Аспірантура/Докторантура

Питання до кандидатського екзамену

Загальне мовознавство

Мова як суспільне явище. Проблеми мовних змін та розвитку мови.
Форми існування мови. Основні проблеми соціолінгвістичних досліджень.
Мова як системно-структурне формування. Системні характеристики мови. Принципи та проблеми системного опису мовних об’єктів.
Мова як системно-структурне формування. Структурні характеристики мови. Принципи та методи структурної лінгвістики.
Поняття устрою мови. Принципи типологічного опису устрою споріднених та неспоріднених мов. Актуальні проблеми лінгвістичної типології та контрастивної лінгвістики.
Типологічна характеристика устрою німецької мови. Проблема її аналітизації. Аналітизм у морфології та синтаксисі.
Мова як функціональна система. Питання про функції мови. Загальна характеристика функціоналізму у мовознавстві та основні проблеми функціонально-лінгвістичних досліджень.
Мова як знакова система. Загальна характеристика і типологія мовних знаків. Основні проблеми лінгвістичної семіотики, теорії номінації та референції.
Мова та мислення. Співвідношення форм мислення та форм мови. Актуальні проблеми логіко-лінгвістичних досліджень та лінгвістичної когнітології.
Змістовий аспект мовних об’єктів. Значення та зміст. Актуальні проблеми лексикологічної семантики.
Основні проблеми категоріальної семантики. Теорія функціонально-семантичних полів. Метод поля в лінгвістиці.
Мова, мовлення та мовленнєва діяльність. Основні напрямки у вивченні мовленнєвого висловлювання. Актуальні проблеми прагмалінгвістики та дискурс-аналізу.
Актуальні проблеми синтаксичної семантики. Семантичні моделі опису речення та висловлювання.
Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження. Категорії тексту та їх реалізація. Актуальні проблеми лінгвістики тексту.
Комунікативна функція мови та її реалізація. Актуальні проблеми комунікативної лінгвістики.
Комунікативно-діяльний підхід до мови. Мова та мовна особистість. Вивчення аспектів мовленнєвої діяльності.

Історія лінгвістичних вчень

Становлення порівняльно-історичного мовознавства, сучасний етап і перспективи розвитку.
Лінгвістична концепція В. Гумбольдта.
Зародження науки про мову у Середні віки та в епоху Відродження.
Московська школа у російському мовознавстві.
Лінгвістична концепція О.О. Потебні.
Європейське мовознавство кінця 19. – початку 20. століття.
Російське мовознавство 18. – першої половини 19. століття.
Казанська школа у російському мовознавстві.
Мовознавство в Росії кінця 19. – початку 20. ст. Радянське мовознавство 20-х – 30-х років

Молодограматичний напрям у мовознавстві.

Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра. Основні постулати та їх подальший розвиток. Соссюріанство та постсоссюріанство.

Лінгвістичні дослідження Л.В. Щерби та В.В. Виноградова.

Празький лінгвістичний гурток.

Глосематика як напрям структуралізму.

Лондонська школа та сучасне мовознавство у Великобританії.

Загальнолінгвістичні проблеми в американській лінгвістиці початку 20 століття. Етнолінгвістика ( Боас, Сепір, Уорф),

Сучасні лінгвістичні концепції у зарубіжному мовознавстві. Теорія мовленнєвих актів, когнітивна лінгвістика ( Рош, Чейф, Філмор, Вежбицька, Мінський), корпусна лінгвістика.

Основні положення породжуючої граматики Н. Хомського.

Американський дескриптивізм як напрям структуралізму.