Шацька Галина Миколаївна / Halyna Shatska

старший викладач

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Дата народження: 13.06.1959

Освіта: Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича (1981), спеціальність –
германські мови.

Посада: старший викладач кафедри німецької філології Прикарпатського національного
університету ім. Василя Стефаника.

 1. Шацька Г.М. Про походження назв німецьких колоній у Галичині // Матер. доп. Міжнар. конф. “Семантика мови і тексту” (Івано-Франківськ, 13–15 жовт. 1993 р.). – Івано- Франківськ, 1993. – Т. 2. – С. 192 – 193.
 2. Шацька Г. Галицько-Волинська держава і німці // Міжнар. наук. конф. “Гал.-Вол. держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції” (Галич, 19 – 21 серп. 1993 р.). Тези доп. та повід. – Львів, 1993. – С. 115 – 116.
 3. Шацька Г. З іторії німецькомовних островів у Галичині // Другий Міжнар. конгрес україністів (Львів, 22–28 серп. 1993 р.): Доп. і повід. – Львів, 1993. – Історія. Ч. 1. – С. 37 – 43.
 4. Шацька Г. Історико-лінгвістичний аналіз німецько-українських мовних стосунків у Галичині // Українознавчі студії. – 1999. – № 1. – С. 50 – 56.
 5. Шацька Г. Про фонетичну та морфологічну асиміляцію запозичених українізмів у мові галицьких німців-колоністів // Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. – 1999. – Вип. Ш. – С. 118 – 123.
 6. Schatzka H.M., Wlassowa O.I., Wessolowsky O.W. Lesetexte mit Aufgaben. Lesebuch für die Studenten der Fachrichtung Biologie. – Iwano-Frankiwsk: Plaj, 2003. – 68 S.
 7. Шацька Г. Про творення топонімів у середовищі іншомовного острова (на матеріалі назв німецьких колоній Галичини) // Міжнар. наук.-практ. конф. “Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов”. Тез. доп. – Тернопіль: ТДПУ, 2004. – С. 93–95.
 8. Wlassowa O., Marunewytsch B., Schatzka H. Bildende Kunst im Deutschunterricht. Lehrbuch. – Iwano-Frankiwsk: Видавець Третяк І.Я., 2007. – 168 S.
 9. Шацька Г.М. Про запозичення вигуків у процесі безпосередніх німецько-українських мовних контактів // Mater. II Międzynar. nauk.-prakt. konf. “Perspektywiczne opracowania nauki i techniki – 2007”. T. 8. Filolog. nauki. – Przemysl: Nauka i studia, 2007. – S. 78–79.
 10. Шацька Г.М. Асимілятивні моделі топонімів у німецькомовних островах Галичини // Слов’янський збірник – К.: Видавн. дім Дм. Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 1. – С. 219–224.
 11. Deutsch für Fortgeschrittene. Тематичний навч.-метод. посібник для студентів 4–5 курсів англ. відділення ф-ту іноз. мов./ Ю.М.Капак, Б.М.Маруневич, Г.М.Шацька та ін. – Івано-Франківськ: ТзОВ «Просвіта», 2014. – 386 с.
 12. Im Stübchen beim Liebchen … Ausspracheschulung für Anfänger. Посібник з практичної фонетики для студентів ф-тів іноз. мов. / Я.Т.Билиця, І.Я. Малашевська, Г.М.Шацька.– Івано-Франківськ: ТзОВ «Просвіта», 2014. – 90 с
 13. Запозичені вигуки-українізми як вираз категорії оцінки у мові галицьких німців-колоністів / Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017): Матер. IV Міжнар. наук. конф. / відп. ред. Р. Я. Яцків; Прикарпат ац.. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Видав. Кушнір Г. М., 2016. – С. 206–211.
 14. Шацька Г.М. Дихотомія “мовна норма – діалект” у фіксації словника Євгена Желехівськго на прикладах німецьких запозичень // Int. research and pract. conf. “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine: Conf. Proc., April 28–29, 2017. Lublin. – P. 36–40.
 15. Шацька Г. Запозичені вигуки-українізми як вираз категорії оцінки у мові галицьких німців-колоністів // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017): Матер. IV Міжнар. наук. конф. / відп. ред. Р. Я. Яцків; Прикарпат нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Видав. Кушнір Г. М., 2017. – С. 206–211.
 16. Schazka H. Das Konzept „Rabenmutter“ unter Berücksichtung des Romans „Rabenliebe“ von P. Wawerzinek // Die XXV. Jubiläumstagung „Deutsch in der Ukraine und Traditionen, Erfolge, Aufgaben“. Thesenband, 28.–29. Sept. 2018. – Lwiw: Паіс, 2018. – 176–177.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: galinaschatz@mail.ru

Position – senior professor at the German Philology Department of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Born on 13.06.1959.

In 1981 graduated the Chernivtsi National University of Yuriy Fedkovych (degree – Germanic languages).

Since 1987 – German literature lector at the Department of German Philology of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Did an internship at the University of Vienna (in 2002) and at the Ivan Franko National University of Lviv (in 2000, 2017).

Areas of expertise – Ukrainian-German sphere of the interlingual contacts.

Organize different education activities, major in German .

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: