Корольова Наталія Олександрівна / Nataliia Korolova

доцент

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Дата народження:  27.02.1988

Посада: Доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, 10.02.04 «Германські мови», диплом № 034794 від 16 лютого 2016 року

Вчене звання     

Дисципліни: Основна іноземна мова (німецька мова); Практична граматика німецької мови; Практична фонетика німецької мови; Друга іноземна мова (німецька мова); Сучасні лінгвістичні теорії

Освіта: 2005-2010 рр – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: 2005-2010 рр. ОКР: магістр. Диплом з відзнакою BA № 39647903 від 01.07.2010.

Кваліфікація за дипломом: філолог, викладач німецької та англійської мов та зарубіжної літератури

Перебування в аспірантурі: 2010-2014 рр.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Захист кандидатської дисертації: 26.11.2015; «Мовні засоби вираження національної ментальності у творах Томаса Манна: лінгвокультурний аспект» 10.02.04 «Германські мови», Спецрада Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка: Д 26.001.11

Стажування

Certified international scientific professional development course for the European educational project “The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice” (Philology/ German Philology). April 05, 2019 – July 05, 2019.  м. Ченстохова, Республіка Польща

Лінгвістичний семінар «Ключові проблеми германського та романського мовознавства», Луцьк, 01.06.-07.06.2017 рік

СНУ імені Лесі Українки. Сертифікат учасника н/с № 495/17;

Навчання в рамках роботи лінгвістичного семінару «Ключові проблеми германського та романського мовознавства», СНУ імені Лесі Українки.

Луцьк, 13.06.-19.06.2016 рік. Сертифікат учасника н/с № 247/16

Професійний довід

01.09.2010 30.06.2011 рр. вчитель німецької мови, Івано-Франківська СШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням німецької мови № 5

01.07.2011 – 16.09.2012 рр. лаборант кафедри німецької філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

17.09. 2012 – 31.12.2018 рр. асистент кафедри німецької філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

01.01.2019 р. – по сьогодні доцент кафедри німецької філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Наукові інтереси

Когнітивна лінгвістика, лінгвоконцептологія, лінгвокультурологія, гендерна лінгвістика, етнолінгвістика.

39 наукових публікацій у міжнародних виданнях, у фахових наукових виданнях України категорії Б, виданнях, що входять до переліку ДАК, збірниках матеріалів конференцій (див. Додаток)

2 публікації навчально-методичного характеру (див. Додаток)

Членство у громадських організаціях: Асоціація українських германістів, Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Член редколегії та відповідальний секретар вилання Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international. Матеріали XХVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). Івано-Франківськ

Участь у наукових конференціях

 • IV International Scientific and Practical Conference SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMANTATION TO MODERN SOCIETY, May 6-8 2020, Manchester, Great Britain
 • XХVI Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). Івано-Франківськ
 • Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи, 7-8 листопада 2019 р., м. Полтава;
 • Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa Dylematy Współczesnej Edukacji “Zaburzenia w procesie edukacji – Zaburzenia prozesu edukacji III” 04/07/2019, Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Czȩstochowie Rzeczpospolita Polska
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Людина і право в мові сучасних ЗМІ». 7 червня 2019 року, м. Одеса.
 • International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018.
 • VІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні орієнтири філологічної науки», м. Херсон, 18-19 жовтня 2018 року.
 • Modern Philological Research: a Combination of Innovative and Traditional Approaches, April 27-28, 2018, Tbilisi;
 • Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів, м. Ужгород, 16-17 квітня 2018 року;
 • Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школм, 31 травня – 1 червня 2018 р., м. Полтава;
 • Contemporary Issues in Philological Sciences: Experience of Scholars and Educationnalists of Poland and Ukraine, April 28-29, 2017, Lublin, Republic of Poland;
 • Буковинознавство у мультидисциплінарному вимірі (присвяченої 60-річчю від дня народження Олександра Огуя), 4-5 травня 2017 р., м. Чернівці;
 • Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школм, 8-9 червня 2017 р., м. Полтава;
 • «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017) (Івано-Франківськ, 2017 р.);
 • ХІ Міжнародній науковій конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства» (Луцьк-Світязь, 2017 р.);
 • «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) (Івано-Франківськ, 2016р.);
 • Х Міжнародній науковій конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства» (Луцьк-Світязь, 2016 р.);
 • X международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» (Харьків, 2016 р.)

Керівництво науковою роботою студентів

Керівництво написанням курсових та дипломних робіт студентів.

Володіння мовами

Українська – рідна, німецька, англійська, російська – вільно

1. Корольова Н.О. Інтерпретація поняття “національна ментальність” у сучасній лінгвістиці. / Наталія Олександрівна Корольова // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / відп. редактор О.І. Чередниченко – К: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Випуск 36. – С. 493-499.
2. Корольова Н.О. Лексико-стилістичні засоби вираження національної ментальності (на матеріалі роману Томаса Манна “Доктор Фаустус”). / Наталія Олександрівна Корольова // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т / відп. редактор Н.М. Корбозерова – К: вид. центр КНЛУ, 2012. – Випуск 28. – С. 192-201.
3. Корольова Н.О. Наукові аспекти дослідження творів Томаса Манна. / Наталія Олександрівна Корольова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / відп. редактор Н.М. Корбозерова – К: Логос, 2012. – Випуск 21. – С. 217-225.
4. Корольова Н.О. Складові поняття національна ментальність. / Наталія Олександрівна Корольова // Міжнародна наукова конференція “Творчий спадок А.О. Білецького в новітніх парадигмах наукового знання: до 100-річчя від дня народження” – Мовні і концептуальні картини світу. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Випуск 38. – С. 376-380.
5. Корольова Н.О. Лексичне вираження ментальності німецького народу у пізній творчості Томаса Манна (на матеріалі романів “Зізнання авантюриста Фелікса Крулля” та “Обранець”. / Наталія Олександрівна Корольова // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Випуск 117. – С. 290-293.
6. Корольова Н.О. Лексичне вираження ментальності німецького народу у творчості Томаса Манна (на матеріалі роману “Будденброки”). / Наталія Олександрівна Корольова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ, Київ. нац. Ун-т ім. Тараса Шевченка / відповідальний редактор Н.М. Карбозерова. – К.: Логос. – Випуск 23. – 2013. – С. 220-231.
7. Корольова Н.О. Лексичне вираження ментальності німецького народу у романі Томаса Манна “Чарівна гора”. / Наталія Олександрівна Корольова // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – № 127. – С. 254-258.
8. Корольова Н.О. Лексико-семантичний аналіз поняття HAUS / ДІМ у романах Томаса Манна “Будденброки” та “Чарівна гора” / Наталія Олександрівна Корольова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015. – Вип. 30. – С. 178-189.
9. Корольова Н.О. Лексико-семантичний аспект відображення поняття ORDNUNG (ПОРЯДОК) у творах Томаса Манна. / Наталія Олександрівна Корольова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – Вип. 29. – С. 185-200.
10. Королёва Н.А. Вербализация концепта ZEIT / ВРЕМЯ в творчестве Томаса Манна (на материале языка романа “Волшебная гора”). / Наталия Александровна Королёва // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. ISSN 2309-3358 – № 7 (38). – Новосибирск: Изд. “СибАК”, 2014. – С. 62-68.
11. Корольова Н.О. Лексико-семантический аспект отображения концепта PFLICHT в произведениях Томаса Манна (на материале языка романов “Будденброки” и “Волшебная гора”)
12. Корольова Н.О. Лінгвокультурний аспект етнічної ментальності німецького народу (на матеріалі мови “Пісні про Нібелунгів”) / Наталія Олександрівна Корольова // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного образования / науч. редактор А.Н. Рудяков. – № 2. – Симферополь, 2011. – С. 297-300.
13. Корольова Н.О. Взаємодія понять концептосфери, менталітету та мовної картини світу у сучасній лінгвістиці / Наталія Олександрівна Корольова // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного образования / науч. редактор А.Н. Рудяков. – № 3. – Симферополь, 2012. – С. 286-289.
14. Корольова Н. О. Об’єктивація ментальних рис німецької буржуазії у романі Томаса Манна “Будденброки”. / Наталія Олександрівна Корольова // Функциональная лингвистика: сборник науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. редактор А.Н. Рудяков. – Симферополь, 2013. – № 4. – С. 190-193
185-200.
15. Корольова Н.О. Лексичний аспект уявлення про HAUS / ДІМ у романах Томаса Манна (на матеріалі романів “Будденброки” та “Чарівна гора”) / Наталія Олександрівна Корольова // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – С. 164-167
16. Корольова Н.О. Лексико-семантичний аналіз поняття PFLICHT / ОБОВ’ЯЗОК у романах Томаса Манна (на матеріалі романів “Будденброки” та “Чарівна гора”) / Наталія Олександрівна Корольова // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я. Т. Билиця, О. Я. Остапович : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: ОО ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка, 2016. – 488 с.
17. Корольова Н.О. Лексико-семантичний аспект відображення поняття PÜNKTLICHKEIT (ПУНКТУАЛЬНІСТЬ) у творах Томаса Манна (на матеріалі романів “Будденброки” та “Чарівна гора”) / Наталія Олександрівна Корольова //Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам X международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 2 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Д. : научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 64-68.
18. Корольова Н.О. Лексико-семантический аспект отображения концепта PFLICHT в произведениях Томаса Манна (на материале языка романов “Будденброки” и “Волшебная гора”) / Наталья Александровна Королёва // Инновации в науке и образовании: материалы III Всероссийской научно-практической конференции (Новосибирск, 8 февраля 2016 г.). – Новосибирск: ЦСРНИ, 2016. – С. 15-22.
19. Корольова Н.О. Стилістичні засоби вираження рис національної ментальності у творах Томаса Манна (на матеріалі романів «Будденброки», «Чарівна гора», «Признання авантюриста Фелікса Крулля» та «Обранець») / Наталія Олександрівна Корольова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 5(330). – 36-41 С.
20. Корольова Н.О. Синтаксичний концепт у сучасній лінгвістиці / Наталія Олександрівна Корольова // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017) : матеріали ІV Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – С.83-86.
21. Корольова Н.О. Інтерпретація поняття «синтаксичний концепт» у сучасних когнітивних дослідженнях / Наталія Олександрівна Корольова // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – №.153 – С 438-460.
22. Корольова Н.О. Національна ментальність як об’єкт наукових досліджень / Наталія Олександрівна Корольова // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017, – Випуск 2(15) – С 14-17.
23. Корольова Н.О. Мова як засіб відображення національної ментальності / Наталія Олександрівна Корольова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3(52. – 36-41 С.
24. Корольова Н.О. Особливості відображення німецької національної ментальності у творах Томаса Манна (на матеріалі романів «Будденброки» та «Чарівна гора») / Наталія Олександрівна Корольова // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статтей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Полтава, 8-9 червня 2017 року) – Полтава: Вид-во «Астрая», 2017 – С. 111-116.
25. Корольова Н.О. Особливості вербалізації поняття PÜNKTLICHKEIT (ПУНКТУАЛЬНІСТЬ) у творах Томаса Манна (на матеріалі романів “Будденброки” та “Чарівна гора”) / Наталія Олександрівна Корольова // International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine”: Conference Proceedings, April 28-29, 2017, Lublin. – P. 100-104.
26. Корольова Н.О. Соціолінгвістичний аспект вербалізації національної ментальності / Наталія Олександрівна Корольова // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії» – Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». – Одеса, 2017. – С. 78-82
26. Корольова Н.О. Формування ментальності німецького народу: лінгвокультурний аспект / Наталія Олександрівна Корольова // ПІВДЕННИЙ АРХІВ. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXXIII. – ХДУ, 2018. – С. 110-114.
27. Корольова Н.О. Етнокультурні особливості становлення німецької національної ментальності / Наталія Олександрівна Корольова // Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нвих глобалізаційних викликів: матеріали доповідей Міжнародно науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16-17 квітня 2018 року) – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – с. 474-477.
28. Корольова Н.О. Концепт Порядок у романі «Доктор Фаустус» / Наталія Олександрівна Корольова // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школм: збірник статтей ШШШ Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2018 р., м. Полтава), – Полтава: Вид-во «Асторія», 2018. – С. 123-129.
29. Корольова Н.О. Національна ментальність як спосіб мовної інтерпретації дійсності / Наталія Олександрівна Корольова // Modern pholological research: a combination of innovative and tradititional approaches: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Tbilisi: Baltija Publishing. P. 165-168.
30. Корольова Н.О. Особливості мовного відображення концепту ORDNUNG (ПОРЯДОК) у творах Томаса Манна / Наталія Олександрівна Корольова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Лінгвістика» № 34, 2018. С.102-106
31. Корольова Н.О. Синтаксичний концепт у сучасних мовознавчих дослідженнях / Наталія Олександрівна Корольова // International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 6. Wolomin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 169-172
32. Корольова Н.О. Гендерна маркованість метафори (на матеріалі романів “A Game of Thrones”, “ Die Herren von Winterfell” та “Das Erbe von Winterfell”). Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. № 38 том 3. – Одеса, 2019. С. 87-91
33. Корольова Н.О. Метафоричні прояви гендерних характеристик (на матеріалі романів «A Game Of Thrones», «Die Herren von Winterfell» та «Das Erbe von Winterfell»). Актуальні питання лінгвістики, професійної
лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи:
збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної
конференції (м. Полтава, 7-8 листопада 2019 р.). – Полтава :
Вид-во “Астрая”, 2019. – С. 162-169
34. Koroliova Nataliia. Prinzipien der modernen Sprachforschung. Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international. Матеріали XХVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. С. 58-60
35. Корольова Н.О. МЕТАФОРИЧНА ПОРТРЕТИЗАЦІЯ ОБРАЗУ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ. – Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря].- Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. Том 3. – С. 30-35
36. Корольова Н.О. МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА МОВА: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ. Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (May 6-8, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. P. 275-280
37. Metaphorische Objektivation von Genderstereotypen. Scientific Journal of Polonia University Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. Подано до друку.
38. Humoristische Fake–Nachrichten.: kommunikativ–pragmatische und lexikalisch–stilistische Merkmale. Studia Germanica Gedanensia 2020. Подано до друку.
39. Корольова Н.О. Принципи сучасних мовознавчих досліджень. Матеріали звітної наукової веб конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. С. 301-302

Навчально-методичні праці
1. Бойчук Н.В., Корольова Н.О. Fit für Deutsch: Texte zum Lesen und Hörverstehen: навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання та аудіювання для студентів факультету іноземних мов, що вивчають німецьку мову як другу та третю іноземну – Вижниця: «К-М», – 2016 – 124 с.

2. Корольова Н.О. Актуальні питання сучасної лінгвістики: конспект лекцій із практичними завданнями: навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання факультету іноземних мов (німецькою мовою). Івано-Франківськ:Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 248 с.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: nataliia.korolova@pnu.edu.ua

Born: 27 February 1988 in Ivano-Frankivsk, Ukraine
Citizenship: Ukrainian

Education:

2005-2010 – student of the Foreign Languages Faculty at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “Language and Literature (German)”

2009-2010 – master-study at the Faculty of Romance-Germanic Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “Language and Literature (German)”

Scientific Degrees:

Year of graduation: 2010 Master of Philology (with Honors Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Qualification – “Philologist, Instructor of the German and English Languages and Foreign Literature”

Postgraduate school: 2016, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, PhD in Philology, (thesis “Language Means of Expressing National Mentality in the Works by Thomas Mann: Linguo-cultural Aspect”; Principal Supervisor –Viktor Kozlovs’ky, Dr. habil.)

Employment:

German Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
German Instructor, September 2011 – December 2018
Associate Professor, January 2019 – present

Research Interests:

Cognitive, Cultural Linguistics studies, Cognitive semantics, Linguoconceptology, Pragmalinguistics, Ethnolinguistics, Gender linguistics, Sociolinguistics.

Member of the Association of Ukrainian Germanists and Center for Ukrainian-European Scientific Cooperation

Teaching:
Courses at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University:
Practical Course of German for the 1st year students
Practical Phonetics for the 1st year students
Practical Grammar for the 1st year students
Practical Course of German for the 2nd year students (English Department)
Modern Linguistic Theories for the 5th year students

Languages: Ukrainian (native), German (fluent), Russian (fluent), English (fluent).

Computer Skills: Good knowledge of Microsoft Office programs

Publications: The number of published works – 41, including 39 articles, 2 manuals.

Contacts:
Shevchenko-street, 57 / 202
76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine
Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: nataliia.korolova@pnu.edu.ua