Аспірантура/Докторантура

Вступ до германського мовознавства

Сучасні германські мови, їх класифікація та ареали поширення. Спільногерманський період. Давньогерманські племена та діалекти. Місце германців у спільногерманській мовній спільноті. Історичні відомості про германців, джерела історії стародавніх германців. Історія давньогерманської писемності. Найдавніші германські пам’ятки на германських мовах. Короткий огляд історії германських мов від найдавніших часів до сучасності. Порівняльно-історичний метод та можливості його застосування у вивченні історичного процесу утворення та розвитку германських мов. Готська мова та мова ранніх рунічних написів, їх значення у порівняльно-історичному вивченні германських мов.

Фонетика

Особливості германської групи мов у порівнянні з іншими індоєвропейськими мовами. Наголос, його становлення у спільно германській мові-основі, роль у подальшому розвитку германських мов. Система консонантизму у давньогерманських мовах. Консонантизм спільно- германського періоду: основні відповідники у приголосних германських та інших індоєвропейських мовах. Пересуви приголосних: І пересув (закон Грімма); ІІ – верхньонімецький та ІІІ – датський. Винятки із закону Грімма, закон Вернера. Західногерманське подовження приголосних. Ротацизм. Асимілятивні зміни приголосних у германських мовах.

Германський вокалізм. Особливості германських голосних у порівнянні з голосними негерманських мов. Комбіновані типи приголосних. Монофтонгізація. Дифтонгізація. Умлаут. Аблаут. Фонетичні процеси в кінці слів.

Граматика

Морфологічна структура слова. Перерозподіл морфологічної структури слова. Походження давньогерманських закінчень. Засоби формоутворення. Іменник, його категорії. Розподіл іменників на класи за типом відмінювання як відображення поділу на основи. Розпад та переоформлення давньої системи типів відмінювання іменників. Прикметник та його категорії. Сильна і слабка відміни прикметників. Займенник. Класифікація займенників та їх граматичні категорії. Дієслово та його граматичні категорії. Морфологічна класифікація дієслів. Ряди аблауту в основних формах сильних дієслів. Загальна характеристика слабких дієслів. Проблема походження форм минулого часу слабких дієслів. Претерито-презентні та неправильні дієслова. Іменні форми дієслова. Категорії виду у давньогерманських мовах. Система часів та її подальше ускладнення. Категорія стану. Особливості станової диференціації у готській, західних та північних мовах германської групи. Службові частини мови у германських мовах. Основні напрямки морфологічних перетворень у германських мовах.

Лексика

Давньогерманська лексика. Типи і способи словотвору у давніх германських мовах. Основні хронологічні шари спільно германських мов. Лексичні запозичення у германських мовах у ранньому Середньовіччі.

Германо-балтійські, германо-слов’янські та германо-балтійсько-слов’янські паралелі. Стилістичне розшарування лексики давньогерманських мов.

Синтаксис

Будова словосполучення і речення у давньогерманських мовах. Засоби вираження типів синтаксичних зв’язків у давньогерманському реченні.