Турчин Володимир Васильович / Volodymyr Turchyn

доцент

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Канд. філол. наук, доцента кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Турчина В. В.

Народився 23.02.1974 р. у м. Тернополі. У 1981 році пішов у перший клас СШ № 17, де навчався до листопада 1984 року. У листопаді 1984 року наша сім’я переїхала у м. Івано-Франківськ. Закінчив школу-ліцей № 23.

Після закінчення школи у червні 1991 року я поступив у Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича на факультет романо-германської філології на німецьке відділення, де навчався до 9 лютого 1993 року. У лютому 1993 року, у зв’язку з перейменуванням Івано-Франківського педінституту на Прикарпатський університет ім. В. Стефаника перевівся у вищезгаданий університет, який закінчив з відзнакою у 1996 році. У листопаді 1995 року я був зарахований одночасно магістрантом кафедри німецької філології цього ж університету. 11 червня 1997 року закінчив магістратуру з відзнакою.

З першого жовтня 1997 року поступив в аспірантуру на кафедру германської філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, яку закінчив 30.09.2000 року. Навчаючись у аспірантурі, я працював на 0,5 ставки на кафедрі германської філології Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка з вересня 1999 року по червень 2000 року за сумісництвом. У жовтні 2000 року мене було прийнято на посаду викладача кафедри германської філології факультету іноземної філології. 21 березня 2001 року я успішно захистив кандидатську дисертацію “Лінгвопрагматичні аспекти німецького філософського терміна” зі спеціальності 10.02.04- германські мови.

З вересня 2001 року працював на посаді доцента кафедри мовної підготовки та юридичного документознавства Прикарпатської філії НАВС України (згодом Прикарпатський юридичний інститут). У вересні 2004 року прийнятий на посаду завідувача кафедри німецької та французької мов, як обраний за конкурсом. 15 грудня 2005 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України мені було присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької та французької мов. У вересні 2006 року перейшов на спеціальну кафедру німецької філології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, яка готує викладачів вищезгаданої спеціальності. 29.11.2008 поступив у докторантуру у цьому ж університету, яку закінчив у 30.11.2011 та повернувся з 1.12.2011 на посаду доцента кафедри німецької філології Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника.

У сукупності мною (станом на початок 2014 року) опубліковано 71 наукова праця, з них 61 – наукові статті у відповідних фахових виданнях, та 10 навчально методичних роботи, серед яких: 7 навчально-методичних посібники, один з яких з Грифом МОіНУкраїни “Grammatische Bedeutungen und semantische Funktionen des Konjunktivs” (2003 р.), дві одноосібні монографії: “Прагматика наукового терміна” (2004 р., 226 сторінок) та “Гуманітарна фахова комунікація: лінгвокогнітивно-онтологічні аспекти” (2011 р., 598 с.), а також Німецький словник синонімів і варіантів біологічної термінологічної системи і номенклатури: близько 11 000 термінів з Грифом МОіН України у співавторстві (560 с.). Дві останні праці були опублікованими під час навчання у докторантурі. У 2015 році планую видати у співавторстві нове, велике лексикографічне видання Німецький словник синонімів і варіантів медичної термінологічної системи: близько 10 000 термінів після надання йому Грифу МОіНУкраїни (близько 500 с.).

Одружений, маю сина.

Публікації до захисту кандидатської дисертації

 1. Проблеми полісемії в терміносистемах машинобудування німецької та української мов // Матеріали V Міжнар. наук. конф. “Семантика мови і тексту” /30.09-2.10. 1996/ Івано-Франківськ, 1996. – С. 189-190.
 2. Німий фільм на заняттях з іноземної мови // Західно-регіональна наук. конф. “Лінгво-дидактичні проблеми викладання іноземних мов на економічних факультетах” / 13.05-14.05.І997 / Тернопіль, 1997. – С. 59-60.
 3. Використання фонограм при вивченні іноземної мови в середній школі // Міжвузівська науково-практична конф. “Лінгво-методичні аспекти викладання іноземних мов” / 15.09-17.09. 1997 / Івано-Франківськ, І997. – С. 70-71.
 4. Деякі проблеми слова, терміна та прагматики // Науковий Вісник Чернівецького університету. Германська філологія. Чернівці:ЧДУ, 1998. – Вип. 41. – С. 97-100.
 5. Прагматика слова і терміна в контексті філософії історії // Мате­ріали Міжнародної наук. конф. “Німецька мова в сучасному світі” / 7-8 травня 1998  / Дрогобич, 2000. – С. 190-194.
 6. Запозичення в терміносистемі філософії німецької мови // Науковий Вісник Чернівецького університету. Германська філологія. Чернівці:Рута, 1999. – Вип. 60. – С. 115-121.
 7. Прагматично-філософський аспект слова // Вісник Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. Філологія. Івано-Франківськ, 1999. – Вип. III. – С. 162-166.
 8. Актуальні проблеми термінології і тенденції її розвитку // Мате­ріали другої Західно-регіональної науково-методичної конференції викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів “Лінгво-дидактичний плюралізм навчального процесу з іноземних мов у вищих навчальних закладах”.  /25-26 травня 1999 / Тернопіль, 1999.– С. І47-149.
 9. Специфічні аспекти лінгвістики та науки в цілому // Збірник науко­вих статей “Проблеми семантики слова, речення та тексту”. Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 296-299.
 10. Епонімічні медичні терміни в синонімічних рядах німецької мови // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шев­ченка. Іноземна філологія. –Київ, 2000. – Вип. 29. – С. 45-47.
 11. Проблема філософії історії в контексті лінгвістики термінології // Вчені Записки Харківського гуманітарного інституту “Народна українська академія”. Т. 6. Харків: Око, 2000. – С. 521-526.
 12. Антонімія німецького філософського терміна // Матеріали VІ Міжнар. наук. конф. “Семантика мови і тексту” /27-29 ве­ресня 2000 / Івано-Франківськ, 2000. – С. 584-589.

Публікації після захисту кандидатської  дисертації

 1. Сучасна молодіжна лексика в системі німецької мови // Науковий Вісник Чернівецького університету. Германська філологія. Чер­нівці: Рута, 2001. – Вип. 115. – С. 72-79.
 2. До питань мови та полісемії, синонімії і антонімії в терміно­логічній системі філософії німецької мови // Збірник наук. статей “Проблеми семантики слова, речення та тексту”. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 263-266.
 3. Вживання неологізмів та слоганів у газетно-журнальній рекламі (на матеріалі німецької мови) // Збірник наукових праць ” Мовні і концептуальні картини світу”. Київ, 2003.- С.298-301.
 4. Прагматичний аспект вивчення іноземної мови в вищих навчальних закладах МВС // Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми гуманітарної підготовки працівників ОВС в умовах європейської інтеграції”. Івано-Франківськ, 2003.- С. 127-131.
 5. Експресивно-оцінна конотація неологізмів німецької мови в газетно-публіцистичному стилі // Науковий Вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2003.- Вип. 155.- С. 72-85.
 6. Про синоніми і варіанти в терміносистемах // Міжнародна наукова конференція “Семантика мови і тексту”. Івано-Франківськ, 2003. – С.504-509.
 7. Полісемія графічно-фонетичних та графічних німецьких скорочень // 8-а Міжнародна наукова конференція “Семантика мови і тексту”. Івано-Франківськ, 2003. – С. 509-515.
 8. Прагматичний аспект неологізмів сучасної німецької мови // Міжнародна науково-практична конференція “Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов”. Тернопіль, 2004. – С.86-88.
 9. Лінгвопрагматичні проблеми німецького терміна: термінологія та етикетизація // Міжнародна науково-практична конференція “Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов”. Тернопіль, 2004. – С.84-86.
 10. Проблеми формування професійності дільничних інспекторів міліції і знання іноземної мови // Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми формування іміджу дільничних інспекторів міліції в умовах становлення громадянського суспільства в Україні”. Івано-Франківськ, 2004.- С. 80-85.
 11. Прагматичний аспект фразеологічних одиниць сучасної німецької мови // Науковий Вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2004.- С.298-306.
 12. Полісемія сучасних німецьких лексичних одиниць у молодіжній мовленнєвій комунікації // Науковий Вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2005.- Вип. 231.- С.73-82.
 13. Експресивна функція абревіатур сучасної німецької мови та їх основні лексичні групи // Науковий Вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2005.- Вип. 234.- С.85-93.
 14. Англіцизми в сучасній німецькій мові // Матеріали науково-теоретичної конференції “Наукові дослідження та методика викладання гуманітарних дисциплін” (26 травня 2005). Івано-Франківськ, 2005.- С. 79-84.
 15. Запозичення в сучасній німецькій молодіжній мовній комунікації // Науковий Вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2005.- Вип. 267.- С.70-78.
 16. Феномен дискурсу в сучасній мові // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції “Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи”, присвяченої 40-річчю Тернопільського держ. економічного університету. Тернопіль, 2006.- С. 107-109.
 17. Прагматичний аспект графічно-фонетичних скорочень у розмовному стилі // Науковий Вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2006.- Вип. 289.- С.155-162.
 18. Вплив музичної культури на розвиток сучасної молодіжної комунікації // Матеріали науково-теоретичної конференції “Наукові дослідження та методика викладання гуманітарних дисциплін” (10 травня 2006). Івано-Франківськ, 2006.- С. 92-96.
 19. Деякі аспекти синтаксичного та лексико-граматичного аналізу стилістичних фігур // Матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. “Семантика мови і тексту” (26-28 вересня 2006). Івано-Франківськ, 2006.- С. 189-192.
 20. Роль когезії у романах Е. М. Ремарка “На Західному фронті без перемін” та “Чорний обеліск” // Матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. “Семантика мови і тексту” (26-28 вересня 2006). Івано-Франківськ, 2006.- С. 531-534.
 21. Деякі аспекти лексико-стилістичного аналізу німецького художнього тексту // Всеукраїнська наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та навчання іноземних мов” 26-27.10.2006 р. Хмельницький, 2006 .- С. 146-148.
 22. Переклад українською мовою іншомовних терміноелментів (афіксів) медицини через синонімічні (варіантні) парадигми і блоки // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Зб. наук. праць Ч. 2. Вип. 3. Хмельницький, 2007.- С. 235-237.
 23. Соціопрагматичні тенденції аксіологічних змін запозичень англо-американізмів у сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Зб. наук. праць Ч. 2. Вип. 3. Хмельницький, 2007.- С. 237 – 240.
 24. Мовно-експресивні ресурси евфемізмів у німецькому політичному дискурсі // Тези доповідей другої міжнародної наукової конференції “Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи”. Тернопіль 2008. – С. 47-50.
 25. Деякі аспекти стиліс-тичного аналізу художнього тексту // Тези доповідей другої міжнародної наукової конференції “Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи”. Тернопіль 2008. – С. 91-96.
 26. Проблеми евфемізмів у сучасній німецькій мові // Науковий Вісник Чернівецького університету Германська філологія. Вип. 430, Чернівці: ЧДУ, 2009.- С. 127-137.
 27. Англіцизми у німецькому медіадискурсі та їх семантичне навантаження // Актуальні проблеми германської філології ІV Міжнар. наук. конференція Науковий Вісник Чернівецького університету. Германська філологія. Зб. Наук. праць. Вип. 441-443, Чернівці: ЧНУ, 2009.- С. 246-249.
 28. Заповнення мовних лакун екзотизмами та їх асиміляція в німецькій мові // Актуальні проблеми германської філології ІV Міжнар. наук. конференція Науковий Вісник Чернівецького університету. Германська філологія. Зб. Наук. праць. Вип. 441-443, Чернівці: ЧНУ, 2009.- С. 242-246.
 29. Тропи як елементи знакової системи художнього тексту (на матеріалі Л. Фойхтвангера “Гойя” та “Єврейська війна”) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики Зб. наук. пр. Вип. 15. М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К.: Логос, 2009.- С. 546-555.
 30. Стилістичні прийоми, обумовлені видами речень, порядком слів, переліком та повторами (на матеріалі Е. М. Ремарка “Три товариші”, “Чорний обеліск”, “Час жити і час помирати”) // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. праць. Вип. 22. М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т / відп. ред. Н. М. Корбозерова. –  К.: Вид. центр КНЛУ, 2009.- С. 411-422.
 31. Англійські запозичення та сьогоднішні проблеми пуризму у німецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Зб. наук. праць. Вип. 16 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка / відп. ред. Н. М. Корбозерова. Корбозерова. – К.: Логос, 2009. – С. 472-479.
 32. Лексичні інновації у сучасному німецькому медіадискурсі // Проблеми семантики, слова, речення та тексту. Зб. наук. пр. Вип. 23. М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. − С. 370-381.
 33. Експресивна функція нових лексичних одиниць у сучасних німецьких масмедіа // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: Філологічні науки. Вип. 22.- Том. 2.- Чернівці: Книги − ХХІ, 2010. − С. 152-156.
 34. Контрастивні відмінності вживання претеріта та перфекта, прийменників у німецькому та австрійському варіантах німецької мови // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: Філологічні науки. Вип. 22.- Том. 2.- Чернівці: Книги − ХХІ, 2010. − С. 227-228.
 35. Діалектичні аспекти онтологічного відображення сучасної гуманітарної комунікації // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: Філологічні науки. Вип. 22.- Том. 2.- Чернівці: Книги − ХХІ, 2010. − С. 146-152.
 36. Сучасна гуманітарна комунікація та її онтологічні особливості розвитку // Проблеми семантики, слова, речення та тексту. Зб. наук. пр. Вип. 24. М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. − С. 235-245.
 37. Лінгвістичні аспекти підвидів прагматики та прагматизму // Науковий Вісник Чернівецького університету Германська філологія. Вип. 532, Чернівці: ЧДУ, 2011. – С. 119-129.
 38. Лінгвістичні напрямки у дослідженні антонімії // Наукові записки. Серія “Філологічна”. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”.− Вип. 19. − 2011. − С. 337-341.
 39. Німецький політичний дискурс та явище евфемії // Наукові записки. Серія “Філологічна”. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”.− Вип. 20. − 2011. − С. 189-197.
 40. Словотворчі моделі економічних англійських запозичень композит і словосполучень у німецькій мові // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2011 р., ТНЕУ.− Тернопіль: Економічна думка, 2011. − С. 123-125.
 41. Квантитативний аналіз термінів і професіоналізмів у розрізі збагачення словникового складу німецької мови (на основі німецько-російського словника по деталях машин) // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Тези доповідей п’ятої Всеукраїнської наукової конференції.− Тернопіль, ТНЕУ, 19-20 травня 2011 року. − С. 66-68.
 42. Художня функція тропів у романі Л. Фойхтвангера “Die häßliche Herzogin Margarete Maultasch” // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Тези доповідей п’ятої Всеукраїнської наукової конференції.− Тернопіль, ТНЕУ, 19-20 травня 2011 року. − С. 116-119.
 43. Мовні засоби вираження основних концептуальних понять у поезії Г. Гейма // Науковий Вісник Чернівецького університету Германська філологія. Вип. 551-552, Чернівці: ЧДУ, 2011. – С. 71-84.
 44. Семантично-тропеїчні прояви поетизації художньої прози Л. Фойхтвангера у романі “Die hässliche Herzogin Margarete Maultasch” // Наукові записки. Серія “Філологічна”.- Острог: Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”. Вип. 27.- 2012.- С. 296-298.
 45. Логічна та лексична когезія у циклі оповідань А. Цвайга “Was der Mensch braucht” // Науковий Вісник Чернівецького університету Германська філологія. Вип. 630-631, Чернівці: ЧДУ, 2012.- С. 281-287.
 46. Стилістичні пласти лексики у романах Е. М. Ремарк “Три товариші” та “Ніч в Ліссабоні” // Наукові записки. Серія “Філологічна”.- Острог: Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”. Вип. 30.- 2012.- С. 169-170.
 47. Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості німецької молодіжної лексики // Наукові записки. Серія “Філологічна”.- Острог: Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”. Вип. 35.- 2013.- С. 393-395.
 48. Лінгвістичні маркери відбору інформації в німецьких гіпертекстах інтернет-новин // Наукові записки. Серія “Філологічна”.- Острог: Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”. Вип. 37.- 2013.- С.292-295.
 49. Вплив орфографічної реформи на явище омонімії у німецькій мові // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції Ellic 2013.- Івано-Франківськ 2013.- С.85-87.
 50. Форми подання мовлення в романах Е. М. Ремарк “Три товариші” та “Ніч в Лісабоні” // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, № 3, 2014.- С. 115-122.
 51. Поширення англіцизмів у німецькій мові за тематичними групами // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (Ellic): матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н. Я. Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.- Івано-Франківськ, 2015.- С.208-214.
 52. Асиміляція англійських запозичень у німецькій мові // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, № 3, – С.157-169.
 53. Граматично-стилістичний аналіз наукового тексту // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (Ellic 2016): матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я. Т. Билиця, О. Я. Остапович; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.- Івано-Франківськ, 2016.- С. 146-150.
 54. Типи наукових текстів та використання в них лексико-семантичних засобів вираження у німецькій мові // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (Ellic 2016): матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я. Т. Билиця, О. Я. Остапович; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.- Івано-Франківськ, 2016.- С. 345-349.
 55. Стилістичні особливості текстів потоку свідомості в оповіданнях А. Цвайга “Was der Mensch braucht” // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2016.- Вип. 11-12, Ч. 2.- С. 286-291.
 56. Гуманітарна фахова комунікація: аспекти лінгвістичного процесу філософії історії та прагматики // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (Ellic 2017): матеріали ІV Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н. Я. Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.- Івано-Франківськ, 2017.- С. 197-206.
 57. Деякі онтологічні аспекти становлення сучасної гуманітарної комунікації // Прикарпатський вісник НТШ. Слово / Головний редактор докт. тех. наук В. М. Мойсишин. ISSN 2304-7402.- Івано-Франківськ.- Вип. 3(5) 2019.- С. 245-255.
Навчально-методичні  роботи, словники,  монографії
 1. Massenmedien. Deutsche Presse. // Iwano-Frankiwsk: Plai, 2002. – 317 S.
 2. Grammatische Bedeutungen und semantische Funktionen des Konjunktivs (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2 − 777 від 29.04.2003 р.)) // Iwano-Frankiwsk, 2003. – 80 S.
 3. Texte zum Lesen und Hörverstehen // Iwano-Frankiwsk: Hostynez, 2004.– 392 S.
 4. Монографія “Прагматика наукового терміна” // Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 226 с.
 5. Umweltschutz // Iwano-Frankiwsk: Fakel, 2005. – 93 S.
 6. Wissenschaft und Technik // Iwano-Frankiwsk: Fakel, 2006. – 168 S.
 7. Методичні рекомендації з педагогічної практики для студентів німецького відділення зі спеціальності “Німецька мова і література” // Iwano-Frankiwsk: Plai, 2007. – 67 S.
 8. Methodische Hinweise zum richtigen Umgang mit der deutschen Sprache // Iwano-Frankiwsk, – 147 S.
 9. Монографія “Гуманітарна фахова комунікація: лінгвокогнітивно-онтологічні аспекти” // Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011.- 598 с.
 10. Німецький словник синонімів і варіантів біологічної термінологічної системи і номенклатури: близько 11 000 термінів (Рекомендовано МОН України для вищих навчальних закладів (лист № 1/11 − 7266 від 04.08.2011)) // Івано-Франківськ: “Плай”, 2011. − 561 с.
 11. Німецький словник синонімів і варіантів медичної термінологічної системи: близько 10 000 термінів // Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника”, 2015. − 467 с.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: knf@pnu.edu.ua

Сandidate of philology sciences, senior lecturer of german department at the W. Stefanyk national university 

 I was born at 23.02.1974 in Ternopil town in the familie of teachers. 1981 went to the Ternopil school № 17, 1991finished school № 23 in Iwano-Frankiwsk town. At the same year i entered Chernowitz university the faculty of  roman-german philology, german department. 1997 i draduated W. Stefanyk national university with honours diploma. From 1997 − aspirant of german department at the Kyiw national Shewtshenko university. 2001 uploded a thesis (10.02.04 – german languages). From September 2001 i worked at Kyiw academy of internal affaires, Prykarpatian affiliated branch of language training. 2004 i was head of the german and french department at National technic university for oil and gas. 2005 i became senior lecturer academic status. From September 2006 i work as senior lecturer at the W. Stefanyk national university. At this time (2018) i have published 68 articles in the scientific magazines and 11 educational accessoires,   among them two dictionaries for university students: “Deutsches Wörterbuch der Synonyme und Varianten des biologischen terminologischen Systems und der Nomenklatur” (etwa 11.000 Termini / Wolodymyr Turtschyn, Wassyl Turtschyn.- Iwano-Frankiwsk, “Plai”, 2011.- 578 S.) und “Deutsches Wörterbuch der Synonyme und Varianten des medizinischen terminologischen Systems” (etwa 10.000 Termini / Wolodymyr Turtschyn, Wassyl Turtschyn.- Iwano-Frankiwsk, “Plai”, 2015.- 467 S.) and two monographs “Pragmatics of scientific term” (Iwano-Frankiwsk, “Fakel”, 2004.- 226 p.), and “Human professional communication: linguokognitiv-ontology  aspects”  (Iwano-Frankiwsk “Plai”. − 2011 р., 598 S.).

I am marriaged and have a son.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: