Маруневич Божена Михайлівна / Bozhena Marunevych

доцент

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Рік народження  1952

Рік закінчення ВНЗ 1975

Науковий ступінь, рік захисту кандидат педагогічних наук, 1996

Вчене звання, рік присвоєння  2006

Перебування в аспірантурі/докторантурі (роки) 1991-1994

Тема дисертації: Методика навчання лексико-граматичного аспекту німецької мови як спеціальності в умовах штучного білінгвізму (мовний ВУЗ).

Сфера наукових інтересів:

Експериментальне дослідження міжмовної інтерференції на матеріалі керування дієслів німецької та української мов (проведено асоціативний мовний тест та підготовано статтю до друку.

Член науково-методичної ради факультету іноземних мов

Навчальні дисципліни:

– Методика викладання основної іноземної мови (німецька) (4 курс спеціальності 035 філологія),

– Методика навчання основної іноземної мови (німецької) (2 та 3 курси спеціальності 014 середня освіта),

– Практичний курс основної іноземної мови (німецька) (3 курс спеціальності 035 філологія),

– Практичний курс другої іноземної мови (німецька)(1 курс ОР Магістр спеціальності 035 філологія)

– Керівництво педагогічною практикою студентів 4 курсу спеціальності 035 філологія та 1 курсу ОР магістр спеціальності 035 філологія німецького відділення,

– Керівництво педагогічною практикою студентів 1 курсу ОР магістр спеціальності 035 філологія англійського відділення.

 1. Маруневич Б. М.  Навчально-методичний посібник з курсу методики навчання німецької мови „Hören und Sprechen“ (для студентів IV курсу німецького відділення). – Івано-Франківськ: Гостинець, 2005. – 40 с.
 2. Маруневич Б.М. Interaktionelle Kompetenz als Teil des Lernziels „Kommunikative Kompetenz“// Специфіка навчання та вивчення німецької мови як іноземної в освітніх закладах України в контексті Європейських рекомендацій та Болонського процесу. – Матеріали 12 міжнародної науково-практичної  конференції викладачів німецької мови 11-12.11.2005р. – Львів: ЛНУ, 2005. – С 22-23.
 3. Маруневич Б. М.  Навчально-методичний посібник з курсу методики навчання німецької мови «Sprachlernspiele für den Deutschunterricht» (для студентів IV курсу німецького відділення). – Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. – 40 с.
 4. Зіставлення як методичний прийом попередження та подолання міжмовної інтерференції // Семантика мови і тексту. Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 371-373.
 5. Bildende Kunst im Deutschunterricht. Lehrbuch. Teil 1. / Wlassowa O.,  Marunewytsch B., Schatzka H.– Iwano-Frankiwsk: Видавець: Третяк І.Я, 2006. – 102 S.
 6. Образотворче мистецтво на заняттях з німецької мови. Навчально-методичний посібник. / Власова О., Маруневич Б., Шацька Г.. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 168с.
 7. Психолінгвістичний аспект проблеми міжмовної інтерференції   у навчанні німецької мови як спеціальності. //Актуальні проблеми германської філології: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої 70- р. професора,  доктора   філологічних наук        Левицького В. В. – Чернівці: Книги – XXІ , 2008. – С. 164-166.
 8. Методика попередження та подолання міжмовної інтерференції // Семантика мови і тексту : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2009. – С.197-200.
 9. Staatsexamen? Keine Angst! : Навчально-методичний посібник із підготовки до державного екзамену з німецької мови як другої спеціальності для студентів V курсу англійського відділення факультету іноземних мов / О.І. Власова, Б.М. Маруневич, Г.М. Шацька, Ю.М. Капак. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. – 178с.
 10. Роль двомовних вправ у навчанні німецької мови як спеціальності //  Семантика мови і тексту: Матеріали XI Міжнародної наукової конференції. (м. Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012р.). – Івано-Франківськ, 2012. – с. 361-368.
 11. Didaktischer Lehrstoff für Fortgeschrittene: Тематичний навчально-методичний посібник для студентів IV-V курсів англійського відділення факультету іноземних мов / О.І. Власова, Ю.М. Капак, Б.М. Маруневич, М.Р. Ткачівська, Г.М. Шацька. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2011. – 320с.
 12. Експериментальне дослідження міжмовної інтерференції ( на матеріалі дієслів німецької т аукраїнської мов). – Сучасні дослідження з лінгвістики , літературознавства і міжнародної комунікації (ELLIC 2013) Матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції. (м. Івано-Франківськ, 13 березня 2013р.). – Івано-Франківськ, 2013. – с. 247-248.
 13. Deutsch für Fortgeschrittene. Тематичний навчально-методичний посібник для студентів 4-5 курсів англійського відділення факультету іноземних мов / Ю.М. Капак, Б.М. Маруневич, Г.М. Шацька, М.Р. Ткачівська, О.І. Власова. – Івано-Франківськ: ТзОВ «Просвіта», 2014. – 386 с.
 14. Використання двомовних вправ у навчанні німецької мови як спеціальності для формування іншомовної комунікативної компетенції.  – Освітні інновації : філософія, педагогіка, психологая: Матеріали Міжнародної наукова-практичної конференції., 3 грудня 2014 року у 4 частинах. Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія» 2014, – Ч.ІІ. – с.86-90.
 15. Використання двомовних вправ у навчанні німецької мови як спеціальності для формування іншомовної комунікативної компетенції.  – Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавствр\\\\а і між культурної комунікації (ELLIC 2015): МАТЕРІАЛИ іі Міжнародної наукової конференції/ відп. ред. Н.Я.Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ; вид. Кушнір Г.М., 2015 – с. 379-382
 16. Урахування міжмовної інтерференції у процесі формування мовної компетенції у студентів мовних вузів // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації; матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т. Билиця, О.Я. Остапович: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ.: ТОВ «ВГЦ «Просвіта»,(ELLIC 2016),- С 438- 442.
 17. Маруневич Б.М. Методична інтерпретація психолінгвістичних передумов формування лінгвістичної компетентності у студентів-філологів з урахуванням міжмовної інтерференції// Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвуз.зб.наук.праць Дрогобицького педагогічного університету ім.. Івана Франка.- Дрогобич: Вид.дім. «Гельветика», 2018.- Випуск 19. Том 2.- с.160-165.
 18. Методична інтерпретація психолінгвістичних передумов формування лінгвістичної компетентності у студентів-філологів з урахуванням міжмовної інтерференції// Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвуз.зб.наук.праць Дрогобицького педагогічного університету ім.. Івана Франка.- Дрогобич: Вид.дім. «Гельветика», 2018.- Випуск 19. Том 2.- с.160-165.
 19. СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК СПЕЦІАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ШТУЧНОГО СУБОРДИНАТИВНОГО БІЛІНГВІЗМУ DOI: https://doi.org/10.15330/obrii.48.1.24-27  Специфіка навчання німецької мови як спеціальності в умовах штучного субординативного білінгвізму Міжнародної науково-практичної конференції «ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ: ДОСВІД І ВИКЛИКИ» 2019 с.198-201
 20. Interferenzerscheinungen biem Deutscherwerb Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 84-86.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: knf@pnu.edu.ua

Date of birth: 1952

Date of University graduation: 1975

Science degree, year of conferment: 2006

Date of postgraduate degree course:  1991-1994

The theme of thesis: “Methods of studying of lexical grammatical aspect of German as a specialty in the conditions of artificial bilinguism”

SCIENTIFIC INTERSTS:

Experimental investigation of interlingual interference on the basis of verb managing of German and Ukrainian (The associative language test has been done; the article for publication has been written)

The member of the scientific methodical board of the Foreign Languages Department

Participation in International Academic Conferences

BASIC PUBLICATIONS:

1-12

EDUCATIONAL DISCIPLINES:

–         Methods of Foreign Language Teaching (German) (4 year);

–         First Foreign Language (German) ( 3 year);

–         Practical Grammar (3 year);

–         Second Foreign Language (5 years, specialty “Language and Literature (German, French)”)

–         Supervision of the teaching assistance at schools (students of the Faculty of German Philology; 4 – year)

EDUCATIONAL WORK:

Academic teacher (G-31).

Participation in educational events of the Faculty of German Philology and the Foreign Languages Department

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: knf@pu.if.ua