Основні публікації 2013-2017 рр.

2013

 1. Венгринович А.А. Семантико-стилістичні характеристики та кількість синонімів німецького іменника (на матеріалі „Synonymwörterbuch. Herausgegeben von H. Gürner und G. Kempcke“) // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: Мова-Культура-Особистість», Серія «Філологічна». Випуск 34. – Острог, 2013. – С.40-43.
 2. Капак Ю. М. Ідіоматична репрезентація концепту «Дівчина» у сучасному німецькомовному дискурсі / Ю.М. Капак // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. – С. 87-90.
 3. Капак Ю. М. Ідіоматична репрезентація гендерно маркованих негативних характеристик у сучасному німецькомовному дискурсі / Ю.М. Капак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 32. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2013. – С. 181-186.
 4. Корольова Н.О. «Лексичне вираження ментальності німецького народу у пізній творчості Томаса Манна (на матеріалі романів «Зізнання авантюриста Фелікса Крулля» та «Обранець»; 8 ст.; Наукові записки. – Випуск 117. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград:тРВВ КДПУ ім. в. Винниченка, 2013. – Сторінки 293-298;
 5. Корольова Н.О. «Лексичне вираження ментальності німецького народу у творчості Томаса Манна (на матеріалі роману «Будденброки»); 10 ст.; Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб наук. Праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ, Київ. нац. Ун-т ім. Тараса Шевченка / відповідальний редактор Н.М. Карбозерова. – К.: Логос. Випуск 22.
 6. Корольова Н.О. «Об’єктивація ментальних рис німецької буржуазії у романі Томаса Манна «Будденброки»; 10 ст.; Функциональная лингвистика: сборник науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. редактор А.Н. Рудяков. – № 4.; C. 190-193.
 7. Липка С.І. Епідигматичні характеристики іменника Frechheit у сучасній німецькій мові (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі) // Наукові праці Камянець-Подільського національного університету ім.. І.Огієнка. Філологічні науки.- 2013. – Вип.32. – С.233-237.
 8. Остапович О.Я. Українські кандидати в ідіоми-універсалії. Підсумки проекту “WSI in Europe and Beyond” // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство: міжвуз. Збірник наукових статей – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. VIII. – 4.1.
 9. Угринюк Р.В. Парадигматичні відношення в лексико-семантичній системі мови // Наукові записки Кіровоград. держ. пед. у-ту: Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – Вип. 115. – С. 222–225.
 10. Угринюк Р.В. Епідигматичні характеристики ключових прикметників на позначення інтелектуальних здібностей людини (на матеріалі публіцистичних текстів) // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – №55. – С. 206–209.
 11. Угринюк Р.В. Структура інтелекту у свідомості носіїв німецької мови (на матеріалі фразеологічних одиниць) // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – 2013. – Вип. 34.  – С. 246–248.
 12. УгринюкР.В. Основні положення й терміни когнітивної лінгвістики // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного у-ту ім.Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома». – 2013. – Вип. 32. – С. 395–398.
 13. Турчин В.В. Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості німецької молодіжної лексики // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». Вип. 35. – 2013. – С.393-395.
 14. Турчин В.В. Лінгвістичні маркери відбору інформації в німецьких гіпертекстах інтернет-новин // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». Вип. 37. – 2013. – С.292-295.

 2014

 1. Корольова Н.О. «Лексичне вираження ментальності німецького народу у романі Томаса Манна «Чарівна гора». Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. в. Винниченка, 2014. № 127, с. 254-258.
 2. Липка С.І. Епідигматичні характеристики німецького іменника Flegel (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі) // III Міжнародна науково-практична заочна конференція „Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”, Національний університет „Острозька академія”, факультет романо-германських мов, 17 жовтня 2014 року. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог, 2014 р.
 3. Остапович О.Я. НОВІТНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО ВАРІЮВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ // Studia Germanica et Romanica. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник наукових праць. – Т. 11. – № 1. (31). – Донецьк, 2014. – С. 35-52.
 4. Остапович О.Я. СЕМІОТИКО-ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПАРЕМІОЛОГІЇ // “Мова і культура”. – Київ: Видавничий том Д. Бурого. – Вип. IV (172). – 2014. – C. 21-26.
 5. Остапович О.Я. Ідіоматична тканина роману Патріка Зюсскінда «Парфуми» в перекладі українською мовою // «Султанівські читання». – Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – Вип. 3. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 140-149.
 6. Остапович О.Я. КІЛЬКІСНІ ЕМПІРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ ПОЗА МЕЖАМИ ФРН // «Парадигма пізнання: гуманітарні питання». – Філологічні науки. – Т. 1. –№ 1. – 2014. – С. 31-45.
 7. Турчин В.М., Турчин В.В. Види викладеного матеріалу і представленого мовлення в романах Е.М. Ремарка «Три товариші» і «Ніч в Лісабоні» //  Вісник  Чернівецького університету Германська філологія. Чернівці: ЧДУ, 2014.
 8. Угринюк Р.В. Опис фразеолексичного поля «інтелект» за функціональними парадигмами (на різночастиномовному матеріалі, у тому числі й фразеологічних одиниць) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. – Луцьк: СНУ. – 2014. – Мовознавство №5 (282). – С.114-119.

2015

 1. Липка С.І. Лексико-семантичне поле як фрагмент мовної картини світу // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 48. – 328 с. С.87-90.
 2. Липка С.І. Лексико-семантичні характеристики дієслів на позначення зухвалої поведінки у сучасній німецькій мові (парадигматичний, синтагматичний та епідигматичний аспекти) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». збірник наукових праць / укладачі : Голюк В.С., Дробот Г.О. – Луцьк: Видавництво Східноєвропейсько національного університету імені Лесі Українки, 2015. – Вип. №3 (304). – 328 с. – с.78-83.
 3. Корольова Н.О. Лексико-семантичний аспект відображення поняття ORDNUNG (ПОРЯДОК) у творах Томаса Манна. / Наталія Олександрівна Корольова // Актуальні проблеми української лінгвістики. Теорія і практика: зб. наукових праць. ISSN 2311-2697. РИНЦ № 356-06/2014. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – Вип. 29. – С. 185-200.
 4. Корольова Н.О. Лексико-семантичний аналіз поняття HAUS / ДІМ у романах Томаса Манна (на матеріалі романів “БУДДЕНБРОКИ” та “ЧАРІВНА ГОРА”). / Наталія Олександрівна Корольова // Актуальні проблеми української лінгвістики. Теорія і практика. зб. наукових праць. ISSN 2311-2697. РИНЦ № 356-06/2014.– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – Вип. 30. – С. 178-189.
 5. Угринюк Р.В. Основні ознаки концепту ВВІЧЛИВІСТЬ у німецькій мовній картині світу // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – №4 (305) . – С. 95–99.
 6. Остапович О.Я. Особливості образно-тематичної організації німецької фразеології поза межами ФРН. Кількісний вимір // Семантика мови і тексту. – Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – Філологія. – Випуск 44-45. – Івано-Франківськ, 2015-2016. – С. 220-225.
 7. Остапович О.Я. Австрійська та швейцарська літературна ептоніміка у німецькомовній “цитатній пам’яті”// «Султанівські читання». – Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – Вип. 4. – Івано-Франківськ, 2015.
 8. О. Y. Ostapovych. NATIONAL STATE VARIATION OF GERMAN PHRASEOLOGY. ANTROPOCENTRIC, COGNITIVE AND CORPUS-BASED APPROACHE // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Philology. – Vol. 2, No. 2 (2015), 9-21.
 9. O. Pavlyshynets. Structural-semantic characteristics of modern german phraseologisms with the phraseologically linked formative. // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Vol. 2, No. 2-3 (2015), 56-62.

2016

 1. Капак Ю.М. Німецькі та українські паремії семантичної сфери «Шлюб» (гендерний аспект) / Ю.М. Капак // МОВА І КУЛЬТУРА. Науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016.
 2. Корольова Н.О. Стилістичні засоби вираження рис національної ментальності у творах Томаса Манна (на матеріалі романів «Будденброки», «Чарівна гора», «Признання авантюриста Фелікса Крулля» та «Обранець») / Наталія Олександрівна Корольова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 5(330).
 3. Липка С. І Поняття «зухвала поведінка» як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі німецької мови) / Липка Світлана //Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки»: збірник наукових праць / укладачі: Голюк В.С., Дробот Г.О. – Луцьк: Видавництво Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2016. – Вип. №5 (330)
 4. Турчин В.В., Турчин В.М. ‘Представлене мовлення у романах Е.М. Ремарк ‘Три товариші’ та ‘Ніч вЛісабоні’. – Вісник Чернівецького університету Германська філологія. Чернівці: ЧДУ, 2016.
 5. О. Y. Ostapovych. Typological structure of German phraseology outside Germany. Quantitative parameters // Journal of Precarpathian National University. Philology. – Vol. 3, No. 3 (2016)
 6. O. Ostapovych. Review of the monograph by V.I. Kononenko (ed.) Comparative Typological Studies: Ukrainian on the Background of Related Languages. – Kyyiv – Ivano-Frankivsk – Warsau, 2015. – 316 p. // Українознавчі студії. – Вип. 170-18. – Івано-Франківськ, 2016-2017. – С. 218-220.
 7. Ugryniuk R. The main features of the concept of POLITENESS in the German linguistic world-image. – // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Series of Social and Human Sciences, Philology. – Ivano-Frankivsk, 2016. – Vol. 3, №4. – p. 42–46.

2017

 1. Капак Ю.М. Співвідношення понять Genus-Sexus у гендерній лінгвістиці // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2017. – Вип. 1(14). – С. 221-225.
 2. Корольова Н.О. Інтерпретація поняття «синтаксичний концепт» у сучасних когнітивних дослідженнях // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – №.153 – С 438-460.
 3. Корольова Н.О. Національна ментальність як об’єкт наукових досліджень // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017, – Випуск 2(15) – С 14-17.
 4. Корольова Н.О. Мова як засіб відображення національної ментальності // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3(52. – 36-41 С.
 5. Липка С. І. Синтагматичні характеристики німецьких прикметників зі значенням „зухвалий, нахабний“ (на матеріалі публіцистичних текстів) / С. І. Липка // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. – Ченнівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип. 2 (15). – 252 с. – с. 42-46.
 6. Остапович О.Я. НАЦІОНАЛЬНА МОВНА КАРТИНА СВІТУ. ОЛЕКСАНДР ОГУЙ ТА ВІЗІЇ ДОКАЗОВОЇ «ЧОМУ»-ЛІНГВІСТИКИ // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. N 1 (14). – Чернівці. – „Родовід”. – 2017. – С. 15-19.
 7. Угринюк Р.В. Ключові характеристики концепту ВВІЧЛИВІСТЬ у німецькій мовній картині світу (на основі ядрових компонентів) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – №3 (352) . – С. 68–72.
 8. Venhrynovych A., Venhrynovych N. The Relationship of Stylistic Marking of the German Noun and Number of its Synonyms / Andrii Venhrynovych, Nataliia Venhrynovych // Українсько-румунський науковий журнал «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» (АПСНІМ). Вип. №4 – Т.2., серія «Філологія» Чернівці, – 2017 р. –
 9. Venhrynovych A., Venhrynovych N. Typologische Besonderheiten des ukrainischen und amerikanischen Naturalismus / Andrii Venhrynovych, Nataliia Venhrynovych // Південний Архів: збірник наукових праць. Філологічні науки. – Херсон, 2017. – Вип. 70.
 10. Lypka S. The Lexical-Semantic Field of Impertinent Behaviour in Modern German. Yournal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University : Scientific Edition. – Series of Social and Human Sciences. – Philology / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Ivano-Frankivsk: Vol .3, № 4, 2017. – ISSN 2311-0155.- 122 p. – p.47-54.

Публікації в закордонних виданнях

2103

 1. Ostapovych Oleg, Pavlyshynets Olena. Archisemantikon in Struktur der phraseologischen Einheiten aus Sicht kognitiver Linguistik. / Фразеология в многоязычном обществе / сборник статей международной фразеологической конференции «». В 2-х томах. – Казань: Татарское республиканское издательство «ХЭТЕР», 2013. – 1т. – С. 220-229.

2014

 1. Капак Ю.Н. Гендерные феминно маркированые неологизмы в современной немецкой идиоматике / Ю.Н. Капак (ЦИТ: 413-1208) // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4. Том 34 (Философия и филология. Языковедение и иностранные языки в современном мире) – Иваново: МАРКОВА АД, 2014 – С. 41-49.
 2. J. Kapak. Besonderheiten der Aktualisierung von geschlechtsspezifischen Phraseologismen im modernen deutschen Diskurs / Julia Kapak. – Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe. Urgent problems of philology and linguistics – 2014. – Budapest, 31.10.2014. (AProFil-2014) («PHILOLOGY»)
 3. Королёва Н.А. «Вербализация концепта ZEIT / ВРЕМЯ в творчестве Томаса Манна (на материале языка романа «Волшебная гора»)» / В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – № 7 (38). – Сборник статей по материалам ХХХVIII международной научно-практической конференции – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – С. 62-68

2015

 1. Vengrynovych A. A., Vengrynovych N. R. Dependence of the Noun Synonyms on the Noun Semantics in the German Language // A. A. Vengrynovych , N.  R.  Vengrynovych // Ƶbiór raportów naukowych. Literatura i kulturoznawstwo. Współczesna nauka. Nowy wygląd, (30.01.2015-31.01.2015). – Warszawa: Wydawca: Sp. z. o. o. “Diamond trading tour”, 2015. – Str. 83-89.

2016

 1. Королева Н.О. Лексико-семантический аспект отображения концепта PFLICHT в произведениях Томаса Манна (на материале языка романов “Будденброки” и “Волшебная гора”) / Наталья Александровна Королёва // Инновации в науке и образовании: материалы III Всероссийской научно-практической конференции (Новосибирск, 8 февраля 2016 г.). – Новосибирск: ЦСРНИ, 2016.
 2. O.Y. Ostapovych. QUANTITATIVE DIMENSION OF SEMANTIC PECULIARITIES OF THE COMPONENT SET IN THE GERMAN PHRASEOLOGY ABROAD GERMANY // KELM. Scientific issue of knowledge, education, law and management. – N 3 (15). – Lodz, 2016. – P. 202-215.
 3. Venhrynovych Nataliia, Venhrynovych Andrii. Analogien und Unterschiede in der Evolution der ästhetischen Anschauungen von Iwan Franko und Theodore Dreiser // Nataliia Venhrynovych, Andrii Venhrynovych // European Journal of Literature and Linguistics (Scientific Journal). –Vienna. “EastWest” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016. – №3. – P. 23-31.

2017

 1. Капак Ю.М. До проблеми лексикографічної кодифікації гендерно маркованої фразеології // Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine: Conference Proceedings (international research and practice conference), April 28-29, 2017. – Lublin: Lublin Science and Technology Park S.A., 2017. – p. 84-87.
 2. Корольова Н.О. Особливості вербалізації поняття PÜNKTLICHKEIT (ПУНКТУАЛЬНІСТЬ) у творах Томаса Манна (на матеріалі романів “Будденброки” та “Чарівна гора”) // International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine”: Conference Proceedings, April 28-29, 2017, Lublin. – P. 100-104.
 3. Липка С. І. Конотація компонентів лексико-семантичного поля на позначення зухвалої поведінки в сучасній німецькій мові / С. І. Липка // International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. 248 pages. – p. 103-107.
 4. Шацька Г.М. Дихотомія “мовна норма – діалект” у фіксації словника Євгена Желехівськго на прикладах німецьких запозичень // Int. research and pract. conf. “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine”: Conf. Proc., April 28–29, 2017. Lublin. – P. 36–40.
 5. Venhrynovych N., Venhrynovych A. The Dependence of the Quantity of Synonyms on Morphological Class of Noun Gender in German Language / Nataliia Venhrynovych, Andrii Venhrynovych // Hertald Pedagogiki. Nauka i Praktyka. Wydanie specjalne. – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamondtrading tour», 2017. – Numer 24-25. – С. 84–88.