Турчин Володимир Васильович / Volodymyr Turchyn

доцент

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Дата народження: 23 лютого 1974
Посада – доцент кафедри німецької філології.
Науковий ступінь – кандидат філологічних наук, диплом ДК 010934 виданий Вищою атестаційною комісією України від 13.06.2001. Тема дисертації «Лінгвопрагматичні аспекти німецького філософського терміна»
Вчене звання – доцент, атестат доцента 02ДЦ №015563, Атестаційною колегією від 15.12.2005, протокол № 5/02-Д доцент кафедри німецької та французької мов Івано-Франківського нац. ун-ту нафти і газу
Дисципліни, які викладає: основна іноземна мова, друга іноземна мова, стилістика, лінгвопрагматика, ОТМК.
Освіта
1991 р. Школа №23
1991-1993 навчання на факультеті романо-германської філології ЧДУ ім. Ю. Федьковича
1993-1996 навчання на факультеті іноземних мов Прикарпатського
університету імені Василя Стефаника 1996 Диплом з відзнакою спеціаліста (філолога-германіста, викладача німецької та англійської мов) ЛП BE № 000148 від 20 червня 1996 року, № 433.
1996-1997 навчання на факультеті іноземних мов Прикарпатського
університету імені Василя Стефаника 1997 Диплом з відзнакою магістра (німецька мова та література) ДМ № 002655 від 11 червня 1997, № 7.
Стажування – 01-12-2008 – 30-11-2011 навчання у докторантурі з відривом від виробництва зі спеціальності 10-02-01- українська мова (Наказ № 575 від 26-11- 2008 та наказ № 494 від 23-11- 2011)
Професійний досвід
2000-2001 асистент кафедри германської філології нац. ун. ім. Т. Шевченка 13.06.2001 здобув ступінь кандидата філологічних наук. Тема дисертації «Лінгвопрагматичні аспекти німецького філософського терміна»
2001 -2004 – доцент кафедри мовної підготовки Київської національної академії внутрішніх справ (Прикарпатська філія)
з 2005 р. – доцент кафедри німецької та французької мов Івано-Франківського нац. ун-ту нафти і газу
З 2004 по 2006 р. – завідувач кафедри німецької та французької мов Івано-
Франківського нац. ун-ту нафти і газу
Наукові інтереси – лінгвістичний процес філософії історії.

Участь у наукових конференціях – Гуманітарна фахова комунікація: аспекти лінгвістичного процесу філософії історії та прагматики // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ЕИіс 2017): матеріали IV Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н. Я. Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.- Івано- Франківськ, 2017.-С. 197-206.
Деякі онтологічні аспекти становлення сучасної гуманітарної комунікації // Прикарпатський вісник НТШ. Слово / Головний редактор докт. тех. наук В. М. Мойсишин. І88К 2304-7402.- Івано-Франківськ.- Вип. 3(5) 2019.- С. 245-255.
Керівництво науковою роботою студентів – керівництво кваліфікаційними роботами студентів за освітньою програмою «магістр».
Володіння мовами – німецька, російська, англійська

Публікації до захисту кандидатської дисертації

1. Проблеми полісемії в терміносистемах машинобудування німецької та української мов // Матеріали V Міжнар. наук. конф. “Семантика мови і тексту” /30.09-2.10. 1996/ Івано-Франківськ, 1996. – С. 189-190.
2. Німий фільм на заняттях з іноземної мови // Західно-регіональна наук. конф. “Лінгво-дидактичні проблеми викладання іноземних мов на економічних факультетах” / 13.05-14.05.І997 / Тернопіль, 1997. – С. 59-60.
3. Використання фонограм при вивченні іноземної мови в середній школі // Міжвузівська науково-практична конф. “Лінгво-методичні аспекти викладання іноземних мов” / 15.09-17.09. 1997 / Івано-Франківськ, І997. – С. 70-71.
4. Деякі проблеми слова, терміна та прагматики // Науковий Вісник Чернівецького університету. Германська філологія. Чернівці:ЧДУ, 1998. – Вип. 41. – С. 97-100.
5. Прагматика слова і терміна в контексті філософії історії // Мате¬ріали Міжнародної наук. конф. “Німецька мова в сучасному світі” / 7-8 травня 1998 / Дрогобич, 2000. – С. 190-194.
6. Запозичення в терміносистемі філософії німецької мови // Науковий Вісник Чернівецького університету. Германська філологія. Чернівці:Рута, 1999. – Вип. 60. – С. 115-121.
7. Прагматично-філософський аспект слова // Вісник Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. Філологія. Івано-Франківськ, 1999. – Вип. III. – С. 162-166.
8. Актуальні проблеми термінології і тенденції її розвитку // Мате¬ріали другої Західно-регіональної науково-методичної конференції викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів “Лінгво-дидактичний плюралізм навчального процесу з іноземних мов у вищих навчальних закладах”. /25-26 травня 1999 / Тернопіль, 1999.– С. І47-149.
9. Специфічні аспекти лінгвістики та науки в цілому // Збірник науко¬вих статей “Проблеми семантики слова, речення та тексту”. Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 296-299.
10. Епонімічні медичні терміни в синонімічних рядах німецької мови // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шев¬ченка. Іноземна філологія. –Київ, 2000. – Вип. 29. – С. 45-47.
11. Проблема філософії історії в контексті лінгвістики термінології // Вчені Записки Харківського гуманітарного інституту “Народна українська академія”. Т. 6. Харків: Око, 2000. – С. 521-526.
12. Антонімія німецького філософського терміна // Матеріали VІ Міжнар. наук. конф. “Семантика мови і тексту” /27-29 ве¬ресня 2000 / Івано-Франківськ, 2000. – С. 584-589.

Публікації після захисту кандидатської дисертації

13. Сучасна молодіжна лексика в системі німецької мови // Науковий Вісник Чернівецького університету. Германська філологія. Чер¬нівці: Рута, 2001. – Вип. 115. – С. 72-79.
14. До питань мови та полісемії, синонімії і антонімії в терміно¬логічній системі філософії німецької мови // Збірник наук. статей “Проблеми семантики слова, речення та тексту”. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 263-266.
15. Вживання неологізмів та слоганів у газетно-журнальній рекламі (на матеріалі німецької мови) // Збірник наукових праць ” Мовні і концептуальні картини світу”. Київ, 2003.- С.298-301.
16. Прагматичний аспект вивчення іноземної мови в вищих навчальних закладах МВС // Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми гуманітарної підготовки працівників ОВС в умовах європейської інтеграції”. Івано-Франківськ, 2003.- С. 127-131.
17. Експресивно-оцінна конотація неологізмів німецької мови в газетно-публіцистичному стилі // Науковий Вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2003.- Вип. 155.- С. 72-85.
18. Про синоніми і варіанти в терміносистемах // Міжнародна наукова конференція “Семантика мови і тексту”. Івано-Франківськ, 2003. – С.504-509.
19. Полісемія графічно-фонетичних та графічних німецьких скорочень // 8-а Міжнародна наукова конференція “Семантика мови і тексту”. Івано-Франківськ, 2003. – С. 509-515.
20. Прагматичний аспект неологізмів сучасної німецької мови // Міжнародна науково-практична конференція “Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов”. Тернопіль, 2004. – С.86-88.
21. Лінгвопрагматичні проблеми німецького терміна: термінологія та етикетизація // Міжнародна науково-практична конференція “Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов”. Тернопіль, 2004. – С.84-86.
22. Проблеми формування професійності дільничних інспекторів міліції і знання іноземної мови // Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми формування іміджу дільничних інспекторів міліції в умовах становлення громадянського суспільства в Україні”. Івано-Франківськ, 2004.- С. 80-85.
23. Прагматичний аспект фразеологічних одиниць сучасної німецької мови // Науковий Вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2004.- С.298-306.
24. Полісемія сучасних німецьких лексичних одиниць у молодіжній мовленнєвій комунікації // Науковий Вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2005.- Вип. 231.- С.73-82.
25. Експресивна функція абревіатур сучасної німецької мови та їх основні лексичні групи // Науковий Вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2005.- Вип. 234.- С.85-93.
26. Англіцизми в сучасній німецькій мові // Матеріали науково-теоретичної конференції “Наукові дослідження та методика викладання гуманітарних дисциплін” (26 травня 2005). Івано-Франківськ, 2005.- С. 79-84.
27. Запозичення в сучасній німецькій молодіжній мовній комунікації // Науковий Вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2005.- Вип. 267.- С.70-78.
28. Феномен дискурсу в сучасній мові // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції “Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи”, присвяченої 40-річчю Тернопільського держ. економічного університету. Тернопіль, 2006.- С. 107-109.
29. Прагматичний аспект графічно-фонетичних скорочень у розмовному стилі // Науковий Вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2006.- Вип. 289.- С.155-162.
30. Вплив музичної культури на розвиток сучасної молодіжної комунікації // Матеріали науково-теоретичної конференції “Наукові дослідження та методика викладання гуманітарних дисциплін” (10 травня 2006). Івано-Франківськ, 2006.- С. 92-96.
31. Деякі аспекти синтаксичного та лексико-граматичного аналізу стилістичних фігур // Матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. “Семантика мови і тексту” (26-28 вересня 2006). Івано-Франківськ, 2006.- С. 189-192.
32. Роль когезії у романах Е. М. Ремарка “На Західному фронті без перемін” та “Чорний обеліск” // Матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. “Семантика мови і тексту” (26-28 вересня 2006). Івано-Франківськ, 2006.- С. 531-534.
33. Деякі аспекти лексико-стилістичного аналізу німецького художнього тексту // Всеукраїнська наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та навчання іноземних мов” 26-27.10.2006 р. Хмельницький, 2006 .- С. 146-148.
34. Переклад українською мовою іншомовних терміноелментів (афіксів) медицини через синонімічні (варіантні) парадигми і блоки // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Зб. наук. праць Ч. 2. Вип. 3. Хмельницький, 2007.- С. 235-237.
35. Соціопрагматичні тенденції аксіологічних змін запозичень англо-американізмів у сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Зб. наук. праць Ч. 2. Вип. 3. Хмельницький, 2007.- С. 237 – 240.
36. Мовно-експресивні ресурси евфемізмів у німецькому політичному дискурсі // Тези доповідей другої міжнародної наукової конференції “Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи”. Тернопіль 2008. – С. 47-50.
37. Деякі аспекти стиліс-тичного аналізу художнього тексту // Тези доповідей другої міжнародної наукової конференції “Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи”. Тернопіль 2008. – С. 91-96.
38. Проблеми евфемізмів у сучасній німецькій мові // Науковий Вісник Чернівецького університету Германська філологія. Вип. 430, Чернівці: ЧДУ, 2009.- С. 127-137.
39. Англіцизми у німецькому медіадискурсі та їх семантичне навантаження // Актуальні проблеми германської філології ІV Міжнар. наук. конференція Науковий Вісник Чернівецького університету. Германська філологія. Зб. Наук. праць. Вип. 441-443, Чернівці: ЧНУ, 2009.- С. 246-249.
40. Заповнення мовних лакун екзотизмами та їх асиміляція в німецькій мові // Актуальні проблеми германської філології ІV Міжнар. наук. конференція Науковий Вісник Чернівецького університету. Германська філологія. Зб. Наук. праць. Вип. 441-443, Чернівці: ЧНУ, 2009.- С. 242-246.
41. Тропи як елементи знакової системи художнього тексту (на матеріалі Л. Фойхтвангера “Гойя” та “Єврейська війна”) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики Зб. наук. пр. Вип. 15. М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К.: Логос, 2009.- С. 546-555.
42. Стилістичні прийоми, обумовлені видами речень, порядком слів, переліком та повторами (на матеріалі Е. М. Ремарка “Три товариші”, “Чорний обеліск”, “Час жити і час помирати”) // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. праць. Вип. 22. М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009.- С. 411-422.
43. Англійські запозичення та сьогоднішні проблеми пуризму у німецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Зб. наук. праць. Вип. 16 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка / відп. ред. Н. М. Корбозерова. Корбозерова. – К.: Логос, 2009. – С. 472-479.
44. Лексичні інновації у сучасному німецькому медіадискурсі // Проблеми семантики, слова, речення та тексту. Зб. наук. пр. Вип. 23. М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. − С. 370-381.
45. Експресивна функція нових лексичних одиниць у сучасних німецьких масмедіа // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: Філологічні науки. Вип. 22.- Том. 2.- Чернівці: Книги − ХХІ, 2010. − С. 152-156.
46. Контрастивні відмінності вживання претеріта та перфекта, прийменників у німецькому та австрійському варіантах німецької мови // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: Філологічні науки. Вип. 22.- Том. 2.- Чернівці: Книги − ХХІ, 2010. − С. 227-228.
47. Діалектичні аспекти онтологічного відображення сучасної гуманітарної комунікації // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: Філологічні науки. Вип. 22.- Том. 2.- Чернівці: Книги − ХХІ, 2010. − С. 146-152.
48. Сучасна гуманітарна комунікація та її онтологічні особливості розвитку // Проблеми семантики, слова, речення та тексту. Зб. наук. пр. Вип. 24. М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. − С. 235-245.
49. Лінгвістичні аспекти підвидів прагматики та прагматизму // Науковий Вісник Чернівецького університету Германська філологія. Вип. 532, Чернівці: ЧДУ, 2011. – С. 119-129.
50. Лінгвістичні напрямки у дослідженні антонімії // Наукові записки. Серія “Філологічна”. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”.− Вип. 19. − 2011. − С. 337-341.
51. Німецький політичний дискурс та явище евфемії // Наукові записки. Серія “Філологічна”. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”.− Вип. 20. − 2011. − С. 189-197.
52. Словотворчі моделі економічних англійських запозичень композит і словосполучень у німецькій мові // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2011 р., ТНЕУ.− Тернопіль: Економічна думка, 2011. − С. 123-125.
53. Квантитативний аналіз термінів і професіоналізмів у розрізі збагачення словникового складу німецької мови (на основі німецько-російського словника по деталях машин) // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Тези доповідей п’ятої Всеукраїнської наукової конференції.− Тернопіль, ТНЕУ, 19-20 травня 2011 року. − С. 66-68.
54. Художня функція тропів у романі Л. Фойхтвангера “Die häßliche Herzogin Margarete Maultasch” // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Тези доповідей п’ятої Всеукраїнської наукової конференції.− Тернопіль, ТНЕУ, 19-20 травня 2011 року. − С. 116-119.
55. Мовні засоби вираження основних концептуальних понять у поезії Г. Гейма // Науковий Вісник Чернівецького університету Германська філологія. Вип. 551-552, Чернівці: ЧДУ, 2011. – С. 71-84.
56. Семантично-тропеїчні прояви поетизації художньої прози Л. Фойхтвангера у романі “Die hässliche Herzogin Margarete Maultasch” // Наукові записки. Серія “Філологічна”.- Острог: Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”. Вип. 27.- 2012.- С. 296-298.
57. Логічна та лексична когезія у циклі оповідань А. Цвайга “Was der Mensch braucht” // Науковий Вісник Чернівецького університету Германська філологія. Вип. 630-631, Чернівці: ЧДУ, 2012.- С. 281-287.
58. Стилістичні пласти лексики у романах Е. М. Ремарк “Три товариші” та “Ніч в Ліссабоні” // Наукові записки. Серія “Філологічна”.- Острог: Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”. Вип. 30.- 2012.- С. 169-170.
59. Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості німецької молодіжної лексики // Наукові записки. Серія “Філологічна”.- Острог: Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”. Вип. 35.- 2013.- С. 393-395.
60. Лінгвістичні маркери відбору інформації в німецьких гіпертекстах інтернет-новин // Наукові записки. Серія “Філологічна”.- Острог: Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”. Вип. 37.- 2013.- С.292-295.
61. Вплив орфографічної реформи на явище омонімії у німецькій мові // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції Ellic 2013.- Івано-Франківськ 2013.- С.85-87.
62. Форми подання мовлення в романах Е. М. Ремарк “Три товариші” та “Ніч в Лісабоні” // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, № 3, 2014.- С. 115-122.
63. Поширення англіцизмів у німецькій мові за тематичними групами // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (Ellic): матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н. Я. Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.- Івано-Франківськ, 2015.- С.208-214.
64. Асиміляція англійських запозичень у німецькій мові // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, № 3, 2015.- С.157-169.
65. Граматично-стилістичний аналіз наукового тексту // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (Ellic 2016): матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я. Т. Билиця, О. Я. Остапович; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.- Івано-Франківськ, 2016.- С. 146-150.
66. Типи наукових текстів та використання в них лексико-семантичних засобів вираження у німецькій мові // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (Ellic 2016): матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я. Т. Билиця, О. Я. Остапович; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.- Івано-Франківськ, 2016.- С. 345-349.
67. Стилістичні особливості текстів потоку свідомості в оповіданнях А. Цвайга “Was der Mensch braucht” // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2016.- Вип. 11-12, Ч. 2.- С. 286-291.
68. Гуманітарна фахова комунікація: аспекти лінгвістичного процесу філософії історії та прагматики // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (Ellic 2017): матеріали ІV Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н. Я. Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.- Івано-Франківськ, 2017.- С. 197-206.
69. Деякі онтологічні аспекти становлення сучасної гуманітарної комунікації // Прикарпатський вісник НТШ. Слово / Головний редактор докт. тех. наук В. М. Мойсишин. ISSN 2304-7402.- Івано-Франківськ.- Вип. 3(5) 2019.- С. 245-255.

Навчально-методичні роботи, словники, монографії

70. Massenmedien. Deutsche Presse. // Iwano-Frankiwsk: Plai, 2002. – 317 S.
71. Grammatische Bedeutungen und semantische Funktionen des Konjunktivs (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2 − 777 від 29.04.2003 р.)) // Iwano-Frankiwsk, 2003. – 80 S.
72. Texte zum Lesen und Hörverstehen // Iwano-Frankiwsk: Hostynez, 2004.– 392 S.
73. Монографія “Прагматика наукового терміна” // Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 226 с.
74. Umweltschutz // Iwano-Frankiwsk: Fakel, 2005. – 93 S.
75. Wissenschaft und Technik // Iwano-Frankiwsk: Fakel, 2006. – 168 S.
76. Методичні рекомендації з педагогічної практики для студентів німецького відділення зі спеціальності “Німецька мова і література” // Iwano-Frankiwsk: Plai, 2007. – 67 S.
77. Methodische Hinweise zum richtigen Umgang mit der deutschen Sprache // Iwano-Frankiwsk, 2008. – 147 S.
78. Монографія “Гуманітарна фахова комунікація: лінгвокогнітивно-онтологічні аспекти” // Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011.- 598 с.
79. Німецький словник синонімів і варіантів біологічної термінологічної системи і номенклатури: близько 11 000 термінів (Рекомендовано МОН України для вищих навчальних закладів (лист № 1/11 − 7266 від 04.08.2011)) // Івано-Франківськ: “Плай”, 2011. − 561 с.
80. Німецький словник синонімів і варіантів медичної термінологічної системи: близько 10 000 термінів // Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника”, 2015. − 467 с.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: volodymyr.turchyn@pnu.edu.ua

Сandidate of philology sciences, senior lecturer of german department at the W. Stefanyk national university 

 I was born at 23.02.1974 in Ternopil town in the familie of teachers. 1981 went to the Ternopil school № 17, 1991finished school № 23 in Iwano-Frankiwsk town. At the same year i entered Chernowitz university the faculty of  roman-german philology, german department. 1997 i draduated W. Stefanyk national university with honours diploma. From 1997 − aspirant of german department at the Kyiw national Shewtshenko university. 2001 uploded a thesis (10.02.04 – german languages). From September 2001 i worked at Kyiw academy of internal affaires, Prykarpatian affiliated branch of language training. 2004 i was head of the german and french department at National technic university for oil and gas. 2005 i became senior lecturer academic status. From September 2006 i work as senior lecturer at the W. Stefanyk national university. At this time (2018) i have published 68 articles in the scientific magazines and 11 educational accessoires,   among them two dictionaries for university students: “Deutsches Wörterbuch der Synonyme und Varianten des biologischen terminologischen Systems und der Nomenklatur” (etwa 11.000 Termini / Wolodymyr Turtschyn, Wassyl Turtschyn.- Iwano-Frankiwsk, “Plai”, 2011.- 578 S.) und “Deutsches Wörterbuch der Synonyme und Varianten des medizinischen terminologischen Systems” (etwa 10.000 Termini / Wolodymyr Turtschyn, Wassyl Turtschyn.- Iwano-Frankiwsk, “Plai”, 2015.- 467 S.) and two monographs “Pragmatics of scientific term” (Iwano-Frankiwsk, “Fakel”, 2004.- 226 p.), and “Human professional communication: linguokognitiv-ontology  aspects”  (Iwano-Frankiwsk “Plai”. − 2011 р., 598 S.).

I am marriaged and have a son.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: volodymyr.turchyn@pnu.edu.ua