Липка Світлана Іванівна / Svitlana Lypka

доцент

кафедри німецької філології

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0001-6087-666X

WoS ID:
https://www.webofscience.com/wos/author/record/HKE-1190-2023

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Дата народження  05.08.1974 р.

Посада доцент

Науковий ступінь – кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські мови, 2013 р.

Дисципліни, які викладає: Практичний курс основної та другої іноземної мови; Переклад наукових та технічних текстів; Ділова німецька мова; Міжнародні іспити з німецької мови.

Освіта

Рік закінчення ВНЗ: 1998, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Філологія, німецька мова та література», кваліфікація: філолог, викладач німецької мови та літератури, вчитель англійської мови.

Перебування в аспірантурі: 2009 – 2012 р.р. – аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04. – германські мови.

Науковий ступінь, рік захисту – кандидат філологічних наук, 2013.

Захистила дисертацію на тему «Лексико-семантичне поле на позначення зухвалої поведінки в сучасній німецькій мові». Захист відбувся при спеціалізованій вченій раді К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Шифр науково-дослідної проблематики – 10.02.04 – германські мови.

Стажування

 1. Навчання за курсом «Ключові проблеми германського та романського мовознавства» (обсягом 54 години) в рамках роботи ІХ Міжнародної наукової конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства» (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, інститут іноземної філології). 12.08.2015 р. – 14.08.2015 р.
 2. Навчання за курсом «Ключові проблеми германського та романського мовознавства» (обсягом 54 години) в рамках роботи Х Міжнародної наукової конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства» (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, інститут іноземної філології). 13.06.2016 р. – 19.06.2016 р.
 3. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, з 11.04.2018 р. до 29.05.2018 р.
 4. Стажування у Вищій Школі Лінгвістичній в місті Ченстохова, Польща, 5.04.2019 – 5.07.2019 р.

Підвищення професійної кваліфікації

 1. Курс Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects (24.04.2020) на платформі Coursera.
 2. Участь у роботі вебінару на тему „Online unterrichten mit dem Goethe-Institut“ (05.2020).
 3. Участь у роботі вебінару на тему «Поради та практичні приклади для роботи із програмою Zoom для вчителів іноземних мов» (вебінар провів колишній лектор DAAD в Гонконзі Флоріан Так (Florian Tack, Department of Linguistics and Modern Languages Leung Kau Kui Building, 209 The Chinese University of Hong Kong , Shatin, N.T. Hong Kong) (15.05.2020).
 4. Участь у роботі вебінару «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави». Теми вебінару: 1. Академічна доброчесність як чинник якості освіти. 2. Наукова етика та академічна свобода: виклики часу та ризики ціннісної трансформації. 3. Академічна доброчесність в університеті: нормативно правове регулювання, технологічні рішення, популяризація. 4. Академічна етика vs наукометрія.

Професійний досвід

1997 –  2003 р.р. –  вчитель німецької мови та літератури у Вільхівській ЗОШ І-ІІ ступенів Городенківського р-ну, Івано-Франківської обл.

02.10.2006 р. – 01.04.2009 р. лаборант кафедри німецької філології факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та асистент цієї ж кафедри на 0,5 ставки за сумісництвом.

01.04.2009 р. – 30.10.2009 р. – асистент кафедри німецької філології факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

01.11.2009 р. – 31.10.2012 р. навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04. – германські мови.

15.11.2012 р. –  30.08.2015 р. асистент кафедри німецької філології факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

з 1.09.2015 – доцент кафедри німецької філології факультету іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: Дослідження проблем лексикології, лексикографії, зокрема лексико-семантичні парадигми (ЛСП): парадигматичні, синтагматичні та епідигматичні характеристики лексико-семантичного поля. Особлива увага приділяється апроксимативно-статистичним підрахункам з метою визначення кількісних характеристик досліджуваних мовних одиниць.

Загальна кількість публікацій: 27 наукових статей та тез.

2016 р. Надала відгук про автореферат дисертації Засанської Н.Д. “Лексико-семантичне поле криза в українській та англійській мовах: графо-матричний і статистичний аспекти”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, за спеціальністю 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика, у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Членство у громадських організаціях: Асоціація українських германістів.

Участь у наукових конференціях:

 1. Міжнародна науково-практична конференція “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., Lublin, Republic of Poland.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів», 27–28 квітня 2018 р., Навчальний університет Сулхан-Саба Орбеліані. м. Тбілісі, Грузія.
 3. IX Міжнародна мультидисциплінарна наукова конференція «Виклики в освітньому процесі» («Zaburzenia w procesie educaciji/ Zaburzenia procesu edukaciji III», 04.07.2019 р., Вища Школа Лінгвістична в Ченстохові. Польща.
 4. Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів (27-28 вересня 2019 р.) – Івано-Франківськ XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international“, Iwano-Frankiwsk, 2019.
 5. I Міжнародна науково-практична конференція «Аctual trends of modern scientific research», Німеччина, Мюнхен, 19-21 липня 2020.
 6. Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів (25-26 вересня 2020 р.). – Львів, 2020. – ХХVII UDGV-Tagung „Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis“. – Lwiw, 2020.

Керівництво науковою роботою студентіваспірантів: Керування магістерською роботою студентки Антонь С. В.

Володіння мовами: українська, німецька, іспанська, англійська, російська.

1. Липка С. І. Linguopragmatik von Chuzpe in der deutschen Publizistik. “Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik” / [Larysa Iagupova, Volodymyr Kaliuščenko, Heike Roll (Hgg.)]. – Donezk : Nationale Universität Donezk, 2012. – S. 111–113.
2. Липка С. І. Епідигматичні характеристики німецького іменника Flegel (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі) / С. І. Липка // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 48. – 328 с. – с. 87-90.
3. Липка С. І. Семантичні характеристики німецького іменника Anmaßung (парадигматичний, синтагматичний та епідигматичний аспекти) / С. І. Липка // Харків: «Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина», 2014. Матеріали міжнародної наукової конференції «Концептосфера національної мови: когнітивний, історико-культурний та дискурсивний аспекти», (Харківський національний університет імені В. Каразіна, 6-7 листопада 2014 р.).
4. Липка С. І. Лексико-семантичне поле як фрагмент мовної картини світу / С. І. Липка // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 48. – 328 с. – С.87-90.
5. Липка С. І. Лексико-семантична група як складовий елемент лексико-семантичного поля / С. І. Липка // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я.Яцків ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано- Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – 426с. с. 68-71.
6. Липка С. І. Лексико-семантичні характеристики дієслів на позначення зухвалої поведінки у сучасній німецькій мові (парадигматичний, синтагматичний та епідигматичний аспекти) / С. І. Липка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». збірник наукових праць / укладачі : Голюк В.С., Дробот Г.О. – Луцьк: Видавництво Східноєвропейсько національного університету імені Лесі Українки, 2015. – Вип. №3 (304). – 328 с. – с.78-83.
7. Липка С. І. Слово та значення, їх відношення / С. І. Липка // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я.Т. Билиця, О.Я. Остапович ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано- Франківськ: ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2016. – 486с. – с. 73-79.
8. Липка С. І. Поняття «зухвала поведінка» як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі німецької мови) / С. І. Липка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». збірник наукових праць / укладачі : Голюк В.С., Дробот Г.О. – Луцьк: Видавництво Східноєвропейсько національного університету імені Лесі Українки, 2016. – Вип. №5 (330). – 322с. – с.159-165.
9. Lypka Svitlana. The Lexical-Semantic Field of Impertinent Behaviour in Modern German Yournal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University : Scientific Edition. -Series of Social and Human Sciences. – Philology / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Ivano-Frankivsk: Vol .3, № 4, 2016. – ISSN 2311-0155.- 122 p. – p.47-54.
10. Липка С. І. Синонімія як спосіб організації лексико-семантичного поля / С. І. Липка // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017) : матеріали ІV Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я. Яцків ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано- Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – 296с.- с. 32-37.
11. Липка С. І. Синтагматичні характеристики німецьких прикметників зі значенням „зухвалий, нахабний“ (на матеріалі публіцистичних текстів) / С. І. Липка // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип. 2 (15). – 252 с. – с. 42-46.
12. Липка С. І. Конотація компонентів лексико-семантичного поля на позначення зухвалої поведінки в сучасній німецькій мові / С. І. Липка // International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. 248 pages. – p. 103-107.
13. Липка С. І. Парадигматичні відношення слів та способи їх визначення/ С. І. Липка // Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції на тему «Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів», 27–28 квітня 2018 року в м. Тбілісі, Грузія.
14. Липка С. І. Hommage zum 5. Todestag von Alexander Oguy. Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27-28 вересня 2019 р.) – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. 164 с. с. 75-79.
15. Липка С.І. Епідигматика як третій вимір лексичної системи // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докто-рантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. 507 с.- с.302-305.
16. Липка С.І. Лексико-семантичний підклас «фіксовані настанови» у мовній картині світу. The 1st International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (July 19-21, 2020) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2020. 379 p. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. ISBN 978-3-954753-02-4. – с.324-331. URL: https://sci-conf.com.ua.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: svitiana.lypka@pnu.edu.ua

German Philology Department, Foreign Languages Faculty,

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,

Ivano-Frankivsk, Ukraine

Year of birth: 1974

Year of graduation: 1998, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (degree – Germanic languages).

Postgraduate school: 2009 -2012, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Specialty 10.02.04 – Germanic Languages

Degree, year of receiving the Academic Degree: Candidate of Philological Sciences (comparable to the Academic Degree of Doctor of Philosophy), 2013.

The theme of the thesis ” Lexical-semantic field denoting impertinent behaviour in modern German.”  (Ivan Franko Lviv National University, Lviv, 23.12.2013).

Reference number of the research issues: 10.02.04 – Germanic Languages.

Member of the Association of Ukrainian Germanists.

Research Interests:

Cognitive Linguistics, Intercultural Communication, Linguistic Country Studies, Methods of Foreign Language Teaching.

Publications: The number of published works –24 articles.

Disciplines:

The main foreign language (German) (IІІ course, specialty “High school (German language and literature)”)

The second foreign language (German) (IV course, specialty “Philology (English language and literature)”)

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: svitiana.lypka@pnu.edu.ua