Linguistics studies.

Professional Career:

1970-1980 – Employment on different positions in the school education;

1980-2000 – German Instructor at the Department of German Philology of the Vasyl Stefanyk Pedagogical Institute in Ivano-Frankivsk;

1990-2009Head of the Department of German Philology  at the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Associate Professor;

2006-2017Dean of the Faculty of Foreign Languages at the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;

Since 2017 – present – Professor at the Department of German Philology of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Teaching: Practical Course of German, Theoretical Phonetics, Germany Country studies.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: knf@pnu.edu.ua