Липка Світлана Іванівна / Svitlana Lypka

доцент

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Рік народження: 1974. 

Рік закінчення ВНЗ: 1998, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Філологія, німецька мова та література», кваліфікація: філолог, викладач німецької мови та літератури, вчитель англійської мови.

Перебування в аспірантурі: 2009 – 2012 р.р.  – аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04. – германські мови.

Науковий ступінь, рік захисту – кандидат філологічних наук, 2013.

Сфера наукових інтересів: Досліджує проблеми лексикології, лексикографії, зокрема лексико-семантичні парадигми (ЛСП): парадигматичні, синтагматичні та епідигматичні характеристики лексико-семантичного поля. Особлива увага приділяється апроксимативно-статистичним підрахункам з метою визначення кількісних характеристик досліджуваних мовних одиниць.

 Захистила дисертацію на тему “Лексико-семантичне поле на позначення зухвалої поведінки в сучасній німецькій мові”.

Шифр науково-дослідної проблематики – 10.02.04 – германські мови.

Членство у громадських організаціях: Асоціація українських германістів.

Навчальні дисципліни:

 1. Основна іноземна мова (німецька).
 2. Друга іноземна мова (німецька).
 3. Переклад наукових та технічних текстів.

Здійснює профорієнтаційну роботу, виконує функції академнаставника.

 1. Липка С. І. Функціонування прикметників фіксованих установок у сучасній німецькій мові. Наукові записки. Серія „Філологічна“ : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість“, (Острог, 22–23 квіт. 2010 р.). – Острог : Вид-во Нац. ун-ту „Острозька академія“, 2010. – Вип. 13 – С. 393–399.
 2. Липка С. І. Використання прикметників фіксованих установок у лексикографічних джерелах. Семантика мови і тексту : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 21–23 верес. 2009 р.) / Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – Ч.ІІ. – С. 172–174.
 3. Липка С. І. „Chuzpe“ як новий концепт у мові та житті сучасної Німеччини. Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка. – 2010. – Вип. 54. – С. 223–227.
 4. Липка С. І. Інвентаризація лексико-семантичної групи іменників на позначення зухвалості, нахабства в сучасній німецькій мові. Проблеми зіставної семантики : зб. наук. ст. / Київський національний лінгвістичний університет. – К. : Видавн. центр КНЛУ, 2011. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 252–258.
 5. Липка С. І. Інвентаризація лексико-семантичної групи дієслів, які позначають зухвалу, нахабну поведінку в сучасній німецькій мові. Наукові праці Кам’янець-Подільського наці. ун-ту ім. І. Огієнка: Філологічні науки. – 2011. – Вип. 26. – С. 176–179. – 402 с.
 6. Липка С. І. Інвентаризація лексико-семантичної групи прикметників на позначення зухвалої, нахабної поведінки в сучасній німецькій мові. Наукові записки : матеріали п’ятої Міжнар. наук.-практ. конф. „Мови і світ: дослідження та викладання“. Серія: Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград, 2011. –
  Вип. 95 (2). – С. 225–230. – 580 с.
 7. Липка С. І. Визначення характеру та сили парадигматичних зв’язків дієслів на позначення зухвалої, нахабної поведінки в сучасній німецькій мові (за даними лексикографічних джерел). Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка. – 2012. – Вип. 63. – С. 228–231.
 8. Липка С. І. Визначення характеру та сили парадигматичних зв’язків іменників на позначення зухвалості, нахабства в сучасній німецькій мові (за даними лексикографічних джерел). Наукові записки. Серія „Філологічна“. Острог : Вид-во Нац. ун-ту „Острозька академія”, 2012. – Вип. 27. – С. 45–47.
 9. Липка С. І. Визначення характеру та сили парадигматичних зв’язків прикметників на позначення зухвалої, нахабної поведінки в сучасній німецькій мові (за даними лексикографічних джерел). Наукові праці Камянець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Філологічні науки. – 2012. – Вип. 29. – Т.3. – С. 24–27.
 10. Липка С. І. Епідигматичні характеристики іменника Frechheit в сучасній німецькій мові (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі). Наукові праці Камянець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Філологічні науки. – 2013. – Вип. 32. – С. 233–237.
 11. Липка С. І. Linguopragmatik von Chuzpe in der deutschen Publizistik. “Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik” / [Larysa Iagupova, Volodymyr Kaliuščenko, Heike Roll (Hgg.)]. – Donezk : Nationale Universität Donezk, 2012. – S. 111–113.
 12. Липка С. І. Епідигматичні характеристики іменника Frechheitв сучасній німецькій мові (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі) / С. І. Липка // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Філологічні науки. – 2013. – Вип. 32. – С. 233–237.
 13. Липка С. І. Епідигматичні характеристики німецького іменника Flegel (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі) / С. І. Липка // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 48. – – 328 с. – с. 87-90.
 14. Липка С. І. Семантичні характеристики німецького іменника Anmaßung (парадигматичний, синтагматичний та епідигматичний аспекти) / С. І. Липка // Харків: «Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина», 2014. Матеріали міжнародної наукової конференції «Концептосфера національної мови: когнітивний, історико-культурний та дискурсивний аспекти», (Харківський національний університет імені В. Каразіна, 6-7 листопада 2014 р.). –
 15. Липка С. І. Лексико-семантичне поле як фрагмент мовної картини світу / С. І. Липка // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 48. – 328 с. – С.87-90.
 16. Липка С. І. Лексико-семантична група як складовий елемент лексико-семантичного поля / С. І. Липка // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано- Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – 426с. с. 68-71.
 17. Липка С. І. Лексико-семантичні характеристики дієслів на позначення зухвалої поведінки у сучасній німецькій мові (парадигматичний, синтагматичний та епідигматичний аспекти) / С. І. Липка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». збірник наукових праць / укладачі : Голюк В.С., Дробот Г.О. – Луцьк: Видавництво Східноєвропейсько національного університету імені Лесі Українки, 2015. – Вип. №3 (304). – 328 с. – с.78-83.
 18. Липка С. І. Слово та значення, їх відношення / С. І. Липка // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т. Билиця, О.Я. Остапович ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано- Франківськ: ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2016. – 486с. – с. 73-79.
 19. Липка С. І. Поняття «зухвала поведінка» як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі німецької мови) / С. І. Липка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». збірник наукових праць / укладачі : Голюк В.С., Дробот Г.О. – Луцьк: Видавництво Східноєвропейсько національного університету імені Лесі Українки, 2016. – Вип. №5 (330). – 322с. – с.159-165.
 20. Lypka Svitlana. The Lexical-Semantic Field of Impertinent Behaviour in Modern German Yournal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University : Scientific Edition. -Series of Social and Human Sciences. – Philology / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Ivano-Frankivsk: Vol .3, № 4, 2016. – ISSN 2311-0155.- 122 p. – p.47-54.
 21. Липка С. І. Синонімія як спосіб організації лексико-семантичного поля / С. І. Липка // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017) : матеріали ІV Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я. Яцків ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано- Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – 296с.- с. 32-37.
 22. Липка С. І. Синтагматичні характеристики німецьких прикметників зі значенням „зухвалий, нахабний“ (на матеріалі публіцистичних текстів) / С. І. Липка // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип. 2 (15). – 252 с. – с. 42-46.
 23. Липка С. І. Конотація компонентів лексико-семантичного поля на позначення зухвалої поведінки в сучасній німецькій мові / С. І. Липка // International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. 248 pages. – p. 103-107.
 24. Липка С. І. Парадигматичні відношення слів та способи їх визначення/ С. І. Липка // Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції на тему «Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів», 27–28 квітня 2018 року в м. Тбілісі, Грузія.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: 

German Philology Department, Foreign Languages Faculty,

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,

Ivano-Frankivsk, Ukraine

Year of birth: 1974

Year of graduation: 1998, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (degree – Germanic languages).

Postgraduate school: 2009 -2012, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Specialty 10.02.04 – Germanic Languages

Degree, year of receiving the Academic Degree: Candidate of Philological Sciences (comparable to the Academic Degree of Doctor of Philosophy), 2013.

The theme of the thesis ” Lexical-semantic field denoting impertinent behaviour in modern German.”  (Ivan Franko Lviv National University, Lviv, 23.12.2013).

Reference number of the research issues: 10.02.04 – Germanic Languages.

Member of the Association of Ukrainian Germanists.

Research Interests:

Cognitive Linguistics, Intercultural Communication, Linguistic Country Studies, Methods of Foreign Language Teaching.

Publications: The number of published works –24 articles.

Disciplines:

The main foreign language (German) (IІІ course, specialty “High school (German language and literature)”)

The second foreign language (German) (IV course, specialty “Philology (English language and literature)”)

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: