Билиця Ярослав Теодорович / Yaroslav Bylytsia

професор

кафедри німецької 

філології

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-1436-1953

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

кандидат філологічних наук, доцент,

почесне звання «Заслужений працівник освіти України»;

Дата народження – 10 жовтня 1949 року.

Посада – професор кафедри німецької філології.

Науковий ступінь – кандидат філологічних наук, диплом  ФЛ № 011749, виданий ВАК при Раді Міністрів СРСР, Москва 28 вересня 1988 р..

Вчене звання – доцент, атестат доцента ДЦ № 002018, Міністерство освіти України, 1992 р..

Дисципліни, які викладає – теоретична фонетика, країнознавство німецькомовних держав, практичний курс німецької мови.

Освіта – закінчив очно Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка з дипломом з відзнакою, кваліфікація «вчитель німецької мови» (1970 р.), аспірантуру з відривом від виробництва при Київському інституті іноземних мов за спеціальністю «германські мови», захист кандидатської дисертації у спецраді цього ж інституту (1988 р.).

Стажування –  Московський інститут іноземних мов (1983 р.), Чернівецький університет імені  Юрія Федьковича (1992 р.), Віденський університет (1994 р.), Ессенський університет (1996 р.).

Професійний досвід –

1970 – 1980 рр.робота на різних посадах у системі шкільної освіти;

1980 – 1984 рр.асистент кафедри німецької мови Івано-Франківського державного педагогічного інституту;

1984 – 1987 рр. – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва;

1988 – 1990 рр. – асистент, старший викладач кафедри німецької мови Івано-Франківського державного педагогічного інституту;

1990 – 2019 рр. – доцент, завідувач кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

2006 – 2017 рр. – декан факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

з  2018 р – до даного часу – перебуває на посаді професора кафедри німецької філології.

Наукові інтереси – проблеми загальної та німецької фразеології, політична фразеологія сучасної німецької мови, лінгвокультурологія, загальна кількість публікацій близько 80, опонував кандидатські дисертації у спецрадах Львівського державного університету імені Івана Франка та Київського лінгвістичного університету.

Участь у наукових конференціях

Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung. – Lwiw-München, 2005.

Сучасні проблеми германістики в Україні. Міжнародна наукова конференція. – Дрогобич: 2008.

ELLIC. «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». Міжнародна наукова інтернтет-конференція. – Івано-Франківськ, 2013-2017.

Міжнародна науково-практична конференція з теорії і практики перекладу (Івано-Франківськ, 2019 р.), ХХVІ конференція Асоціації українських германістів (Івано-Франківськ, вересень 2019 р.).

Керівництво науковою роботою студентів – щорічне керівництво 3-4 кваліфікаційними роботами студентів за освітньою програмою «магістр».

Володіння мовами – німецька, англійська.

Билиця Я. Т. Політична фразеологія як особливий розряд одиниць термінологічного характеру. // Мовознавство. – 1987. – № 3 –  С. 37- 45.

Билица Я. Т. Прагматический потенциал политической фразеологии и полититический текст (на материале немецкого языка) // Текстуальная лингвистика и обучение аудированию на иностранных  языках / под ред.. В.А. Бухбиндера. –  Киев: КГПИИЯ, 1986. – С. 16 – 24.

Билица Я. Т. Интернациональный характер политической  фразеологии немецкого языка. // Сопоставительное изучение коммуникативных единиц иностранного и родного языков: Киевский гос. пед. ин-тут иностр. языков. – К.:  КГПИИЯ, 1987. –  С. 25- 32.

Билиця Я. Т.  Надслівні сполуки термінологічного характеру як джерело формування політичної фразеології. // Іноземна філологія. – Львів:  ЛДУ, 1988. – Вип. 90. –  С. 52- 59.

Билиця Я. Т. Політична фразеологія сучасної німецької мови як особливий розряд одиниць її фразеологічного складу. // Автореф. дис. … канд. філол. наук – К., 1988 – 20 с.

Билиця Я. Т. Специфічні особливості семантики політичних фразеологізмів сучасної німецької мови // Семантика мови і тексту:  Матеріали міжвузівської  наукової конференції. – Івано-Франківськ, 1992. – Ч. 2. – С. 245-247.

Билица Я. Т. Политическая практика как главный источник формирования политической фразеологии  (на материале немецкого язика). // Вопросы фразеологии. – Череповец, 1992. – № 17. – С. 27-33.

Билиця Я. Т. Політична фразеологія німецької мови та запозичення з інших мов // Вісник Харківського державного університету. – Серія «Філологія» – 1994. – № 381. – С. 103-110.

Билиця Я. Т. Політична фразеологія авторського походження  (на матеріалі німецької мови). // Вісник Київського державного лінгвістичного  університету. – Серія «Філологія». – Вип. 4. – Київ, 1998. – С. 34-39.

Билиця Я. Т.  Загальновживана фразеологія як джерело формування політичної фразеології. // Вісник Харківського  державного університету. – Серія «Філологія» – 1999. – № 395. – С. 103-110

Билиця Я. Т. Фразеологічні кальки у складі політичної фразеології німецької мови. // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. – Черкаси. 2000. – С. 265 – 271.

Билиця Я. Т. Особливості мовних шляхів та механізмів формування політичної фразеології // Філологічні науки: Зб. наук. праць Сумського держ. пед. ун-ту ім. О. С. Макаренка. – Суми: СумДПУ, 2001. – С. 115–122.

Билиця Я. Т. (у співавторстві) Вступний фонетичний курс німецької мови  // Методичний посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 73 с.

Билиця Я. Т. Фразеологічні євроуніверсалії політичного характеру в сучасній німецькій мові. // Діахронічне типологічне дослідження германських мов: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Донецьк, 2002. – С. 121-127.

Билиця Я. Т. Категорія оцінності політичних фразеологізмів в німецькомовному політичному дискурсі // Наук. зап.  Луганського нац. пед. ун-ту-   Вип. 4. – Т. 1. – Сер.  “Філологічні науки”. – Луганськ, 2003. -С. 37-45.

Билиця Я. Т.  Крилаті вирази у складі політичної фразеології німецької мови  // Мова і культура: Тези доповідей Міжнар. наукової конференції. – К., 2004.– С. 234 – 236.

Bylyzja Jaroslaw. Germanische Entlehnungen in den Mundarten des Vorkarpatenlandes. // Deutsche Sprache, Literatur und Kultur im ukrainischen  Kontext / Materialien der Ukrainisch-Bayerischen Germanistentagung. – Lwiw-München, 2005. – S. 56-68.

Билиця Я. Т. Imperativ // Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальність «Німецька мова і література». – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 190 с.

Билиця Я. Т. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальність «Німецька мова та література» / за редакцією Я. Т. Билиці та О. Я. Остаповича. – Івано-Франківськ, Плай, 2006. – 227 с.

Билиця Я. Т. Оказіональні трансформації структури політичних фразеологізмів німецької мови у політичному дискурсі. // Проблеми аналізу тексту. – Харків, 2010. – С. 36-41.

Билиця Я. Т. Особливості методики роботи над політичною лексикою та фразеологією в школі та вузі // Методика викладання іноземних мов: Науково-методичний збірник: – К., 2011. – С. 25-32.

Билиця Я. Т. Функціональні особливості політичної фразеології в політичному дискурсі. // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Германська філологія. – Чернівці, 2012. – Вип. 41. – С. 97-104.

Билиця Я. Т  Національно-культурна маркованість семантики політичних фразеологізмів німецької мови. // Наукові записки ВДПУ імені Михайла. Коцюбинського: Збірник наукових праць. Серія: Філологія. – Вінниця, 2013. – Вип. 6. – С. 68-72.

Im Stübchen beim Liebchen … Ausspracheschulung  für Anfänger. Посібник з практичної фонетики  для студентів  факультетів іноземних мов. / Я. Т. Билиця, І. Я. Малашевська, Г. М. Шацька. – Івано-Франківськ, ТзОВ «Просвіта», 2014. – 90 с.

Билиця Я. Т. Компаративні фразеологізми німецької мови як етнокультурні маркери мовної картини світу. // Науковий вісник Волинського державного університету. Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2017. – № 6 – C. 39-46.

Jaroslaw Bylytsia «Modelliertheit» – «Nichtmodelliertheit» im Bereich der politischen Phraseologie des Deutschen. / Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 32-34.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: yaroslav.bylytsia@pnu.edu.ua

Position: professor at the German Philology Department of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Born: 1949.

Education:

1970 – graduated from the Faculty of Foreign Languages of the Ivan Franko Pedagogical Institute in Drohobych;.

1988 – graduated from the Pedagogical Institute of Foreign Languages in Kyiv with the Scientific Degree – PhD in Philology (thesis “Political Phraseology of the German Languagе”);

Did academic internships at the Moscow Institutes of  Foreign Languages (in 1975, 1983), at the Universities of  Vienna (in 1994), of Essen (in 1996), of Munich (in 1999).

Scientific interests:

Research of problems in Lexicology, Phraseology and Cultural Linguistics studies.

Professional Career:

1970-1980 – Employment on different positions in the school education;

1980-2000 – German Instructor at the Department of German Philology of the Vasyl Stefanyk Pedagogical Institute in Ivano-Frankivsk;

1990-2009Head of the Department of German Philology  at the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Associate Professor;

2006-2017Dean of the Faculty of Foreign Languages at the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;

Since 2017 – present – Professor at the Department of German Philology of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Teaching: Practical Course of German, Theoretical Phonetics, Germany Country studies.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: yaroslav.bylytsia@pnu.edu.ua