Основні публікації 2018-2020 рр.

2020 рік:

1. Билиця Я. Т. Надслівні сполуки термінологічного характеру і політична комунікація // Сучасні дослідження з іноземної\ філології / за ред.. М. П. Фабан та ін.. Випуск 18. – Ужгород, 2020 р. – С. 31-38.
2. Бойчук Н. В. ФОРМУВАННЯ АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ //
Матеріали звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДНВЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
3. Венгринович Н.Р., Венгринович А.А., Косило Н.В., Цебрук І.Ф., Богович О.М. PROFESSIONAL ENGLISH IN PHYSICAL AND OCCUPATIONAL THERAPY. Підручник. Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний медичний університет, 2020. 358 с.
4. Весоловський О.В. Короткий граматичний довідник з тренувальними вправами для студентів ІІ курсу факультету іноземних мов, що вивчають німецьку мову як другу іноземну – Івано-Франківськ, 2020. – 62 с.
5. Корольова Н.О. Метафорична портретизація образу: гендерний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Том 3. С. 30-35
6. Корольова Н.О. Ментальність та мова: особливості взаємодії. Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (May 6-8, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. P. 275-280
7. Корольова Н.О. Принципи сучасних мовознавчих досліджень. Матеріали звітної наукової веб конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. С. 301-302
8. Nataliia Koroliova. Metaphorische Objektivation von Genderstereotypen. Scientific Journal of Polonia University Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. Подано до друку 20.09.2020. 0,5 друкованого аркушу (12 с.)
9. Nataliia Koroliova. Humoristische Fake–Nachrichten.: kommunikativ–pragmatische und lexikalisch–stilistische Merkmale. Studia Germanica Gedanensia 2020. Подано до друку 30.10.2020. 0, 5 друкованого аркушу (13 с.).
10. Липка С.І. Лексико-семантичний підклас «фіксовані настанови» у мовній картині світу. The 1st International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (July 19-21, 2020) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2020. 379 p. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. ISBN 978-3-954753-02-4. – с.324-331. URL: https://sci-conf.com.ua.
11. Липка С.І. Епідигматика як третій вимір лексичної системи // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докто-рантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. 507 с.- с.302-305.
12. Малашевська І.Я. Навчально-методичний посібник з курсу основної іноземної мови для студентів факультетів іноземних мов (німецькою мовою).
Імпульси до розвитку письмового мовлення на основі навчально-методичного комплексу «Aspekte B2». – Івано Франківськ, 2020. – 115 с.
13. Маруневич Б.М. Формування іншомовної комунікативної компетенції в умовах штучного субординативного білінгвізму // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів,докторантів,аспірантів університету за 2019 рік. ДВНЗ ”Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 6-8 квітня 2020, м.Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат.нац.ун-т ім.В.Стефаника, 2020. – С.305-307.
14. Остапович О.Я. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНО ВАРІАТИВНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ. ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. – 507 с. – С. 309-311.
15. Павлишинець О., Петришак Б. Wortschatz, grammatische Erläuterungen und schriftliche Aufgaben zum Lehrwerk DaF kompakt neu A1. Навчально-методичний посібник для студентів-початківців. Додаток до підручника „DaF kompakt neu A1-B1“ – Івано-Франківськ, 2020. – 80 с.
16. Петришак Б.Я. Використання навчальних відеоматеріалів на заняттях з німецької мови: переваги та недоліки // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. – 507 с. – С. 311-312.
17. Petryshak B., Pavlyschynets O. Die Wochenplanarbeit als ein Instrument der Förderung des selbstständigen Sprachenlernens // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів та студентів “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації” – ELLIC 2020. – Івано-Франківськ, 2020
18. Павлишинець О.О. Етностереотипи як причина фразеологічної пов’язаності етнонімів. // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докто-рантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. 507 с. – С. 311-312.
19. Ткачук Н.О. Де шукати приховані обставини часу?- Тези доповіді, МАТЕРІАЛИ звітної наукової веб-конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019р. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (6-8 квітня 2020), сс. 317-318.
20. Tkatschuk N. „Wo verstecken sich Temporaladverbiale“ – Тези доповідей, Матеріали наукової XXVII конференції Асоціації українських германістів (25-26 вересня 2020 р.), сс. 187-188.
21. Угринюк Р.В., Петрук І.О. Епідигматичні характеристики компонентів прикметникових парадигм (на матеріалі лексикографічних джерел) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2020. – С. 33–36.
22. Угринюк Р.В., Ковалюк Р.Д. Контексти вживань компонентів лексико-семантичної групи зі значенням «МОДА» (на матеріалі текстів) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2020. – С. 29–33.
23. Угринюк Р.В. Основні ознаки концепту SAUBERKEIT в німецькій мовній картині світу // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6-8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац.. ун-т ім.. В. Стефаника, 2020. с.318 – 320.
24. Угринюк Р.В. Ключові характеристики концепту ЧИСТОТА в німецькій мовній картині світу (на основі ядрових компонентів lauter, rein) (в друці, грудень 2020, Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) № 13)
25. Turko N., Schazka H. Innovative didaktische Ansätze zum interdisziplinären Studienprojekt „Sprachpraxis – Translation – Literatur“ im Germanistik-Masterstudium (Fachrichtung „Deutsch“) // Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика = Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis: Матеріали XXVII Mіжнар. наук.–практ. конф. Асоціації українських германістів (25–26 вересня 2020 р.). – Львів: ПАЇС, 2020. – С. 189–191.
26. Шацька Г. Провокативний характер сучасної німецької короткої прози як мотиваційний фактор для моделювання комунікативних ситуацій на практичних заняттях з німецької мови // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів ДВНЗ «Прикарпатський національний державний університет імені Василя Стефаника» за 2019 рік. 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ, 2020. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. – С. 320–321.

2018 рік

Статті:

1). Венгринович А.А., Венгринович Н.Р. Семантико-стилістичні характеристики та кількість синонімів німецького іменника (на матеріалі “Bulitta. Das Krüger Lexikon der Synonyme”) / А.А. Венгринович, Н.Р. Венгринович // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання та проблеми сучасної мови та літератури». 17-18 серпня 2018р. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. – С. 45-50.
2). Корольова Н.О. Формування ментальності німецького народу: лінгвокультурний аспект / Наталія Олександрівна Корольова // ПІВДЕННИЙ АРХІВ. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXXIII. – ХДУ, 2018. – С. 110-114.
3). Корольова Н.О. Етнокультурні особливості становлення німецької національної ментальності / Наталія Олександрівна Корольова // Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нвих глобалізаційних викликів: матеріали доповідей Міжнародно науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16-17 квітня 2018 року) – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – с. 474-477.
4). Корольова Н.О. Концепт Порядок у романі «Доктор Фаустус» / Наталія Олександрівна Корольова // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статей ШШШ Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2018 р., м. Полтава), – Полтава: Вид-во «Асторія», 2018. – С. 123-129.
5). Корольова Н.О. Національна ментальність як спосіб мовної інтерпретації дійсності / Наталія Олександрівна Корольова // Modern pholological research: a combination of innovative and tradititional approaches: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Tbilisi: Baltija Publishing. P. 165-168.
6). Корольова Н.О. Особливості мовного відображення концепту ORDNUNG (ПОРЯДОК) у творах Томаса Манна / Наталія Олександрівна Корольова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Лінгвістика» № 34, 2018. 18-19 жовтня, м. Херсон. Подано до друку
7). Липка С. І. Синтагматичні характеристики німецьких іменників зі значенням «зухвалість» (на матеріалі публіцистичних текстів). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 19.Том 2. – 234 с. – с. 79-85.
8). Липка С. І. Парадигматичні відношення слів та способи їх визначення / Липка С. І. // Modern philological research:a combination of innovative and traditional approaches:Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Tbilisi: Baltija Publishing. 240 pages. – p. 65-69.
9). Маруневич Б.М. Методична інтерпретація психолінгвістичних передумов формування лінгвістичної компетентності у студентів-філологів з урахуванням міжмовної інтерференції// Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвуз.зб.наук.праць Дрогобицького педагогічного університету ім.. Івана Франка.- Дрогобич: Вид.дім. «Гельветика», 2018.- Випуск 19. Том 2.- с.160-165.
10). Павлишинець О.О. Топоніми-історизми як фразеологічно пов’язаний форматив. Лінгвокультурологічний вимір семантики. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – Острог, 2018. – 12с.
11). Турчин В.М., Турчин В.В. «Адгерентний компонент експресивності мовних знаків у романі Е. Кляйна «повернення індіанців» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – Острог, 2018.
12). Угринюк Р.В. Ключові характеристики концепту ВВІЧЛИВІСТЬ у німецькій мовній картині світу (на основі ядрових компонентів) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – №3 (352) . – С. 68–72.
13). Угринюк Р.В., Гамуляк О.О. Уточнення результатів інвентаризації прикметників на позначення емоційного стану людини (на матеріалі текстів) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 50–60.
14). Угринюк Р.В., Петрук І.О. Уточнення результатів інвентаризації прикметників на позначення віку (на матеріалі текстів) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 60–63.
15). Угринюк Р.В., Свідрук В.Т. Інвентаризація лексико-семантичної групи на позначення трудової діяльності в сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 64–66

Навчальні посібники:

1). О. Б. Нич, Н. Р. Венгринович, А. А. Венгринович Medical Jokes And Funny Stories: Посібник. / Нич О. Б., Венгринович Н. Р., Венгринович А. А. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2018. – 144с.
2). Wenhrynowytsch A.A., Wessolowsky O.W., Malaschewska I.Ja. Lehrwerk für Deutsch: Wortschatz, Übungen und Testtraining. Додаток до підручників „Aspekte2. Mittelstufe Deutsch“ та “Учебник немецкого языка” для студентів ІІ курсу лінгвістичних університетів та факультетів іноземних мов” (видання друге, доповнене та прероблене). / Венгринович А. А., Весоловський О. В., Малашевська І. Я.– Івано-Франківськ: КГМ, 2018. – 220с.
3). Весоловський О.В. Praktische Phonetik. Deutsch als Nebenfach. Короткий вступний фонетичний курс для студентів ІІ курсу факультету іноземних мов, що вивчають німецьку мову як третю іноземну (видання друге, доповнене та перероблене) / Весоловський О.В. – Івано-Франківськ, 2018. – 40 c.
4). Бойчук Н.В., Корольова Н.О. Fit für Deutsch: Texte zum Lesen und Hörverstehen: навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання та аудіювання для студентів факультету іноземних мов, що вивчають німецьку мову як другу та третю іноземну – Вижниця: «К-М», – 2016 – 124 с.
5). Pavlyshynets O., Petryshak B. Grundlagen der deutschen Morphologie und Syntax für Deutscheinsteiger. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 250S.
6). Pavlyshynets O., Petryshak B. Wortschatz für Deutscheinsteiger. Themengebundene Wortschatzlisten. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 120 S.
Публікації кафедри німецької філології за 2019 рік.

2019 рік

Статті:

1). Jaroslaw Bylytsia „Modelliertheit – Nichtmodelliertheit“ im Bereich der politischen Phraseologie des Deutschen“ // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: матеріали ХХVI Міжнар. науково-практ. конф. Асоціації укр. германістів. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 32-34.
2). Venhrynovych Andrii Anzahl der Synonyme und Semantik des Adjektivs (Duden. Sinn- und sachverwandte Worter) Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 156
3). Venhrynovych Andrii Substantivische Synonymie im heutigen Deutsch Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства» 17-18 травня 2019
4). Власова О.І. Формування духовної культури студента-філолога на занятті з німецької мови. Міжнародна науково-практична конференція «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами :досвід і виклики» (21-22 березня 2019)
5). О. Остапович. Брейнстормінгові ігрові технології у викладанні іноземних мов // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронні дані (Об’єм: 2,89 Мб). Івано-Франківськ: НАІР, 326 с. – С. 223-226.
6). Ostapovych O. Deutsche Phraseologie ausserhalb der BRD. lokale Relikte oder nationaler Standsart Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 106-109
7). Petryshak B. Lernvideos als wichtiger Bestandteil des DaF-Unterrichts: Vorteile und Nachteile // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 164 с. – С. 120-121.
8). Pavlyschynets O. Ethnostereotype als Grund der phraseologischen Gebundenheit von Ethnonymen // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 164 с. – С. 114-116.
9). Павлишинець О. Семантичні особливості фразеологічних одиниць сучасної німецької мови з фразеологічно пов’язаним формативом етнонімом. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» №42/2019. – Одеса, 2019. – 10 с.
10). Корольова Н.О. Гендерна маркованість метафори (на матеріалі романів “A Game of Thrones”, “ Die Herren von Winterfell” та “Das Erbe von Winterfell”). Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. № 38 том 3. – Одеса, 2019. С. 87-91
11). Корольова Н.О. Метафоричні прояви гендерних характеристик (на матеріалі романів «A Game Of Thrones», «Die Herren von Winterfell» та «Das Erbe von Winterfell»). Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7-8 листопада 2019 р.). – Полтава : Вид-во “Астрая”, 2019. – С. 162-169.
12). Koroliova Nataliia. Prinzipien der modernen Sprachforschung. Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international. Матеріали XХVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. С. 58-60
13). Lypka Svitlana Hommage zum 5. Todestag von Alexander Oguy Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 75-79.
14). Malaschewska I. Rolle der Faktoren bei der Wahl der absoluten und relativen Tempora Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 84-86.
15). Малашевська І. Я. Засоби відтворення німецьких пасивних та інфінітивних конструкцій українською мовою (на матеріалі економічних текстів). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики», Івано-Франківськ, 2019, с 203-206
16). Маруневич Б. М. Специфіка навчання німецької мови як спеціальності в умовах штучного субординативного білінгвізму Міжнародної науково-практичної конференції «ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ: ДОСВІД І ВИКЛИКИ» с.198-201 DOI:https://doi.org/10.15330/obrii.48.1.24-27
17). Marunewytsch B. Interferenzerscheinungen biem Deutscherwerb Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 84-86.
18). Ткачівська М.Р. «Angst kennt kein Pardon» (табірний дискурс) //М.Р.Ткачівська/ Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2019. – № 3(55), – С. 63-72.
19). Tkachuk Nataliia Wann ist Zeit fur Tempus? Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 150-152.
20). Tkachuk Nataliia Wie viel Tempora vertragt der DaF-Unterricht. Готується опублікування в: Матеріали міжнародної конференції TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN UKRAINE AND BEYOND: BEST PRACTISES AND CHALENGES, березень 2019.
21). Турчин В.В. Деякі онтологічні аспекти становлення сучасної гуманітарної комунікації. Прикарпатський вісник НТШ. Слово/Головний редактор докт. тех. наук. В.М. Мойсишин. ISSN 1304-7402- Івано-Франківськ. – Вип. 3(5) 2019. – С.245-255.
22). Uhryniuk Rostzslav Hauptmerkmale des Konzepts Sauberkeit im deutschen Welt-Sprach-Bild Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 155-156.
23). Shazka Halyna Einige Aspekte der Verbalisation des Konzeptes „Palimpsest“ im Roman Christoph Ransmayrs „Die letzte Welt“) Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 130-131.

Навчальні посібники:

1). Весоловський О.В. Baron von Münchhausen und seine wundersamen Geschichten – тексти з вправами для індивідуального читання та самостійної роботи студентів, що вивчають німецьку мову як другу/третю іноземну / Весоловський О.В. – Івано-Франківськ, 2019. – 59 c.
2). Павлишинець О., Петришак Б. Ja, gerne! Wortschatz zum Lehrwerk. Навчально-методичний посібник для студентів-початківців. Додаток до підручника „Ja, gerne! Deutsch im Tourismus“ – Івано-Франківськ, 2019. – 95 с.
3). Pavlyschynets O., Petryshak B. Grundlagen der deutschen Morphologie und Syntax. Lehrbuch für die Studenten der Fremdsprachenfakultäten. (Друге видання, виправлене та доповнене). – Ivano-Frankivsk, 2019. – 240 S.
4). Корольова Н.О. Актуальні питання сучасної лінгвістики: навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання факультету іноземних мов (німецькою мовою). Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 248 с.