Наукова робота викладачів

За 2013-2018 рр. на кафедрі захищено 5 кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Протягом 2014 – 2018 рр. викладачі кафедри німецької філології були офіційними опонентами на захистах кандидатських дисертацій за спеціальністю «германські мови» (доц. Остапович О.Я., Ткачівська М.Р. , Угринюк Р.В.), надсилали відгуки на автореферати кандидатських дисертацій  (доц. Остапович О.Я., Ткачівська М.Р. , Угринюк Р.В., Венгринович А.А.), рецензували дисертації на попередніх захистах (проф. Билиця Я.Т., доц. Остапович О.Я., Ткачівська М.Р. , Угринюк Р.В. , Турчин В.М., Турчин В.В., Венгринович А.А.).

Під науковим керівництвом доц. О.Я. Остаповича з 2014 по 2018 рр. захищено 3 кандидатські дисертації за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Доцент О.Я. Остапович був учасником міжнародного дослідницького проекту Wide Spread Idioms in Europe and Beyond Європейського фразеологічного товариства Europhras з укладання європейського тезаурусу ідіом-універсалій.

Кафедра співпрацювала з Німецькою та Австрійською академічними службами обмінів та Вищою Школою Лінгвістичною Ченстохова і Академією ім. Якуба з Парадижа – м. Гожов Великопольський. Доценти кафедри Н.О. Корольова та С.І. Липка у 2019 р. пройшли в рамках цієї співпраці наукове стажування у Вищій Школі Лінгвістичній Ченстохова – Республіка Польща.

Функціонує аспірантура за колишньою спеціальністю 10.02.04 – германські мови, яка пройшла успішне ліцензування у рамках нової загальної спеціальності 035 – філологія.

Звіт про науково-дослідну діяльність

кафедри німецької філології факультету іноземних мов за 2018 рік

За 2018 рік опубліковано 13 статей у фахових виданнях України.

У матеріалах наукових конференцій за кордоном опубліковано 2 статті (доценти Н. Корольова та С. Липка).

Опубліковано 7 навчально-методичних посібників.

Публікації кафедри німецької філології за 2018 рік.

Статті:

Венгринович А.А., Венгринович Н.Р. Семантико-стилістичні характеристики та кількість синонімів німецького іменника (на матеріалі “Bulitta. Das Krüger Lexikon der Synonyme”) / А.А. Венгринович, Н.Р. Венгринович // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання та проблеми сучасної мови та літератури». 17-18 серпня 2018р. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. – С. 45-50.

Корольова Н.О. Формування ментальності німецького народу: лінгвокультурний аспект / Наталія Олександрівна Корольова // ПІВДЕННИЙ АРХІВ. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXXIII. – ХДУ, 2018. – С. 110-114.

Корольова Н.О. Етнокультурні особливості становлення німецької національної ментальності / Наталія Олександрівна Корольова // Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нвих глобалізаційних викликів: матеріали доповідей Міжнародно науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16-17 квітня 2018 року) – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. –  с. 474-477.

Корольова Н.О. Концепт Порядок у романі «Доктор Фаустус» / Наталія Олександрівна Корольова // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статей ШШШ Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2018 р., м. Полтава), – Полтава: Вид-во «Асторія», 2018. –  С. 123-129.

Корольова Н.О. Національна ментальність як спосіб мовної інтерпретації дійсності / Наталія Олександрівна Корольова // Modern pholological research: a combination of innovative and tradititional approaches: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Tbilisi: Baltija Publishing. P. 165-168.

Корольова Н.О. Особливості мовного відображення концепту ORDNUNG (ПОРЯДОК) у творах Томаса Манна / Наталія Олександрівна Корольова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Лінгвістика» № 34, 2018. 18-19 жовтня, м. Херсон. Подано до друку

Липка Світлана. Синтагматичні характеристики німецьких іменників зі значенням «зухвалість» (на матеріалі публіцистичних текстів). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 19.Том 2. – 234 с. – с. 79-85.

Липка С. І. Парадигматичні відношення слів та способи їх визначення  / Липка С. І. // Modern philological research:a combination of innovative and traditional approaches:Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Tbilisi: Baltija Publishing. 240 pages.  – p. 65-69.

Маруневич Б.М. Методична інтерпретація психолінгвістичних передумов формування лінгвістичної компетентності у студентів-філологів з урахуванням міжмовної інтерференції// Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвуз.зб.наук.праць Дрогобицького педагогічного університету ім.. Івана Франка.- Дрогобич: Вид.дім. «Гельветика», 2018.- Випуск 19. Том 2.- с.160-165.

Павлишинець О.О. Топоніми-історизми як фразеологічно пов’язаний форматив. Лінгвокультурологічний вимір семантики. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – Острог, 2018. – 12с.

Турчин В.М., Турчин В.В. «Адгерентний компонент експресивності мовних знаків у романі Е. Кляйна «повернення індіанців» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – Острог, 2018.

Угринюк Р.В. Ключові характеристики концепту ВВІЧЛИВІСТЬ у німецькій мовній картині світу (на основі ядрових компонентів) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – №3 (352) . – С. 68–72.

Угринюк Р.В., Гамуляк О.О. Уточнення результатів інвентаризації прикметників на позначення емоційного стану людини (на матеріалі текстів) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 50–60.

Угринюк Р.В., Петрук І.О. Уточнення результатів інвентаризації прикметників на позначення віку (на матеріалі текстів) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 60–63.

Угринюк Р.В., Свідрук В.Т. Інвентаризація лексико-семантичної групи на позначення трудової діяльності в сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 64–66

Подано до друку

O. Ostapovych. PHRASEOLOGY OF STANDARD GERMAN LANGUAGE VARIETIES. STATE OF THE ART // Science and Education. A new dimension. – Budapest, 2018.

О. Ostapovych. Österreichische und Schweizer literarische Eptonymik im deutschsprachigen “Zitatengedächtnis” // Proverbium. – Burlington/Vermont, 2018.

О. Ostapovych. PHRASEOLOGIE DER STANDARDDEUTSCHEN SPRACHVARIETÄTEN. CORPUSUNTERSUCHUNG ZUR FUNKTION UND STRUKTURTYPOLOGIE // Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. – Mannheim, 2018.

Навчальні посібники

О. Б. Нич, Н. Р. Венгринович, А. А. Венгринович Medical Jokes And Funny Stories: Посібник. / Нич О. Б., Венгринович Н. Р., Венгринович А. А. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2018. – 144с.

Wenhrynowytsch A.A., Wessolowsky O.W., Malaschewska I.Ja. Lehrwerk für Deutsch: Wortschatz, Übungen und Testtraining. Додаток до підручників „Aspekte2. Mittelstufe Deutsch“ та “Учебник немецкого языка” для студентів ІІ курсу лінгвістичних університетів та факультетів іноземних мов” (видання друге, доповнене та прероблене). / Венгринович А. А., Весоловський О. В., Малашевська І. Я.– Івано-Франківськ: КГМ, 2018. – 220с.

Весоловський О.В. Praktische Phonetik. Deutsch als Nebenfach. Короткий вступний фонетичний курс для студентів ІІ курсу факультету іноземних мов, що вивчають німецьку мову як третю іноземну (видання друге, доповнене та перероблене) / Весоловський О.В. – Івано-Франківськ, 2018. –  40 c.

Бойчук Н.В., Корольова Н.О. Fit für Deutsch: Texte zum Lesen und Hörverstehen: навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання та аудіювання для студентів факультету іноземних мов, що вивчають німецьку мову як другу та третю іноземну – Вижниця: «К-М», – 2016 – 124 с.

Pavlyshynets O., Petryshak B. Grundlagen der deutschen Morphologie und Syntax für Deutscheinsteiger. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 250S.

Pavlyshynets O., Petryshak B. Wortschatz für Deutscheinsteiger. Themengebundene Wortschatzlisten. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 120 S.

Корольова Н.О. Актуальні питання сучасної лінгвістики: конспект лекцій із практичними завданнями: навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання факультету іноземних мов. Навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання.

Організація наукових конференцій – на 2019 рік заплановано проведення міжнародної конференцій Асоціації Українських германістів.

На 2019 рік заплановане укладання угоди про співпрацю з факультетом германістики Вищої школи лінгвістичної м. Ченстохова Республіки Польщі.