Петришак Богдана Ярославівна / Bohdana Petryshak

асистент

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Дата народження: 18 серпня 1974 р.
Посада: асистент
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Дисципліни, які викладає:
Основна іноземна мова (німецька);
Практична граматика;
Практична фонетика;
Друга іноземна мова;
Методика навчання основної іноземної мови (німецька).

Освіта (вища):
1991-1996 рр. – студентка Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, спеціальність – іноземні мови, отримала диплом спеціаліста з відзнакою, здобула кваліфікацію філолога-германіста, викладача німецької та англійської мов;
1997-1998 рр. – студентка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спеціальність – «Німецька мова і література», отримала диплом магістра з відзнакою, здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької мови та літератури.

Стажування, тренінги, вебінари:
01.10.2014- 18.12.2014 р. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, інститут післядипломної освіти;
11.04.2018- 25.05.2018 р. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра філології та перекладу.
13.01.2020 – 10.05.2020 – онлайн-стажування за програмою DLL 2 – Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? Інститут імені Гете, Київ (заг. обсяг – 90 год.)
21.04.2020 – вебінар видавництва Hueber „Schmeckt das Online-lernen den Synapsen?“
05.05.2020 – вебінар «Як провести сесію онлайн?»
06.05.2020 – вебінар видавництва Klett „Guter Fremdsprachenunterricht – Wie sieht das bei mir aus?“ – DLL-Webinar-Reihe für Lehrer*innen und Fortbildner*innen im Bereich Deutsch als Fremdsprache
13.05.2020 – вебінар „Online unterrichten mit dem Goethe-Institut“
16.06.2020 – вебінар видавництва Klett „Deutsch als fremde Sprache“– Darum geht es in DLL3 – DLL-Webinar-Reihe für Lehrer*innen und Fortbildner*innen im Bereich Deutsch als Fremdsprache

Професійний досвід:
1995- 2001 рр. – перекладач МПП фірми «Успіх»;
1996- 1999 рр. – вчитель німецької мови Української гімназії №1;
2001-2006 рр. – викладач кафедри гуманітарних та загальноекономічних дисциплін Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського державного економічного університету;
2006 р. – теперішній час – асистент кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Наукові інтереси:
проблеми фразеологічних одиниць в сучасній німецькій мові, зокрема проблеми національно-культурної специфіки їх семантики та їх перекладу. Методика викладання іноземних мов, зокрема сучасні технології в процесі вивчення іноземних мов.
Загальна кількість публікацій: 26 публікацій, з них: 10 наукового характеру та 16 навчально-методичного характеру (навчальних посібників).
Членство у громадських організаціях: Асоціація українських германістів.

Участь у наукових конференціях:
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства» (Івано- Франківськ, 17 – 18 травня 2019);
XXVI Міжнародна наукова конференція АУТ “Сучасна германістика в пошуку нової ідентичності: міждисциплінарної, міжкультурної, міжнаціональної” (Івано- Франківськ, 27-28 вересня 2019).
XXVІI Міжнародна наукова конференція АУТ “Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика”, (Львів, 25-26 вересня 2020).
V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих дослідників, аспірантів та студентів “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації” – ELLIC 2020 (Івано- Франківськ, – 1 жовтня 2020)
Міжнародний онлайн-конгрес з німецької мови Digitalkongress 20.20: «Wissen und Lernen im digitalen Zeitalter» (Goethe Institut) (10 жовтня 2020, 6 год.)

Володіння мовами: українська, німецька, англійська, російська.

Наукові публікації:
1. Б.Баран Жанрові особливості та фразеологічний склад казок братів Грімм // Збірник статей та доповідей Міжвузівської наук.-метод. конференції, Івано-Франківськ, 15-17 вересня 1997р. – Коломия, 1997. – С.125-127
2. Баран Я.А., Петришак Б.Я. Наступність як один з елементів системи безперервної освіти // Матеріали наук.-метод. конференції, Івано-Франківськ, 14-15 листопада 2002 р. – Київ, 2003. – С. 13-16.
3. Остапович О. Я., Петришак Б. Я. Системно-рівневі відношення фразеологізмів у лінгвістичній концепції Ярослава Барана. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Том 20 (59). – № 6. – Филология. – Сімферополь,2007. – С. 31-35.
4. Петришак Б.Я. Реалізація стилістичних потенцій фразеологізмів внаслідок зміни їх компонентного складу // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Том 20 (59). – № 6. – Филология. – Сімферополь, 2007. – С. 197-201.
5. Петришак Б.Я. Інноваційні підходи в організації процесу навчання іноземних мов // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції ELLIC 2015. – Івано-Франківськ, 2015. – С.390-393
6. Петришак Б.Я. Процес глобалізації та вивчення іноземних мов// Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції ELLIC 2016. – Івано-Франківськ, 2016. – С.446-449
7. Петришак Б.Я. Виховний вплив на студента у контексті сучасних підходів до викладання іноземних мов // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції ELLIC 2017. – Івано-Франківськ, 2017. – С.260-263
8. Petryshak B. Lernvideos als wichtiger Bestandteil des DaF-Unterrichts: Vorteile und Nachteile. // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 164 с. – С. 120-121.
9. Петришак Б.Я. Використання навчальних відеоматеріалів на заняттях з німецької мови: переваги та недоліки // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. – 507 с. – С. 311-312.
10. Petryshak B., Pavlyschynets O. Die Wochenplanarbeit als ein Instrument der Förderung des selbstständigen Sprachenlernens // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів та студентів “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації” – ELLIC 2020. – Івано-Франківськ, 2020

Посібники:
1. Баран Я.А., Петришак Б.Я. Deutsch. Посібник для 10 класу загальноосвітньої школи. Рекомендовано Міністерством освіти України. – Львів: Світ, 2002. – 320 с.
2. Малашевська І.Я., Павлишинець О.О., Петришак Б.Я. Aspekte 1. Wortschatz und Übungen. Додаток до підручника „Aspekte. Mittelstufe Deutsch“ von Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag з курсу «Основна іноземна мова» для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2010. – 224 с.
3. Венгринович А.А., Петришак Б.Я., Павлишинець О.О., Турко Н.В. Bitterschokolade. Книга для читання німецькою мовою для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2012. – 144 с.
4. Pawlyschynez O., Petryschak B. Vom Laut zum Buchstaben. Handbuch für die Studenten der Fakultäten für Fremdsprachen. – Iwano-Frankiwsk, 2014. – 40 S.
5. Pawlyschynez O., Petryschak B. Grammatik . Morphologie und Syntax des einfachen Satzes. Lehrbuch für die Studenten der Fremdsprachenfakultäten. – Iwano-Frankiwsk, 2014. – 200 S.
6. Павлишинець О.О., Петришак Б.Я. Вступний курс німецької мови. Посібник для студентів факультетів іноземних мов (початковий рівень). – Івано-Франківськ, 2013. – 75с.
7. Malaschewska I., Pawlyschynez O., Petryschak B. Impulse zum schriftlichen Ausdruck aufgrund des Lehrwerks „Aspekte B1“ von StudentInnen geschaffen und von DozentInnen geprüft. – Iwano-Frankiwsk, 2017. – 70S.
8. Павлишинець О., Петришак Б. Збірник контрольних робіт з німецької мови для студентів факультетів іноземних мов. Книга для викладача. Додаток до підручника «Практический курс немецкого языка. Для начинающих» под ред. В. Завьяловой, Л. Ильиной. – Івано-Франківськ, 2017. – 95 с.
9. Malaschewska L, Pawlyschynez O., Petryschak B. Übungstexte als Hilfsmittel im Hochschulunterricht. Impulse zum schriftlichen Ausdruck aufgrund des Lehrwerks „Aspekte Bl“ von Studentinnen geschaffen und von Dozentinnen geprüft. – Iwano- Frankiwsk, 2016. – 70S. *
10. Павлишинець О., Петришак Б. Граматика німецької мови. Морфологія та синтаксис простого речення. Підручник для студентів-германістів (українською мовою). – Івано-Франківськ, 2017. – 280 с.
11. Павлишинець О., Петришак Б. Граматика німецької мови. Морфологія та синтаксис простого речення. Збірник вправ для студентів-германістів (українською мовою). – Івано-Франківськ, 2017. – 135 с.
12. Pavlyshynets О., Petryshak В. Grundlagen der deutschen Morphologie und Syntax für Deutscheinsteiger. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 250S.
13. Pavlyshynets О., Petryshak В. Wortschatz für Deutscheinsteiger. Themengebundene Wortschatzlisten. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 120 S.
14. Pavlyschynets O., Petryshak B. Grundlagen der deutschen Morphologie und Syntax. Lehrbuch für die Studenten der Fremdsprachenfakultäten. (Друге видання, виправлене та доповнене). – Ivano-Frankivsk, 2019. – 240 S.
15. Павлишинець О., Петришак Б. Ja, gerne! Wortschatz zum Lehrwerk. Навчально-методичний посібник для студентів-початківців. Додаток до підручника „Ja, gerne! Deutsch im Tourismus“ – Івано-Франківськ, 2019. – 95 с.
16. Павлишинець О., Петришак Б. Wortschatz, grammatische Erläuterungen und schriftliche Aufgaben zum Lehrwerk DaF kompakt neu A1. Навчально-методичний посібник для студентів-початківців. Додаток до підручника „DaF kompakt neu A1-B1“ – Івано-Франківськ, 2020. – 80 с.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: bohdana.petryshak@pnu.edu.ua

Bogdana Petryshak

German Philology Department, Foreign Languages Faculty,

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,

Ivano-Frankivsk, Ukraine

Personal Data:

Born: 18 August 1974 in Ivano-Frankivsk, Ukraine

Citizenship: Ukrainian

Education:

1991-1996 – student of the Foreign Languages Faculty at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “Language and Literature (German)”

Scientific Degrees:

Master of Philology, Vasyl Stefanyk Precarpathian University, 1998, Qualification – “Philologist, Instructor of the German Language and Literature”

Employment:

German Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

German Instructor, September 2006-present

Ivano-Frankivsk Institute of Management, Ternopil National Economic University

German Instructor, 1997 – 2006

Ukrainian Gymnasium №1, Ivano-Frankivsk

German Teacher,  1996 – 1998

Research Interests:

Cognitive Linguistics, Intercultural Communication, Methods of Foreign Language Teaching, Distant Studies

Teaching:

Courses at VasylStefanykPrecarpathianNationalUniversity:

– Practical Course of German for the 1rd year students

– Practical Grammar

– Practical Phonetics

– Practical Course of German for the 3rd and 2ndyear students

– Methods of Foreign Language Teaching

Languages: Ukrainian (native), German (fluent, C1), Russian (fluent), English (A2).

Computer Skills:

Good knowledge of Microsoft Office programs

Publications:

The number of published works – 26, including 10 articles, 16 manuals.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine
Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: bohdana.petryshak@pnu.edu.ua