Турчин Василь Михайлович / Vasyl Turchyn

доцент

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Канд. філол. наук, доцента кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Турчина В. М.

Народився 20.11.1947 року в м. Тлумач Івано-франківської області у сім’ї службовців. У 1954 році пішов у перший клас Нижнівської СШ, яку закінчив у 1965 році. У цьому ж році поступив у Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича на факультет романо-германської філології, німецьке відділення. У 1970 році закінчив університет з відзнакою і був направлений працювати вчителем у Торськівську середню школу Заліщицького району Тернопільської області. З вересня 1971 року працював викладачем кафедри німецької мови Тернопільського фінансово-економічного інституту. У 1972 році був зачислений також на посаду викладача німецької мови Тернопільського медичного інституту за сумісництвом. З 1976 року − аспірант кафедри німецької філології Львівського державного університету ім. І. Франка. Закінчивши аспірантуру, захистив кандидатську дисертацію (10.02.04 – германські мови). У 1983 році мені було присвоєно звання доцента кафедри німецької мови. Виконував обов’язки заступника декана економічного факультету, заступника завідувача кафедри німецької мови. З вересня 1984 року працюю доцентом кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Беру активну участь у навчально-методичній, науковій і громадській роботі (8 років працював заступником декана факультету іноземних мов), член наукової ради факультету іноземних мов.

 1. Турчин В.М. Корреляция понятия и значения. / На материале немецких медицинских
  и биологических терминосистем / Іноземна філологія. Вип. 53, Львів, 1979.-0,4 др.арк.
 2. Турчин В.М. Специфические особенности взаимоотношений иноязычних и немецких синонимов в терминосистемах медицины и биологии.Іноземна філологія, Вип.54, Львів 1979. -0,5 др.арк.
 3. Турчин В.М. Проблема синонимии в терминосистемах биологии и медицины немецкого языка, /на правах рукописи /Автореф., канд. диссертации., Львів, 1979. – 0,5 др. арк.
 4. Турчин В.М. Структурные варианты немецких терминов биологии и медицины. Іноземна філологія. Вип. 56, Львів, 1979.- 0,5 др. арк.
 5. Турчин В.М. Дистинктивно-семантические синонимы в терминосистемах биологии и медицины. / На материале немецкого языка / Іноземна філологія. Вип. 57, Львов, 1980 0,5 др. арк.
 6. Турчин В.М. Проблема классификации синонимов и построение парадигмы в терминосистемах / На материале немецкого языка / Іноземна філологія. Вип.67, Львів, 1982, 0,5 др.арк.
 7. Турчин В.М. Структурная характеристика трансформационных моделей сокращений экономической терминологии. Іноземна Філологія. Вип. 75, Львів, 1984, 0,5 др.арк.
 8. Турчин В.М. Омонимия сокращений немецкой экономической терминосистемы. Іноземна філологія. Вип. 77, Львів, 1985- 0,5 др. арк.
 9. Турчин В.М. Отличительние свойства в биологической и медицинской терминосистемах. Вестник Харковского университета, № 290, 1986, 0,5 др.арк. / Лингвистические и дидактические аспекты германских и романских языков/.
 10. Турчин В.М. Оценка достоверности распределения видов синонимов биологической и медицинской терминосистемах. Вестник Харковьского университета, №312, 1987 /Коммуникативная лингвистика и методика преподавания иностранных языков/. – 0,5 др.арк.
 11. Турчин В.М. Лингвистическая природа сравнений в немецкой художественной прозе. Іноземна філологія. Вип. 89, 1988, 0,5 др.арк.
 12. Турчин В.М. Семантическая специализация иноязычных аффиксов и немецких терминоелементов медицины в синонимических / варниантних парадигмах и совершенстование их перевода на русский язык. Всесоюзная конференция “Совершенствование перевода научно-технической литературы и документов. Тезисы докладов, М., 1988-0,2 др.арк.
 13. Турчин В.М. Методика лінгвістичної інтерпрнтації уривку з поеми Т.Г. Шевченка “Катерина” на спецсемінарі з німецької мови. Республіканська конференція, Івано-Франківськ, 1989р.
 14. Турчин В.М. Опыт отбора наиболее употребительных полисемических
  терминов немецкого языка для облегчения автоматического перевода текстов по
  биологии и медицине. Всесоюзная научная конференция “Автоматический перевод текстов”, г. Черновцы, 1989 г.
 15. Турчин В.М. Митинг – действенное средство в борьбе за мир в воспитательном процессе школы. Научная конференция «Воспитание учащихся на идеях мира в учебно- воспитательном процессе школы и педвуза”. г.Ровно, 1989 г.
 16. Турчин В.М. Семантична кореляція між трансформаційними моделями
  економічних скорочень і вихідними термінами. Івано-Франківськ. Тези доповідей
  міжвузівської конференції, 1990.
 17. Турчин В.М.Комплексні синонімічні парадигми в терміносистемах німецької мови // Вісник Харківського університету., Харків, 1991.
 18. Турчин В.М., Лазарович В.В./ Семантическая специализация иноязычных приставок и немецких терминоелементов медицины в синонимических / вариантных/ парадигмах и совершенствование перевода на русский язык. УДК 81.01. АНССР.
 19. Турчин В.M., Лазарович В.В./ Семантическая специализация иноязычных аффиксов и немецких терминоелементов медицины в синонимических / вариантных/ парадигмах и совершенствование перевода на русский язык. УДК 81.01. АНССР 1989.
 20. Турчин В.М.Види термінів-синонімів на парадигматичній осі. Всесоюзна наукова конференція в Київському університеті. Київ. 1991 p. /0,2 др. арк./
 21. Турчин В.М. Прагматичний аспект змістовної сегментації новели В. Стефаника «Палій». Конференція м. Івано-Франківськ. 1991р. 0,2 др. арк.
 22. Турчин В.М. Сочетаемость наречий-интенсификаторов с прилагательными в современном немецком языке // Проблемы словосочетания: Тезисы межвуз. конф. 24-26 сентября 1992-Ч.2.-Пятигорск, 1992.-С.196-198.
 23. Турчин В.М. Семантическая и структурно-семантическая характеристика полных синонимов (дублетов) медицинской и биологической терминосистем // Вестник Харьковского ун-та. – Х: Основа, 1992.-№367.- С.94-98.
 24.  Турчин В.М. Частичные синонимы в терминосистемах биологии и медицины // Вестник Харьковского ун-та.- Х: Основа, 1992, №372.-С.71-77.
 25.  Турчин В.М. Роль семантичних диференційних ознак в утворенні і функціонуванні термінів-синонімів // Матеріали міжнародної наукової конференції “Семантика мови і тексту” (13-15жовтня 1993)- Івано-Франківськ, 1993.- Ч.ІІ.-С.168-169.
 26. Турчин В.М. Експресивно-оціночний тип абревіатур німецької мови // Матеріали міжнародної наукової конференції “Семантика мови і тексту”(13-15 жовтня 1993) – Івано-Франківськ, 1993.- Ч.ІІ.- С.170-171.
 27. Турчин В.М. Контрастивний аналіз лексики новели В. Стефаника “Діточа пригода” у перекладі Р. Курінного // Стефаниківські читання. – Вип. 2. – Івано-Франківськ, 1993.- Ч. ІІ. – С.125-127.
 28. Турчин В. М., Турчин М. М.. Попередження і подолання інтерференції на лексичному рівні у вивченні німецької мови як другої спеціальності // Сучасний стан та проблеми викладання іноземної мови як другої (8-10 жовтня 1995). Міжнар. наук. конф.- Київ, 1995.- С.32-33.
 29. В.М. Турчин, М.М. Турчин. Структура порівнянь у німецькій художній прозі // Вісник Харківського ун-ту.- Харків: Константа, 1995.- Вип 384.,- Т. ІІ.- С.164-167.
 30. Турчин В.М., Турчин М. М. Досвід виділення синонімів за видами в терміносистемах німецької мови на парадигматичній осі // Матеріали У міжнародної наукової конференції (30 вересня- 2 жовтня 1996).-Івано-Франківськ, 1996. Ч.І.- С.190-191.
 31. Турчин В.М., Турчин М. М. Експліцитність й імпліцитність семантичних диференційних ознак скорочень (на матеріалі сучасної німецької мови) // Матеріали У міжнародної наукової конференції (30 вересня – 2 жовтня 1996)- Івано-Франківськ, 1996. Ч.І.- С. 192-193.
 32. Турчин В.М. Навчання студентів старших курсів німецького відділення прийомам лінгво-стилістичного аналізу тексту // Матеріали третьої Всеукраїнської наукової конференції “Нові підходи до філології у вищій школі” (16-21 вересня 1996). – Мелітополь, 1996. – С.212-213.
 33. Турчин В.М. Телевізійне навчання аудіювання з іноземної мови за допомогою відеомагнітофона // Матеріали західно-регіональної науково-методичної конференції “Лінгво-дидактичні проблеми викладання іноземної мови на економічних факультетах” (13-14 травня 1997). – Тернопіль, 1997. – С. 24-25.
 34. Турчин В.М. Методика написання дипломної роботи з іноземної мови // Лінгво-методичні аспекти викладання іноземної мов: Зб. ст. та доп. міжвуз. наук.-практ. конф. (15-17 вересня 1997).- Івано-Франківськ, 1997.- С. 40-42.
 35. Турчин В.М. Критерії виділення синонімів в терміносистемах в плані створення синонімічного словника // Матеріали другої західно-регіональної науково-методичної конференції “Лінгво-дидактичний плюралізм навчального процесу з іноз. мов у вищих навчальних закладах”.- Тернопіль, 1999.- С.137-139.
 36. Турчин В.М., Турчин М.М. Контрастивний аналіз скорочень німецької та
  української мов на структурному та семантичному рівнях // Матеріали міжнародної
  наукової конференції “Німецька мова в сучасному світі” (7-9 травня 1998).- Дрогобич,
  2000.-С.26-34.
 37. Турчин В.М. Омофони німецької мови в складних парадигмах // Семантика мови і тексту: 36. статей VI міжнар. наук, конф.- Івано-Франківськ: Плай, 2000.С.589-591.
 38. Турчин В.М., Турчин В.В. Епонімічні медичні терміни в синонімічних рядах німецької мови /І Іноземна філологія. Київський національний ун-т. ім. Т. Шевченка.Київ, 2000.- С.45-47.
 39. Турчин В.М., Турчин М.М. Семантична кореляція антонімів і синонімів у системі мови // Мовознавство. – Київ, 2001.- №1.- С.67-70.
 40. Турчин В.М. Системний характер омофонів сучасної німецької мови .//
  Науковий Вісник Чернівецького ун-ту.- Германська філологія: Вип. 114. Чернівці: Рута, 2001.-С.31-38.
 41. Турчин В.М., Турчин B.B. Про синоніми і варіанти в терміносистемах І,
  Семантика мови і тексту. VIII Міжнародна наукова конференція. (22-24 жовтня^
  Івано-Франківськ, 2003.- С. 510-512.
 42. Турчин В.М., Турчин М.М. Фразеологічні інновації у німецькій мовній комунікації масмедіа // Мовні і концептуальні картини світу. 36. наук, праць Київського національного університету ім. Т. Шевченка.- Київ, 2003.- С.301-306.
 43. Турчин В.М. Семантична спеціалізація префіксів в антонімічних парадигмах і блоках (на основі дієслів німецької мови) // Міжнародна наукова конференція “Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов” (25-26 березня 2004). Тернопіль, 2004.-С.83-84.
 44. Турчин В.М. Деякі аспекти лінгвостилістичного аналізу німецького художнього тексту (макролінгвістичний аналіз) // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції “Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи”, присвяченої 40-річчю Тернопільського держ. економічного університету. Тернопіль, 2006.- С. 107-109.
 45. Турчин В.М. Турчин В. В. Деякі аспекти лексико-стилістичного аналізу німецького художнього тексту П Всеукраїнська наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та навчання іноземних мов” 26-27.10.2006 р. Хмельницький, 2006.-С. 146-148.
 46. Турчин В. М., Турчин В. В. Переклад українською мовою іншомовних терміноелментів (афіксів) медицини через синонімічні (варіантні) парадигми і блоки // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 36. наук, праць Ч. 2. Вип. 3. Хмельницький, 2007.- С. 235-237.
 47. Турчин В.М. Деякі аспекти лінгвостилістичного аналізу німецького художнього тексту (мікролінгвістичний аналіз) // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції “Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи”, присвяченої 40-річчю Тернопільського держ. економічного університету. Тернопіль, 2006.- С. 107-109.
 48. Турчин В. М. Турчин В.В. Переклад українською мовою іншомовних терміно-елментів (афіксів) медицини через синонімічні (варіантні) парадигми і блоки. //Збірник наукових праць. Ч. 2. Вип. 3. Хмельницький, 2007.- С. 235-237.
 49. Турчин В.М., Турчин В. В. Німецька ботанічна номенклатура та її українські еквіваленти // Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства. Чернівці, книги XXI, 2008, с. 160-162 (до 70 річного ювілею В. В. Левицького).
 50. Турчин В.М., Турчин М..М. Роль стилістичної когезії у літературному дискурсі // Міжнар. наук. конф. “Сучасні проблеми германістики в Україні”. 8 травня 2008. Дрогобич: Сурма, 2008. − С. 275 – 281.
 51. Турчин В.М. Турчин В. В. Деякі аспекти стиліс-тичного аналізу художнього тексту // Тези доповідей другої міжнародної наукової конференції “Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи”. Тернопіль 2008. – С. 91-96.
 52. Турчин В. М., Турчин В. В. Заповнення мовних лакун екзотизмами та їх асиміляція в німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького університету, германська філологія, 2009. – С. 242-246.
 53. Турчин В. М. Стилістично-морфологічні опозиції у романах Е.М. Ремарка «Три товариші», «Час жити і час помирати», «Чорний обеліск» // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Збірник наукових праць: Випуск 4, Хмельницький, 2009. – С.226-228.
 54. Турчин В. М. Турчин В. В. Стилістичні прийоми обумовлені видами речень, порядком слів, переліком та повторами (на матеріалі творів Е.М. Ремарка «Три товариші», «Час жити і час помирати», «Чорний обеліск») // Лінгвістичний університет, 2009.- С. 411-422.
 55. Турчин В.М. Контрастивні відмінності вживання претеріта та перфекта, прийменників у німецькому та австрійському варіантах німецької мови. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип.22, Т.2, Кам’янець-Подільський, 2010. – С.227-229
 56. Турчин В.В., Турчин В.М. Лінгвістичні напрямки в дослідженні антономії // Наукові записки: Серія «Філологічна». Видавництво національного університету Острозька академія. -Вип.. 19. – Острог, 2011 – С. 337-341.
 57. Турчин В.М., Турчин В.В. Словотворчі моделі економічних англійських запозичень, композит і словосполучень у німецькій мові // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів». – Тернопіль, 2011 – С. 123-125.
 58. Турчин В.М., Турчин В.В. Квантитативний аналіз термінів і професіоналізмів у розрізі збагачення словникового складу німецької мови (на основі німецько-російського словника по деталях машин) // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов» – Тернопіль, 2011. – С. 66-68.
 59. Турчин В.М., Турчин В. В. Стилістичні пласти лексики в романах Е.М. Ремарка “Три товариші” та “Ніч в Лісабоні”. // Наукові записки. Серія “Філологія” Острог, 2012.- С. 169-170.
 60. Турчин В. М., Турчин В. В. Вплив орфографічної реформи на явище омонімії у німецькій мові // Сучасні дослідження з ‘лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, Івано-Франківськ; 13 березня 2013 р. [Електронний ресурс] / відп. ред. Я.В. Бистров; Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013.- С.85-87. – Режим доступу: http://www.ellic.pu.if.ua ISBN 978-966-640-341-7

Навчально-методичні праці, словники

 1. Турчин В.М. Методические указания и материалы к учебным речевым ситуациям
  /немецкий язык для III курсов экономических факультетов / Тернополь, 1976 – 2,5 др.арк. — Сооавторы: Коваль Я.П., Траф’як М.А., Житкевич Н.В.
 2. Турчин В.М. Методические указания к изучению темы «Причастия и причастные
  обороты на занятиях по немецкому языку» /граматическая литература для
  экономических вузов/. Тенополь, 1982.
 3. Турчин В.М. Методические указания по использовании текстов по спечиальности “Финансы и кредит на занятиях по немецкому языку для II-III этапов обучения. Тернополь, 1984, Зп.л. Соавтор Житкевич Н.В.
 4. Турчин В.М. Методические указания и материалы к учебным речевым ситуациям / для студентов І-ІІ курсов заочной форми обучения / Тернополь 1984 Соавторы: Пухальский И.Ю., Коваль Я.Л., Траф’як М.А., Житкевич Н.В., Замрига А.Р.
 5. Турчин В.М., Турчин М. М. Граматична програма для 5-го класу середньої школи по темі: “Präsens” (теперішній час) дієслів німецької мови. Івано-Франківськ, 1992.- 28 с.
 6. Турчин В.М., Турчин М. М. Методичні рекомендації до проведення уроку (для студентів ІУ-У курсів). Івано-Франківськ, 1993.- 28с.
 7. Турчин В.М,.Турчин М. М.  Methodische Hinweise zum Thema: “Einige Umgebungen der deutschen Partizipien”.  Iwano-Frankiwsk, 1996.- 25 S.
 8. Турчин В.М., Лазарович В.В. Етимологічний словник німецьких фразеологічних запозичень латинського походження. ТНТБ України №163- УК. – 1996. – 60с.
 9. Турчин В.М., Турчин М.М. Methodische Hinweise zum Thema: „Wie soll es richtig gesagt werden?” Iwano-Frankiwsk, 1999.-18 S.
 10. Турчин В.M., Турчин В.В., Турчин М.М., Texte zum Lesen und Hörverstehen. Iwano-
  Frankiwsk: Hostynez, 2004 – 392 S.
 11. Турчин B.M. Lexikalische Kompetenz. // Збірник тестів для абітурієнтів, які
  поступають на спеціальність „Німецька мова і література” / За редакцією Я.Т.Билиці-та
  О.Я.Остаповича.-Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С. 191-201.
 12. W.W. Turtschyn, W.M. Turtschyn Deutsches Wörterbuch der Synonyme und Varianten biologischen terminologischen Systems und der Nomenklatur. Видавництво Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.2011.- 561с.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: knf@pnu.edu.ua

Candidate of philology sciences, senior lecturer of german department at the W. Stefanyk national university 

          Wassyl Turtschyn was born at 20.11.1947 in Tlumach town in the familie of public servants. 1954 went to the Nyzhniw school, which finished in 1965. At the same year i entered Chernowitz university the faculty of  roman-german philology, german department. 1970 i draduated this university with honours diploma and went to work as the teacher at Torske village (Zalishtshyk region, Ternopil oblast). From September 1971 worked as the lecturer at the german department at the financial-economic university. From 1976 − aspirant of german department at the Lwiw Franco university. 1979 uploded a thesis (10.02.04 – german languages). 1983 i became senior lecturer academic status. From September 1984 i work as senior lecturer at the W. Stefanyk national university. 8 years i worked as deputy of dean of the german department at the W. Stefanyk national university. At this time (2018) i have published 64 articles in the scientific magazines and 12 educational accessoires,   among them two dictionaries for university students: “Deutsches Wörterbuch der Synonyme und Varianten des biologischen terminologischen Systems und der Nomenklatur” (etwa 11.000 Termini / Wolodymyr Turtschyn, Wassyl Turtschyn.- Iwano-Frankiwsk, “Plai”, 2011.- 578 S.) und “Deutsches Wörterbuch der Synonyme und Varianten des medizinischen terminologischen Systems” (etwa 10.000 Termini / Wolodymyr Turtschyn, Wassyl Turtschyn.- Iwano-Frankiwsk, “Plai”, 2015.- 467 S.).

My wife was candidate of philology sciences, senior lecturer of german department at the W. Stefanyk national university, died in 2013. My son, candidate of philology sciences, Wolodymyr Turtschyn works with me as the senior lecturer at the same department.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: