Павлишинець Олена Олегівна / Olena Pavlyshynets

асистент

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Рік народження: 1983 

Рік закінчення ВНЗ: 2006, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника

Навчання у заочній аспірантурі: 2007-2014, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, спеціальність 10.02.04 – германські мови.

Науковий ступінь, рік захисту: магістр філології, 2006.

Шифр науково-дослідної проблематики – 10.02.04 – германські мови.

Сфера наукових інтересів: дослідження фразеологічних одиниць сучасної німецької мови, лінгвокультурологія та проблеми міжкультурної комунікації, сучасні проблеми перекладу.

Здійснює профорієнтаційну та організаційну роботу на кафедрі, виконує функції академнаставника.

Навчальні дисципліни:

 1. Основна іноземна мова (німецька).
 2. Практична граматика німецької мови.
 3. Практична фонетика німецької мови.
 4. Друга іноземна мова (німецька).
 5. Вступ до перекладознавства.

 Член Асоціації Українських Германістів, перекладач ініціативної групи «ПанЄвропа-Україна», ГО «Фундація Габсбургів».

Наукові публікації:

1.      Павлишинець О.О. Переклад архісемантизованих фразеологічних одиниць з національно-культурним компонентом семантики. / Матеріали XV Міжнародної науово-практичної конференції Асоціації українських германістів і VIII Українсько-баварського конгресу германістів «Теорія та практика викладання німецької мови як іноземної: перспективи розвитку», Тернопіль, 24-25 жовтня 2008 року ⁄ За ред.: Б.І. Гінки, І.Я. Яцюка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2008. – 200с. ⁄ С. 163-164;

2.      Павлишинець О.О. Критерії відмежування унікального компонентa та виокремлення його нових класів. / Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи. Тези доповідей другої Міжнародної наукової конференції, Тернопіль, ТНЕУ, 24-25 квітня 2008 року. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-Граф», 2008. – 334с. ⁄ С. 33-36;

3.      Павлишинець О. Вираження національного-культурного компоненту семантики архісемантизованих фразеологічних одиниць сучасної німецької мови. / Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – №29. – 327с. ⁄ С.114-119;

4.      Остапович О.Я., Павлишинець О.О. Архісемантикон у структурі фразеологічних одиниць з погляду когнітивної лінгвістики. / Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. ІІІ (103). – 304с. ⁄ С. 132-138;

5.      Павлишинець О.О. Унікальний компонент у структурі фразеологічних одиниць сучасної німецької мови. Структурно-семантична типологія. / Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. V (117). – 318с. ⁄ С. 151-155;

6.      Павлишинець О.О. Актуалізація національно-культурного компонента семантики фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом. / Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 441-443: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 320с. / С.146-150;

7.      Павлишинець О.О. Ономастичні одиниці у складі архісемантизованих фразеологічних одиниць сучасної німецької мови. / Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 14. – 2010. – 540с. / С. 41-47;

8.      Павлишинець О.О. Архісемантикон у структурі фразеологічних одиниць. Традиційний підхід та погляд когнітивної лінгвістики. / Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Серія Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2010;

9.      Ostapovych Oleg, Pavlyshynets Olena. Archisemantikon in Struktur der phraseologischen Einheiten aus Sicht kognitiver Linguistik. / Фразеология в многоязычном обществе / сборник статей международной фразеологической конференции «». В 2-х томах. – Казань: Татарское республиканское издательство «ХЭТЕР», 2013. – 1т. – С. 220-229.

10.  Pavlyshynets O. Unikale Komponenten, Archisemantika oder phraseologisch-gebundene Formative. zum Problem der Definition. // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013)”. – С. 94-98.

11.  Pawlyschynetz Olena. Klassen von phraseologisch gebundenen Formativen im modernen Deutsch. // Молода германістика України між традицією та новаторством = Ukrainische Nachwuchsgermanistik zwischen Tradition und Innovation: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (31 жовтня – 1 листопада 2014 р.). – Львів: ПАІС, 2014. – 68с. – С. 48 – 51.

12.  Structural-semantic characteristics of modern german phraseologisms with the phraseologically linked formative. // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University: http://jpnu.pu.if.ua. – Vol. 2, No. 2-3 (2015), 56-62.

13.  Когнітивна лінгвістика і фразеологія: точки перетину. // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015)”. – С. 176 – 179.

14.  Павлишинець О. Ономастичні одиниці античного походження як фразеологічно пов’язані формативи. Корпусний аналіз. – Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017)”. – С. 58-62.

 1. Топоніми-історизми як фразеологічно пов’язаний форматив. Лінгвокультурологічний вимір семантики. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – Остріг, 2018. – 12с.
 2. Топоніми-історизми як фразеологічно пов’язаний форматив. Текстова інтерпретація. // Матеріали науково-практичної конференції «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук». – Одеса, 2018. – 5с.

 

Посібники:

 1. Мір’ям Пресслєр. «Гіркий шоколад». Книга для читання німецькою мовою для студентів факультетів іноземних мов. / Венгринович А. А., Павлишинець О. О., Петришак Б. Я., Турко Н. В. – Івано-Франківськ, 2009. – 144 с.
 2. Aspekte 1. Wortschatz und Übungen. Додаток до підручника „Aspekte. Mittelstufe Deutsch“ von Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag з курсу «Основна іноземна мова» для студентів факультетів іноземних мов. / Малашевська І. Я., Павлишинець О. О., Петришак Б. Я. – Івано-Франківськ, 2010. – 224 с.
 3. Pawlyschynez O., Petryschak B. Vom Laut zum Buchstaben. Handbuch für die Studenten der Fakultäten für Fremdsprachen. – Iwano-Frankiwsk, 2014. – 40 S.
 4. Pawlyschynez O., Petryschak B. Grammatik . Morphologie und Syntax des einfachen Satzes. Lehrbuch für die Studenten der Fremdsprachenfakultäten. – Iwano-Frankiwsk, 2014. – 200 S.
 5. Павлишинець О.О., Петришак Б.Я. Вступний курс німецької мови. Посібник для студентів факультетів іноземних мов (початковий рівень). – Івано-Франківськ, 2013. – 75с.
 6. Malaschewska I., Pawlyschynez O., Petryschak B. Impulse zum schriftlichen Ausdruck aufgrund des Lehrwerks „Aspekte B1“ von StudentInnen geschaffen und von DozentInnen geprüft. – Iwano-Frankiwsk, 2017. – 70S.
 7. Павлишинець О., Петришак Б. Збірник контрольних робіт з німецької мови для студентів факультетів іноземних мов. Книга для викладача. Додаток до підручника «Практический курс немецкого языка. Для начинающих» под ред. В. Завьяловой, Л. Ильиной. – Івано-Франківськ, 2017. – 95 с.
 8. Павлишинець О., Петришак Б. Граматика німецької мови. Морфологія та синтаксис простого речення. Підручник для студентів-германістів (українською мовою). – Івано-Франківськ, 2017. – 280 с.
 9. Павлишинець О., Петришак Б. Граматика німецької мови. Морфологія та синтаксис простого речення. Збірник вправ для студентів-германістів (українською мовою). – Івано-Франківськ, 2017. – 135 с.
 10. Pavlyshynets O., Petryshak B. Grundlagen der deutschen Morphologie und Syntax für Deutscheinsteiger. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 250S.
 11. Pavlyshynets O., Petryshak B. Wortschatz für Deutscheinsteiger. Themengebundene Wortschatzlisten. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 120 S.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: knf@pu.if.ua

Born: 19 April 1983 in Ivano-Frankivsk, Ukraine

Citizenship: Ukrainian

Education:

2000-2005 – student of the Faculty of Romance-Germanic Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “Language and Literature (German)”

2005-2006 – master-study at the Faculty of Romance-Germanic Philology at VasylStefanykPrecarpathianUniversity, Specialty – “Language and Literature (German)”

Scientific Degrees:

Master of Philology, Vasyl Stefanyk Precarpathian University, 2006, Qualification – “Philologist, Instructor of the German Language and Literature, English Language and Literature and Foreign Literature”

Employment:

German Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk recarpathian National University

German Instructor, September 2005 – present

Research Interests:

Cognitive Linguistics, Intercultural Communication, Phraseology, Country Studies, Linguistic Country Studies, Methods of Foreign Language Teaching, Distant Studies

Teaching:

Courses at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University:

– Practical Course of German for the 1rd year students

– Practical Grammar

– Practical Phonetics

– Practical Course of German for the 3rd and 2ndyear students

– Introduction to Translation

Languages: Ukrainian (native), German (fluent, C1), Russian (fluent), English (B2), French (A1).  

Computer Skills: Good knowledge of Microsoft Office programs

Publications: The number of published works – 27, including 16 articles, 11 manuals.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: knf@pu.if.ua