Ткачівський Василь Васильович

Доцент

кафедри німецької 

філології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Народився 11 червня 1961 року в с. Бринь Галицького району Івано-Франківської області.  Після закінчення школи у 1978-1980 рр. служив у армії. У 1987 році закінчив факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «романо-германські мови та література» за фахом «Філолог. Викладач німецької мови. Перекладач».

Працював гідом-перекладачем у Львівському бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник», інженером-перекладачем калуського в/о «Хлорвініл», перекладачем науково-технічної літератури на підприємстві, перекладачем політичних програм на телебаченні. З 1987 по 1990 рр. викладав німецьку мову в Селятинській СШ Путильського району Чернівецької області.

З 1991 року за сумісництвом працює в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. З 1997 р. – на постійній основі.  У 1997 р. захистив у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – «українська література» на тему «Німецькомовне листування Івана Франка як літературознавче джерело».

У 2001 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької філології. Впродовж 2001-2019 рр. – завідувач загальноуніверситетської кафедри іноземних мов.

Пройшов стажування у закордонних університетах: віденський університет, м. Відень, Республіка Австрія (1995), Гумбольдт-університет, м. Берлін, Німеччина (1996), Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (2011 р.), Івано-Франківському національному університеті нафти і газу (2016 р.).

Член експертної ради МОН з рецензування підручників з німецької мови в 2013 та 2018 р.

Член журі, голова журі, заступник голови журі учнівських олімпіад з німецької мови ІІІ етапу з 1999р.

Заступник голови журі Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови у 2010-2013 рр., 2016-2018 рр.

Наукові інтереси: теорія і практика перекладу

Нагороди та відзнаки:

Знак «Відмінник освіти України»

Грамота голови Івано-Франківської державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради.

Громадська діяльність:

Координатор Івано-Франківського осередку асоціації германістів України.

Одружений. Має 2 дітей

German Epistolary Heritage of Ivan Franko and Its Dominant Features// Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Vol.2, No.23. – P.115-121.

Відтворення оказіоналізмів у німецькомовному перекладі роману В.Барки «Жовтий князь» // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2019.- №3 (55).-С.372-380

Коли ми заговоримо англійською? // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: НАІР, 326 с.- С.279-285.

Maria Ostheim-Dzerowycz als Übersetzerin des Romans von Vasyl Barka „Der gelbe Fürst“// Матеріали Міжнародної конференції «Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität. Interdisziplinär, interkulturell, international“. – Iwano-Frankiwsk, 28-28. September 2019. – S.145-148.

В.Ткачівський. A PRACTICAL COURCE OF THE ENGLISH LANHUAGE [for Sports and Physical Education Students] /Ткачівський В., Процишин Н.// Практичний курс англійської мови. Розроблено для студентів факультетів фізичного виховання і спорту. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2011.-129

Німецька економічна мова: Практикум. Навчальний посібник / Гандзюк С.П., Ткачівський В.В., Ткачівська М.Р.// – Івано-Франківськ: Видавець Третяк, 2008.- 112 с.

Німецькомовна епістолярна спадщина Івана Франка та її домінантні  риси//Другий Міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення. Літературознавство. – Львів,1993.

Угорське питання в колі творчих зацікавлень Івана Франка та Михайла Драгоманова//Acta hungarica.– Ужгород–Ungvar, 1994.

Іван Франко у Відні//Збірник статей. Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин.– Львів,1996.

Євген Желехівський у національно-культурному відродженні України//Колективна монографія. – Івано-Франківськ: Плай,1999.

Lateinische Entlehnungen in der deutschen Phraseologie (Kurzes etymologisches   Wörterbuch). Латинські запозичення в німецькій фразеології. Короткий етимологічний словник. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ,2000.– 48с.

Німецькомовне листування Івана Франка з  австрійськими соціал-демократами //Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Випуск .– Ів-Франківськ, 2002.

Weihnachten in Deutschland (Різдво в Німеччині)//Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: “Гостинець”, 2004.– 104 с. (співавтор Ткачівська М.Р.).

Diktate in der neuen deutschen Rechtschreibung (Диктанти з новим німецьким правописом) // Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: “Гостинець”, 2005.– 104 с. (співавтор Ткачівська М.Р.).

Українські фразеологізми латинського походження//Етимологічний словник. – Івано-Франківськ: “Гостинець”, 2005.– 125с. (співавтори Ткачівська М.Р., Лазарович В.В.).

Wassyl Tkachivsky. Die Wiedergabe der Realien in der deutschsprachigen Übersetzung des Poems von Lesja ‘Ukrajinka ‘Kassandra’. S.163-165 // Німецька мова в Україні: традиції, успіхи, завдання = Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (28-29 вересня 2018 р.). – Львів: ПАІС, 2018.- 184 с.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра іноземних мов

вул. Шевченка, 57 / 707

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-140

E-mail: vasyl.tkachivskyi@pnu.edu.ua

Іn 1987 finished the study on the Foreign Languages Faculty (specialty “Romance and Germanic languages”) at Ivan Franko State University of Lviv by the profession of “Philologist. German Instructor. Translator”. Worked as the guide-interpreter in Lviv Bureau of international youth tourism “Suputnyk”, engineer and translator in Kalush (industrial association) “Khlorvinil”, translator of science and technology literature at the enterprise, interpreter of political programs on the television.

Since 1990 – Assistant Professor of German in Ivano-Frankivsk Teacher’s Institute named after Vasyl Stefanyk

In 1997 defended the thesis “German correspondence of Ivan Franko as literary source.”

Since September 2001 – Head of Foreign Languages Department of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Training: 1995 – Institute of Germanic philology of the University of Vienna (Austria); 1996 – the Humboldt University of Berlin, FRG; 2012 – Department of Foreign Languages and Translation of Yuriy Fedkovych National University Chernivtsi

Research interests: the theory and practice of translation.

Rewards:

Mayor Diploma, Diploma of the Head of State Administration and Head of the regional council,

decoration “Standout of the Education of Ukraine”

Coordinator of the Germanists’ Association in Ivano-Frankivsk oblast.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 707

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 40
E-mail: vasyl.tkachivskyi@pnu.edu.ua