Германські мови та літератури (переклад включно) – Про спеціальність

СЕРТИФІКАТ
ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«німецька мова і література»
за спеціальністю 035 Філологія перший (бакалаврський) рівень
/ завантажити /

СЕРТИФІКАТ
ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«Німецька мова і література»
за спеціальністю 035 Філологія другий (магістерський) рівень
/ завантажити /

Бакалаврат
Кафедра німецької філології здійснює підготовку фахівців за спеціальністю:
035.043 Філологія, германські мови та літератури (німецька, англійська) (переклад включно)
З 2016 року кафедра німецької філології здійснює освітню діяльність і підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти і другим (магістерським) рівнем вищої освіти (денна і заочна форми навчання) за напрямом підготовки 03 Гуманітарні науки, спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька.
Прийом на навчання регулюється Правилами прийому до університету. Для здобуття ступеню бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою або освітнім рівнем молодшого спеціаліста. Останні можуть прийматись на другий або перший курс зі скороченим строком навчання. Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань. Для вступу на перший курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти – у формі ЗНО. Враховуються бали з конкурсних предметів з відповідною вагою: українська мова і література (0,3), іноземна мова (0,4), історія України або географія (0,3). Для конкурсного відбору на другий курс бакалаврату зараховуються бали за вступні випробування: бал сертифікату ЗНО (українська мова та література) та фаховий іспит (німецька мова і література). Для відбору осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю, зараховуються бали за вступні випробування.

Магістратура
Основна мета підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня поєднує фундаментальні теоретичні знання та сучасні професійні компетентності, орієнтовані на нові соціально-економічні умови розвитку нашої держави.
Навчальний план освітньо-професійної програми «Німецька мова і література» охоплює виконання і захист магістерської роботи, складання комплексного іспиту з другої іноземної мови (англійської), професійно орієнтовані навчальні дисципліни (основна іноземна мова, друга іноземна мова, практика усного/письмового перекладу, сучасні лінгвістичні теорії, сучасна німецькомовна література), дисциплінах вільного вибору (комунікативні стратегії, основи корпусної лінгвістики, основи художнього перекладу), які у поєднанні з ґрунтовною практичною підготовкою (проходженням асистентської практики з основної та другої іноземної мов), дають змогу підготувати фахівця високої кваліфікації.
Термін навчання – 1 рік 4 місяці
Обсяг освітньо-професійної програми «Німецька мова і література» становить 90 кредитів ЄКТС (денна і заочна форми навчання)
Результати навчання:
• Глибоке володіння двома іноземними мовами.
• Здатність ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
• Уміння перекладати художню, наукову, суспільно-політичну, економічну та іншу спеціалізовану літературу.
• Уміння здійснювати лінгвістичний та літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів.
• Здатність ефективно використовувати набуті лінгвістичні знання в практиці іншомовного та міжособистісного спілкування, правильно добирати потрібні стратегії мовного спілкування у мовленнєвих ситуаціях та актах, коректно й логічно формулювати свої думки відповідно до комунікативних інтенцій та умотивовувати належним чином їхній семантико-прагматичний зміст.
• Володіння технологією практичної діяльності, знаннями принципів професійної діяльності викладача і перекладача.
• Уміння планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження з основної та другої іноземних мов
• Здатність здійснювати міжмовну і міжкультурну усну та письмову комунікацію, обмін інформацією в різних галузях шляхом перекладу різноманітних за змістом та жанром текстів іноземною (іноземними) та українською мовами.
• Уміння застосувати набуті лінгвокультурологічні знання в удосконаленні практики іншомовного спілкування, перекладу та в адаптації теорії перекладу до особливостей цільової аудиторії.
• Здатність аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи лінгвістики, літературознавства та перекладознавства
• Знання особливостей процесу письмового та усного перекладів, враховуючи особливості стилістичних регістрів при їх перенесенні з однієї мови на іншу
• Уміння планувати і здійснювати дослідження в галузі філології, лінгвістики, перекладознавства
• Уміння використовувати культурологічні та країнознавчі знання у процесі співробітництва з іноземними партнерами.

Умови вступу
Для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за напрямом підготовки 03 Гуманітарні науки, спеціальністю 035 Філологія, освітньо-професійною програмою «Німецька мова і література» абітурієнти складають:
1. Іспит з основної іноземної мови (німецької) (тестування): історія мови, теоретична фонетика, лексикологія, теоретична граматика, стилістика, лінгвокраїнознавство, основи теорії мовленнєвої комунікації, теорія і практика перекладу).
2. Іспит з другої іноземної мови (англійської) (тестування у формі ЗНО).
Спеціалізація та кваліфікація денної та заочної форм навчання.
035.043 германські мови та літератури (переклад включно) (перша – німецька). Друга іноземна мова – англійська. Професійна кваліфікація Філолог. Викладач німецької мови і літератури, англійської мови. Перекладач

*****
Освітньо-професійна програма «Німецька мова і література» другого (магістерського) рівня містить інформацію про вимоги до вступу та продовження навчання, а також вимоги до вступників. Вони відповідають правилам прийому на навчання та вимогам до вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”