Основні публікації

2023

Scopus, WoS
Khrapatyi, S., Levchenko, A., Venhrynovych, A., Ponomarenko, N., Shyian, O. Education in the conditions of war: advantages and disadvantages. Multidisciplinary Science Journal, 2023. Vol.5 Socio-educational, political, and economic relations in Ukraine. DOI: https://doi.org/10.31893/multiscience.2023ss0507

Svitlana Shuliak, Nataliia Korolova, Kseniia Chumakova, Zhang Wei, Nataliia Medvid. Cognitive Linguistics: The Study of Cognitive Processes in Perceiving Languages. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. Special Issue No.: 13/02/xxxvi. (Volume 13, Issue 2, Special Issue xxxvi.) P. 94-98. 2023 https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130236/papers/A_16.pdf

Daryna Mougel, Svitlana Lypka, Myroslava Fabian, Artur Gudmanian, Inna Humeniuk. The use of personally oriented technologies in the professional training of future specialists. Conhecimento & Diversidade, Niterói, v. 15, n. 38 Jul./Set. 2023. https://doi.org/10.18316/rcd.v15i38.11044

Rati, O., Рshenychna L., Malashevska , I., Sitsinska, M., & Shum, O. (2023). THE EVOLUTION OF MANAGERIAL ACTIVITY OF EDUCATION MANAGERS. Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil, 2023. Synesis 15(3), 2023. P. 308–317. https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2625/3561

Публікації у фахових виданнях (категорія Б)

Билиця Я.Т., Билиця У.Я. Комунікативно-прагматична релевантність фразеологізмів античного походження у політичному медіадискурсі (на матеріалі української, англійської та німецької мов). Folium. Наук. збірник Прикарпатського національного університету. Івано-Франківськ : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Спецвипуск Т. 1. С. 7-17. DOI: https://doi.org/10.32782/folium/2023.

Бойчук Н.В., Павлишинець О.О., Петришак Б.Я. Структурно-семантичні особливості складних іменників сучасної німецької мови. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 68. Том 1. – С. 126-132. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/68-1-20

Венгринович А.А., Венгринович Н.Р., Косило Н.В. Взаємозв’язок лексикографії та лінгвістичних досліджень: здобутки та перспективи. Вісник науки та освіти. К.: Видавнича група «Наукові перспективи», 2023. №11 (17). С. 112-126. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-112-125

Осіпчук Н.В., Весоловський О.В. Лексико-семантичні помилки у процесі перекладу. Вісник освіти і науки. Філологія. Видавнича група «Наукові перспективи». № 11(17). Київ 2023 р., с. 289-299. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-289-298

Кабаченко І.Л., Весоловський О.В. Інтерференція як джерело перекладацьких помилок у процесі перекладу з німецької мови на українську. Вісник освіти і науки. Філологія. Видавнича група «Наукові перспективи». № 12(18). Київ, 2023 р. С.115-124. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-12(18)

Весоловський О.В, Павлишинець О.О. Функціонування фразеологізмів з соматичним компонентом у німецькій мові. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. «Філологія» № 4(9), Одеса, 2023 р.

Весоловський О.В, Петришак Б.Я. Неологічна лексика в мові німецької реклами. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 63. Одеса, 2023 р.

Корольова Н. О., Грималюк А. М.. Інтернет-мем як феномен сучасного медіадискурсу: стилістично-прагматичний аспект. Folium. Наук. збірник Прикарпатського національного університету. Івано-Франківськ : Видавничий дім «Гельветика», 2023. №1. С. 33-41. DOI https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.5

Корольова Н. О., Грималюк А. М.. Інтернет-мем як спосіб комунікації у цифровому середовищі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2023. № 59. Том 2. С. 50-56. DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2023.59.2.12

Ткачук Н.О., Грималюк А.М. Вживання фразеологічних одиниць німецької мови фразеосемантичного поля «ЛІНОЩІ» в інтернет-просторі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. № 63. Одеса, 2023 р.

Липка С.І., Любко К.І., Шацька Г.М. Структурно-семантичні характеристики лексико-фразеологічних засобів вербалізації концептуальної опозиції Angst-Mut в сучасній німецькій мові (на основі аналізу словникових дефініцій та публіцистичних текстів). Вісник науки та освіти. Видавнича група «Наукові перспективи». Випуск № 11(17). Київ, 2023. С.230-246. DOI https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-230-245

Липка С.І., Любко К.І. Бінарна концептуальна опозиція «страх – відвага» в сучасній німецькій мові. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, № 4 (207)’2023. Видавничий дім «Гельветика». Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка. Кропивницький, 2023. С. 155-162. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-22

Ткачук Н.О., Монолатій Т.П. Über die Zukunft mal anders: Induzierung des Temporaladverbials durch die lexikalische Semantik der deutschen Einstellungsprädikate. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2023. № 30. С. 119–124.

Монолатій Т.П., Ткачук Н.О. Вербалізація австрійського міту в тетралогії Станіслава Вінценза «На високій полонині». Прикарпатський вісник наукового товариства імені Шевченка. Слово. 2023. № 18 (69). С. 336–348.

Остапович О.Я., Остапович Н.В., Мазуренко Ю.С. ChatGPT у підготовці філологів і перекладачів. виклики і перспективи. Наукові записки національного університету «Острозька Академія». Острог, 2023; 17(85) С. 200-205. DOI https://doi.org/10.25264/2519-2558-2023-17(85)-200-205

Остапович Н, Остапович О, Мазуренко Ю. Брейнстормінгові ігрові технології у практиці викладання ЗВО. Електронне наукове видання. Освітологічний дискурс, 2023; 2(41). DOI https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/996

Tkatschuk N.O., Ostapovych O.J. Das Paradigma der Formen des deutschen Verbs im Lichte der Konzeption der temporalen Konstruktion. Folium. Наук. збірник Прикарпатського національного університету. Івано-Франківськ : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Спецвипуск Т. 1. S.157-163. DOI https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.23

Публікації у фахових виданнях (категорія Б) зі здобувачами освіти

Ткачівський В., Буждиган О. Особливості перекладу роману Каті Петровської “Vielleicht Esther”. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 67, том 2, 2023. Мовознавство. Лiтературознавство. C.267-272.

Липка С.І., Любко К.І. Бінарна концептуальна опозиція «страх – відвага» в сучасній німецькій мові. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, № 4 (207)’2023. Видавничий дім «Гельветика». Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка. Кропивницький, 2023. С. 155-162. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-22

Липка С.І., Любко К.І., Шацька Г.М. Структурно-семантичні характеристики лексико-фразеологічних засобів вербалізації концептуальної опозиції Angst-Mut в сучасній німецькій мові (на основі аналізу словникових дефініцій та публіцистичних текстів). Вісник науки та освіти. Видавнича група «Наукові перспективи». Випуск № 11(17). Київ, 2023. С.230-246. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-230-245

Ткачівська М. Р., Чорна Я. Переклад пейоративів та його особливості (на прикладі перекладу поеми І. Котляревського «Енеїда»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. С. 137-141. Сер.: Філологія. 2023 № 62 Том 2. DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2023.62.2.33

 

2022

WOS
Naida, R., Korolova, N., Danylchenko, I., Chorna, H., & Sadova, H. (2022). Context-based
learning in the process of training modern teachers (Preschool education). Amazonia Investiga,
11(52), 240-249. https://doi.org/10.34069/AI/2022.52.04.26 Web of Science Core Collection.

Development Of The Theory Of Educational Motivation In Different Age Periods. Martyniuk, L., Pukhno, S., Lukianyhin, V., Goretska, N., Hutschenko, O., S. Lypka. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22. No.9, September 2022. P. 427-432. DOI : 10.22937/IJCSNS. 2022.22.9.55. Опубліковано: Sep 30 2022. Дата індексації: 2022-10-30. http://paper.ijcsns.org/07_book/202209/20220955.pdf. Web of Science Core Collection.

Liutyi R., Petryk I., Mogylatenko V., Popovych V., Shatska H. Research Thermal Fields in the Crystallization Process of Steel Cast Parts // Advances in Materials Science and Engineering. – Vol. 2022, Article ID 7331866, 9 p. https://doi.org/10.1155/2022/7331866 (Web of Science Core Collection)

Публікації у фахових виданнях (категорія Б)
Билиця Я.Т. Активізація вживання політичної фразеології в німецькомовному політичному дискурсі в час війни Росії проти України. Науковий журнал «Закарпатські філологічні студії» ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Сер.: Філологія. – Випуск 24 / 2022. – С.61-68.
Багач І.Г., Поліщук Н.М., Бойчук Н.В. «Апелювання до потреб людини в німецькомовному медійному просторі: лінгвістичний аспект» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», № 57. 14 с.
Венгринович А.А. Прикметники різної морфологічної будови та кількість синонімів у сучасній німецькій мові (на матеріалі “Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter. Synonymwörterbuch der deutschen Sprache”). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – Одесса, 2022. № 53 том 1. С. 29-32.
Карпік М.І., Івасюк Р.П. Маніпулятивна стратегія та її тактики у німецькому рекламному дискурсі. Науковий журнал «Закарпатські філологічні студії» ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Сер.: Філологія , 2022. № 24 том 1. С.109- 113.

Корольова Наталія Репрезентація комічного у гумористичних фейкових новинах. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 49. Том 1. – С. 93-97.
Остапович О.Я., Остапович Н.В. БРЕЙНСТОРМІН-ГОВІ ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ ЗВО // ACTA PAEDAGOGICA VOLYNIENSES. Луцьк. – N 2 /2022. 12 с.
Малашевська І.Я., Ткачук Н.О. Temporale Konstruktionen als Mittel der temporalen Interpretation. Науковий журнал «Закарпатські філологічні студії» ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Сер.: Філологія. Випуск 25/ 2022. 12 с.
Монолатій Т. Діти у повоєнному Відні у фейлетонах Йозефа Рота 1919-1920 рр. Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. Івано-Франківськ,
2022. № 17(64). 14 c.

Публікації у закордонних виданнях
Монолатій Т. П. Поетика прикордоння у творчості Йозефа Рота. Dziedzictwo kulturowe
regionu pogranicza. Gorzów Wielkopolski: Akademia Jakuba z Paradyża, 2022. S. 237–249.

Тези конференцій
Грималюк А. М. КОНОТОВАНІ КОМПАРАТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОЗИТИВНИХ ТА НЕГАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ. Тези наукової конференції: MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE. Proceedings of III International Scientific and Practical Conference. Lviv, Ukraine. 12-14 June 2022.

Грималюк А. М. МАНГАЙМСЬКИЙ КОРПУС У ДОСЛІДЖЕННЯХ НІМЕЦЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Полтава, Україна. 22 квітня 2022 р.

Корольова Наталія. Комунікативно-прагматичні особливості гумористичних фейкових
новин. Актуальні питання науки, освіти та технологій в сучасних умовах: збірник тез
доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 квітня 2022 р.).
Полтава: ЦФЕНД, 2022. С.10-12.

Липка С. І. Besonderheiten der wissenschaftlichen und technischen Übersetzung. Збірник матеріалів XХIХ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів, 23 вересня 2022 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. ISBN 978-617-7694-51-8. Асоціація українських германістів, 2022. ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. ПАІС, 2022. 170 с. С. 88-91.

Pawlyschynez O., Petryschak B. Erfahrung der Projekt-Arbeit an einem literarischen Werk im Rahmen des DLL-Programms //Матеріали XXIХ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Долаємо кордони разом з німецькою мовою» (23 вересня 2022 р.).

Pawlyschynez O., Petryschak B. Erfahrung der Projekt-Arbeit an einem literarischen Werk im Rahmen des DLL-Programms // Матеріали XXIХ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Долаємо кордони разом з німецькою мовою» (23 вересня 2022 р.).

Ткачук Н.О. Deutsch testen: mit oder ohne Grenzen (am Beispiel des Distanz-Testverfahrens der Nationalen Vorkarpaten-Universität)/ матеріали ХХІХ конференції Асоціації українських германістів “Долаємо кордони разом з німецькою мовою”, 23 вересня 2022.

2020

1. Билиця Я. Т. Надслівні сполуки термінологічного характеру і політична комунікація // Сучасні дослідження з іноземної\ філології / за ред.. М. П. Фабан та ін.. Випуск 18. – Ужгород, 2020 р. – С. 31-38.
2. Бойчук Н. В. ФОРМУВАННЯ АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ //
Матеріали звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДНВЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
3. Венгринович Н.Р., Венгринович А.А., Косило Н.В., Цебрук І.Ф., Богович О.М. PROFESSIONAL ENGLISH IN PHYSICAL AND OCCUPATIONAL THERAPY. Підручник. Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний медичний університет, 2020. 358 с.
4. Весоловський О.В. Короткий граматичний довідник з тренувальними вправами для студентів ІІ курсу факультету іноземних мов, що вивчають німецьку мову як другу іноземну – Івано-Франківськ, 2020. – 62 с.
5. Корольова Н.О. Метафорична портретизація образу: гендерний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Том 3. С. 30-35
6. Корольова Н.О. Ментальність та мова: особливості взаємодії. Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (May 6-8, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. P. 275-280
7. Корольова Н.О. Принципи сучасних мовознавчих досліджень. Матеріали звітної наукової веб конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. С. 301-302
8. Nataliia Koroliova. Metaphorische Objektivation von Genderstereotypen. Scientific Journal of Polonia University Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. Подано до друку 20.09.2020. 0,5 друкованого аркушу (12 с.)
9. Nataliia Koroliova. Humoristische Fake–Nachrichten.: kommunikativ–pragmatische und lexikalisch–stilistische Merkmale. Studia Germanica Gedanensia 2020. Подано до друку 30.10.2020. 0, 5 друкованого аркушу (13 с.).
10. Липка С.І. Лексико-семантичний підклас «фіксовані настанови» у мовній картині світу. The 1st International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (July 19-21, 2020) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2020. 379 p. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. ISBN 978-3-954753-02-4. – с.324-331. URL: https://sci-conf.com.ua.
11. Липка С.І. Епідигматика як третій вимір лексичної системи // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докто-рантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. 507 с.- с.302-305.
12. Малашевська І.Я. Навчально-методичний посібник з курсу основної іноземної мови для студентів факультетів іноземних мов (німецькою мовою).
Імпульси до розвитку письмового мовлення на основі навчально-методичного комплексу «Aspekte B2». – Івано Франківськ, 2020. – 115 с.
13. Маруневич Б.М. Формування іншомовної комунікативної компетенції в умовах штучного субординативного білінгвізму // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів,докторантів,аспірантів університету за 2019 рік. ДВНЗ ”Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 6-8 квітня 2020, м.Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат.нац.ун-т ім.В.Стефаника, 2020. – С.305-307.
14. Остапович О.Я. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНО ВАРІАТИВНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ. ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. – 507 с. – С. 309-311.
15. Павлишинець О., Петришак Б. Wortschatz, grammatische Erläuterungen und schriftliche Aufgaben zum Lehrwerk DaF kompakt neu A1. Навчально-методичний посібник для студентів-початківців. Додаток до підручника „DaF kompakt neu A1-B1“ – Івано-Франківськ, 2020. – 80 с.
16. Петришак Б.Я. Використання навчальних відеоматеріалів на заняттях з німецької мови: переваги та недоліки // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. – 507 с. – С. 311-312.
17. Petryshak B., Pavlyschynets O. Die Wochenplanarbeit als ein Instrument der Förderung des selbstständigen Sprachenlernens // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів та студентів “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації” – ELLIC 2020. – Івано-Франківськ, 2020
18. Павлишинець О.О. Етностереотипи як причина фразеологічної пов’язаності етнонімів. // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докто-рантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. 507 с. – С. 311-312.
19. Ткачук Н.О. Де шукати приховані обставини часу?- Тези доповіді, МАТЕРІАЛИ звітної наукової веб-конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019р. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (6-8 квітня 2020), сс. 317-318.
20. Tkatschuk N. „Wo verstecken sich Temporaladverbiale“ – Тези доповідей, Матеріали наукової XXVII конференції Асоціації українських германістів (25-26 вересня 2020 р.), сс. 187-188.
21. Угринюк Р.В., Петрук І.О. Епідигматичні характеристики компонентів прикметникових парадигм (на матеріалі лексикографічних джерел) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2020. – С. 33–36.
22. Угринюк Р.В., Ковалюк Р.Д. Контексти вживань компонентів лексико-семантичної групи зі значенням «МОДА» (на матеріалі текстів) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2020. – С. 29–33.
23. Угринюк Р.В. Основні ознаки концепту SAUBERKEIT в німецькій мовній картині світу // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6-8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац.. ун-т ім.. В. Стефаника, 2020. с.318 – 320.
24. Угринюк Р.В. Ключові характеристики концепту ЧИСТОТА в німецькій мовній картині світу (на основі ядрових компонентів lauter, rein) (в друці, грудень 2020, Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) № 13)
25. Turko N., Schazka H. Innovative didaktische Ansätze zum interdisziplinären Studienprojekt „Sprachpraxis – Translation – Literatur“ im Germanistik-Masterstudium (Fachrichtung „Deutsch“) // Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика = Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis: Матеріали XXVII Mіжнар. наук.–практ. конф. Асоціації українських германістів (25–26 вересня 2020 р.). – Львів: ПАЇС, 2020. – С. 189–191.
26. Шацька Г. Провокативний характер сучасної німецької короткої прози як мотиваційний фактор для моделювання комунікативних ситуацій на практичних заняттях з німецької мови // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів ДВНЗ «Прикарпатський національний державний університет імені Василя Стефаника» за 2019 рік. 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ, 2020. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. – С. 320–321.

2019 

Статті:

1). Jaroslaw Bylytsia „Modelliertheit – Nichtmodelliertheit“ im Bereich der politischen Phraseologie des Deutschen“ // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: матеріали ХХVI Міжнар. науково-практ. конф. Асоціації укр. германістів. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 32-34.
2). Venhrynovych Andrii Anzahl der Synonyme und Semantik des Adjektivs (Duden. Sinn- und sachverwandte Worter) Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 156
3). Venhrynovych Andrii Substantivische Synonymie im heutigen Deutsch Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства» 17-18 травня 2019
4). Власова О.І. Формування духовної культури студента-філолога на занятті з німецької мови. Міжнародна науково-практична конференція «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами :досвід і виклики» (21-22 березня 2019)
5). О. Остапович. Брейнстормінгові ігрові технології у викладанні іноземних мов // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронні дані (Об’єм: 2,89 Мб). Івано-Франківськ: НАІР, 326 с. – С. 223-226.
6). Ostapovych O. Deutsche Phraseologie ausserhalb der BRD. lokale Relikte oder nationaler Standsart Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 106-109
7). Petryshak B. Lernvideos als wichtiger Bestandteil des DaF-Unterrichts: Vorteile und Nachteile // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 164 с. – С. 120-121.
8). Pavlyschynets O. Ethnostereotype als Grund der phraseologischen Gebundenheit von Ethnonymen // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 164 с. – С. 114-116.
9). Павлишинець О. Семантичні особливості фразеологічних одиниць сучасної німецької мови з фразеологічно пов’язаним формативом етнонімом. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» №42/2019. – Одеса, 2019. – 10 с.
10). Корольова Н.О. Гендерна маркованість метафори (на матеріалі романів “A Game of Thrones”, “ Die Herren von Winterfell” та “Das Erbe von Winterfell”). Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. № 38 том 3. – Одеса, 2019. С. 87-91
11). Корольова Н.О. Метафоричні прояви гендерних характеристик (на матеріалі романів «A Game Of Thrones», «Die Herren von Winterfell» та «Das Erbe von Winterfell»). Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7-8 листопада 2019 р.). – Полтава : Вид-во “Астрая”, 2019. – С. 162-169.
12). Koroliova Nataliia. Prinzipien der modernen Sprachforschung. Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international. Матеріали XХVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. С. 58-60
13). Lypka Svitlana Hommage zum 5. Todestag von Alexander Oguy Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 75-79.
14). Malaschewska I. Rolle der Faktoren bei der Wahl der absoluten und relativen Tempora Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 84-86.
15). Малашевська І. Я. Засоби відтворення німецьких пасивних та інфінітивних конструкцій українською мовою (на матеріалі економічних текстів). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики», Івано-Франківськ, 2019, с 203-206
16). Маруневич Б. М. Специфіка навчання німецької мови як спеціальності в умовах штучного субординативного білінгвізму Міжнародної науково-практичної конференції «ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ: ДОСВІД І ВИКЛИКИ» с.198-201 DOI:https://doi.org/10.15330/obrii.48.1.24-27
17). Marunewytsch B. Interferenzerscheinungen biem Deutscherwerb Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 84-86.
18). Ткачівська М.Р. «Angst kennt kein Pardon» (табірний дискурс) //М.Р.Ткачівська/ Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2019. – № 3(55), – С. 63-72.
19). Tkachuk Nataliia Wann ist Zeit fur Tempus? Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 150-152.
20). Tkachuk Nataliia Wie viel Tempora vertragt der DaF-Unterricht. Готується опублікування в: Матеріали міжнародної конференції TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN UKRAINE AND BEYOND: BEST PRACTISES AND CHALENGES, березень 2019.
21). Турчин В.В. Деякі онтологічні аспекти становлення сучасної гуманітарної комунікації. Прикарпатський вісник НТШ. Слово/Головний редактор докт. тех. наук. В.М. Мойсишин. ISSN 1304-7402- Івано-Франківськ. – Вип. 3(5) 2019. – С.245-255.
22). Uhryniuk Rostzslav Hauptmerkmale des Konzepts Sauberkeit im deutschen Welt-Sprach-Bild Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 155-156.
23). Shazka Halyna Einige Aspekte der Verbalisation des Konzeptes „Palimpsest“ im Roman Christoph Ransmayrs „Die letzte Welt“) Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 130-131.

Навчальні посібники:

1). Весоловський О.В. Baron von Münchhausen und seine wundersamen Geschichten – тексти з вправами для індивідуального читання та самостійної роботи студентів, що вивчають німецьку мову як другу/третю іноземну / Весоловський О.В. – Івано-Франківськ, 2019. – 59 c.
2). Павлишинець О., Петришак Б. Ja, gerne! Wortschatz zum Lehrwerk. Навчально-методичний посібник для студентів-початківців. Додаток до підручника „Ja, gerne! Deutsch im Tourismus“ – Івано-Франківськ, 2019. – 95 с.
3). Pavlyschynets O., Petryshak B. Grundlagen der deutschen Morphologie und Syntax. Lehrbuch für die Studenten der Fremdsprachenfakultäten. (Друге видання, виправлене та доповнене). – Ivano-Frankivsk, 2019. – 240 S.
4). Корольова Н.О. Актуальні питання сучасної лінгвістики: навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання факультету іноземних мов (німецькою мовою). Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 248 с.