Остапович Олег Ярославович / Oleh Ostapovych

доцент 

кафедри німецької філології

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-8945-9525

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Дата народження

07 червня 1973 року

Посада

Завідувач кафедри німецької філології

Науковий ступінь

Кандидат філологічних наук. Диплом ДК № 007375 від 27 червня 2000 року (протокол № 39-06/6).

Вчене звання

Доцент кафедри німецької філології. Атестат 02ДЦ № 001702 від 17 червня 2004 року (протокол № 3/02 – D.

Дисципліни, які викладає

Основна іноземна мова, методологія організації науково-дослідної роботи, основи міжкультурної комунікації, лінгвокультурологія, лексикологія, вступ до спеціальності.

Освіта

1990-1994 – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Вчитель німецької та англійської мови. Диплом з відзнакою КЛ № 901388

від 30 червня 1994 р.

1995-1998 – аспірантура Київського національного лінгвістичного університету.

1999 – захистив у Спеціалізованій Вченій Раді Київського національного лінгвістичного університету дисертацію «Національно марковані фразеологічні одиниці австрійського варіанту в сучасній німецькій мові» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – «Германські мови».

Стажування

1992-1993 – семестрове стажування у Віденському університеті (Австрія) як стипендіат Австрійської академічної служби обмінів (ÖAAD).

1999-2000 – річне наукове стажування в університеті м. Майнц (ФРН) як стипендіат Німецької академічної служби обмінів (DAAD).

2005-2006 – річне наукове стажування в університеті м. Базель (Швейцарія) як стипендіат Швейцарської федеральної стипендійної комісії для іноземних науковців (ESKAS).

09.2013-01.2014 – Творча відпустка. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Листопад 2016 – Berufsfelder Deutsch, Deutsch in Schule und Hochschule in der Ukraine heute – DAAD, Goethe-Institut.

Професійний досвід

1994-1995 – завідувач відділу міжнародних зв’язків, асистент кафедри німецької філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

1998-2000 – асистент кафедри німецької філології.

2000 – 2006 – доцент кафедри німецької філології.

2006-2016 – заступник декана факультету іноземних мов, доцент кафедри німецької філології.

З 2009 – завідувач кафедри німецької філології.

Наукові інтереси

Фразеологія, національне варіювання німецької мови, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, трансляторика.

Автор 111 наукових публікацій, з них 62 статті у наукових журналах та збірниках, 35 опублікованих доповідей у матеріалах наукових конференцій та 14 навчально-методичних посібників і редагованих видань.

Член редакційної колегії англомовного наукового видання Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences.

Член Європейського фразеологічного товариства «Europhras», експерт з української сторони у міжнародному науковому проекті «Ідіоми-євроуніверсалії» – «Widespread Idioms in Europe and Beyond» (2006-2016).

Опонент на захистах дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – «Германські мови» у Спеціалізованих Вчених Радах Київського національного лінгвістичного університету, Львіського національного університету імені Івана Франка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

О.О. Лазаренко. Дефразеологічні деривати в сучасній німецькій мові: структура і семантика. – Київ, 2009.

Н.П. Смоляр. Дієслівні композити в сучасній німецькій мові: структура, семантика прагматика”. – Львів, 2010.

А.І. Гоян. Фразеологізми в сучасній німецькомовній пресі: структурно-семантичний та функціональний аспекти. – Чернівці, 2013.

О.В. Нузбан. Актуалізація концептів hard / soft у сучасному англомовному дискурсІ. – Чернівці, 2015.

М. І. Карпік. Лексична дивергенція та конвергенція у мові преси Австрії. -Чернівці, 2021

О. М. Мартинів. Фразеологічні одиниці німецької мови з компонентом на позначення звучання: структурно-семантичний і когнітивно-ономасіологічний. – Київ, 2021.

Участь у наукових конференціях

Українська культура в європейському контексті: Міжнародна наукова конференція. – Грaйфсвальд, ФРН. – 2000.

Phraseology in Motion. Internationale Tagung zur Phraseologie EUROPHRAS – Basel, Schweiz. – 2004.

Europhras 2006. – Vesprem,Ungarn. – 2006.

Die XIV. UDGV-Tagung „Deutsche Sprache und Literatur im europäischen Kontext“. – Donezk, 2007.

Сучасні проблеми германістики в Україні. Міжнародна наукова конференція. – Дрогобич: 2008.

Актуальні проблеми германської філології. – Чернівці. – 2008-2017.

Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanischen und kontrastiven Linguistik. – Donezk.: 2012.

«Султанівські читання». – Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – Івано-Франківськ, 2014.

„Семантика і словотвір у германських, романських і слов’янських мовах”. – Донецьк, 2014.

Семантика мови і тексту – Івано-Франківськ (2000 – 2016).

Актуальні проблеми германської філології. – Чернівці. – 2008-2017.

Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international. – XXVI Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 року. – Івано-Франківськ.

Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Міжнародна науково-практична конференція, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р.

«Мова і культура». – Київ. – 2008-2021.

«Пріоритети романського та германського мовознавства». – Луцьк. – 2007-2021.

ELLIC. «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». Міжнародна наукова інтернтет-конференція. – Івано-Франківськ, 2013-2021.

Керівництво науковою роботою студентіваспірантів

Керівництво магістерськими дипломними роботами студентів.

Член журі Всеукраїнських студентських олімпіад з німецької мови у м. Донецьку, Горлівці, Луцьку.

Підготував 8 переможців та призерів Всеукраїнських студентських олімпіад з німецької мови, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та літературних перекладів.

Керівник науково-дослідної теми кафедри німецької філології «Структура і функції елементів різних рівнів системи німецької мови» (Державний реєстраційний номер 0113U005754).

Підготував 3 кандидатів філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – «Германські мови»:

1. Варениця Е.Я. Варіювання фразеології сучасної німецької мови: національний та регіональний виміри. – Чернівці, 2015.
2. Капак Ю.М. Актуалізація гендерного компонента семантики фразеологічних одиниць у німецькому публіцистичному тексті. – Львів, 2015.
3. Гордій О. М. Фразеологічні експресиви і комунікативи сучасної німецької мови в текстах мережі Інтернет. – Львів, 2016.

Володіння мовами

Українська – рідна, російська, німецька, англійська – вільно

Остапович O.Я. Фразеологізовані образи-символи з країнознавчою семантикою у мовних взаємовпливах Австрії й України // Мовознавство. – 1996.- № 6.- С. 46-49.
Остапович О.Я. Гіпотеза подвійної лінгвістичної додатковості // Наук. Вісник Волинського держ. ун-ту. Філологічні науки. – N 2. – Луцьк, 2000. – С. 26-30.
Ostapovyc. O. Kulturstereotypen bei der Rezeption von phraseologischen Wendungen. Translatorische Aspekte // Українська культура в європейському контексті: Матеріали міжнар. наук. конференції. – Грaйфсвальд, 2000. – С. 23-27.
Остапович О.Я. Національна ментальність у дзеркалі мовного варіанту. – Іноземні мови у навчальних закладах. – Київ. – 2004. – N 1. – С. 174-188.
Ostароvуč O. Коntrastive krosskulturelle Аnalyse von mentalen Konzepten in kognitiver Phraseologie unverwandter Sprachen // Phraseology in Motion I. – Metthoden und Kritik. Akten der Internationalen Tagung zur Phraseologie )Basel, 2004. – Phraseologie und Parömiologie. – Bd. 19. – Schneider Verlag Hohengehren. – Baltmannsweiler, 2006. – S. 145-154.
Ostapovych O. Geflügelte Worte schweizerdeutscher Herkunft. Status und Gebrauch. – Die XIV. UDGV-Tagung „Deutsche Sprache und Literatur im europäischen Kontext“. – Donezk, 2007. – S. 175-179.
Остапович О.Я. Історія та сучасні наукові засади релятивістських і континічних мовних теорій // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – Філологія. – Випуск XV-XVIII. – Івано-Франківськ . – 2007. – С. 55-61.
Остапович О.Я Фразеологізми–«несправжні друзі перекладача». Імпліцитні та інтралінгвальні аспекти // Філологічні студії. – 1-2. – N 39-40. – Луцьк. – 2007. – С. 194-198.
Остапович О.Я. Когнітивні та корпусні критерії визначення статусу фразеологічних гельветизмів. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 4. – Філологічні науки. – 2007. – С. 380-385.
Остапович О.Я. Фразеология немецкого языка бывшей ГДР. Архаика или эмпирическая целина ? // Материалы международной конференции „Мир. Язык. Человек”. – Владимир. – 2008. – С. 111-116.
Остапович О.Я. Корпусний аналіз текстових електронних масивів у вивченні фразеології іноземних мов. Методологічні принципи, практична аплікація, межі й застереження // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – №5. – Філологічні науки. – 2008. – С. 391-399.
Остапович О.Я. До питання виділення національного корпусу швейцарських паремій // Актуальні проблеми германської філолгії. – Чернівці. – „Книги – ХХІ”. – 2008. – С. 207-211
Остапович О.Я. Лінгвістичні ситуації і мовна політика в німецькомовних країнах у добу глобалізації // Нова філологія. –Запоріжжя. – Випуск 32. – 2008. – С. 205-213
Havrys V., Ostapovyč O. Terminologische Abgrenzung von Phraseologismen mit dem kulturologenen Aspekt der Bedeutung im Deutschen und Ukrainischen: deutsch ukrainische phraseologosche Parallelen // Федуленкова Т.Н., Иванов А.В., Куприна Т.В. (ред.) «Фразеология и терминология: грани пересечения». – Архангельск: Поморский университет, 2009. – С. 142-162.
Ostapowytsch О. Äquivalenz und Übersetzbarkeit landeskundlich relevanter österreichischer Redewendungen im Vergleich mit dem Ukrainischen. // Фразеология и фразеодидактика: актуальные проблемы. Сборник научных трудов. – Выпуск 1. – Архангельск: Поморский университет, 2009. – С. 177-201.
Остапович О.Я. Ідея національної ідентичності у мовній свідомості австрійців. Лексикографічний аспект // «Актуальні проблеми германської філології». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Філологічні науки. – Випуск 22. – Том 2. – Чернівці, 2010. – С.64-68.
Остапович О.Я. Функціональні характеристики найуживаніших ідіом-гельветизмів // Studia Germanica Et Romanica. Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. Т. 7. – № 3 (21). – Донецьк, 2010. – С. 57-64.
Остапович О.Я. Олександр Потебня і «новий мовний релятивізм». Європейська та північноамериканська рецепція // «Наукова спадщина
О.О. Потебні в контексті розвитку європейської філологічної думки
ХІХ-ХХ ст.». Вісник Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна. № 910. – Частина 1. – Харків, 2010. – С.50-56.
Остапович О.Я. Ідіоматичність мови і мовлення як лінгвокогнітивна універсалія // „Мова і культура”. – Випуск 13. – Т. ІІ (138). – Київ, 2010. – С. 146-158.
Остапович О.Я. Статусна верифікація фразеологічних універсалій на матеріалі української, німецької та англійської мови // «Пріоритети романського та германського мовознавства». Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Серія „Філологічні науки”. – Випуск 7. – Луцьк, 2010. – С.268-275.
Ostapovych О.О. Das internationale Forschungsprojekt “Wide Spread Idioms in Europe and Beyond”. Der deutsche und ukrainische Beitrag zum Thesaurus der Idiome-Universalien // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanischen und kontrastiven Linguistik. – Donezk.: Nationale Universität Donezk, 2012. – S. 142-148.
Остапович О.Я. Культурна специфіка німецької фразеології. Емпірична реальність чи публіцистична фікція? // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник наукових праць. – Випуск 25. – Донецьк, 2012. – С. 123-138.
Остапович О.Я. Лінгвополітична ситуація в Швейцарії у дзеркалі німецькомовної преси // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Філологічні науки. – Випуск 29. — 2012. – С. 105-112.
Остапович О.Я. Пейоративне і мейоративне у етнокультурних стереотипах ідіоматики // Східнослов’янська філологія: збірник наукових праць / Горлівський державний педінститут іноземних мов. – Випуск 22. – Мовознавство. – Горлівка, 2012. – С. 152-160.
Остапович О.Я. Національно-культурна специфіка німецької ідіоматики. “Вічна” тема – від есеїстики до наукового осмислення // Німецька фразеологія в Україні (до 80-річчя з дня народження В. І. Гаврися): колективна монографія) / Відп. Редактор М. В. Гамзюк. – К: Вид. Центр КНЛУ, 2012. – 213с. – С. 111-131
Остапович О.Я. Кластерна організація німецького ідіоматичного тезаурусу поза межами ФРН // “Мова і культура”. – Київ: Видавничий том Д. Бураго – Випуск 15. – Т. ІV (158). – 2012. – C. 65-74.
Остапович О.Я. “Homo ludens” у фразеології: від антиприслів’їв та веллеризмів до гендерних рестрикцій // Науковий вісник Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Філологія. Соціальні комунікації. – Т. 25 (64). – № 3 (2). – Сімферополь. – 2012. – С. 60-68.
Ostapovych О. Funktionale und kognitive Charakteristika der gebräulichsten Idiome-Helvetismen // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 7’2012. – Kiev. – S. 80-89.
Ostapovych О. Das internationale Forschungsprojekt “Wide Spread Idioms in Europe and Beyond”. Teil II // Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik / Hgg von L. Iagupova, V. Kaliuscenko, A. Katny, H. Roll. – Peter Lang Verlag: Frankfurt am Main / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Warszawa / Wien. – 2013. – S. 97-107.
O. Оstapovych, O. Pavlyshynets. Аrchisemantikon in Struktur der phraseologischen Einheiten aus der Sicht kognitiver Linguistik // Фразеология в многоязычном обществе. Phraseology in Multilingual Society. Еврофраз 2013. Казань, 2013. – Т. 1. – С. 220-230.
Остапович О.Я. Ігрова мовна практика в германській та слов’янській ідіоматиці // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Філологічні науки. – Випуск 32. — 2013. – С. 294-299.
Остапович О.Я. Ідіоматична тканина роману Патріка Зюсскінда «Парфуми» в перекладі українською мовою // «Султанівські читання». – Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – Вип. 3. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 140-149.
Остапович О.Я. Новітні теоретичні підходи до вивчення національно-державного варіювання німецької фразеології // Studia Germanica et Romanica. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник наукових праць. – Т. 11. – № 1. (31). – Донецьк, 2014. – С. 35-52.
Остапович О.Я. Семіотико-герменевтичний підхід до вивчення пареміології // “Мова і культура”. – Київ: Видавничий том Д. Бураго – Вип. IV (172). – 2014. – C. 21-26.
Остапович О.Я. Кількісні емпіричні параметри функціонування німецької фразеології поза межами ФРН // «Парадигма пізнання: гуманітарні питання». – Філологічні науки. – Т. 1. –
№ 1. – 2014. – С. 31-45.
О. Y. Ostapovych. National and state variation of German phraseology. Anthropocentric, cognitive and corpus-based approache // Scientific Journal of Precarpathian National University. Philology. – Vol. 2, No. 2 (2015), 9-21.
Остапович О.Я. Особливості образно-тематичної організації німецької фразеології поза межами ФРН. Кількісний вимір // Семантика мови і тексту. Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – Філологія. – Випуск 44-45. – Івано-Франківськ, 2015-2016. – С. 220-225.
O.Y. Ostapovych. Quantitative dimension of semantic peculiarities of the component set in the German phraseology abroad Germany // KELM. Scientific issue of knowledge, education, law and management. – N 3 (15). – Lodz, 2016. – P. 202-215.
O. Ostapovych. Review of the monograph by V.I. Kononenko (ed.) Comparative Typological Studies: Ukrainian on the Background of Related Languages. – Kyyiv – Ivano-Frankivsk – Warsau, 2015. – 316 p. // Українознавчі студії. – Вип. 170-18. – Івано-Франківськ, 2016-2017. – С. 218-220.
О. Y. Ostapovych. Typological structure of German phraseology outside Germany. Quantitative parameters // Scientific Journal of Precarpathian National University. Philology. – Vol. 3, No. 3 (2017).
Остапович О.Я. Національна мовна картина світу. Олександр Огуй та візії доказової «Чому»-лінгвістики // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. N 1 (14). – Чернівці. – „Родовід”. – 2017. – С. 15-19.
Oleg Ostapovych. Deutsche Phraseologie außerhalb der BRD. Lokale Relikite oder natonaler Standard // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international. – Матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – С. 106-109.

Ostapovych O. (hrsg.) Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international. – Матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019.
О. Остапович. Брейнстормінгові ігрові технології у викладанні іноземних мов // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронні дані (Об’єм: 2,89 Мб). Івано-Франківськ: НАІР, 326 с. – С. 223-226.
Остапович О.Я. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНО ВАРІАТИВНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ. ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. – 507 с. – С. 309-311.
Оleg Ostapovych. ÖSTERREICHISCHE UND SCHWEIZER LITERARISCHE EPTONYMIK IM DEUTSCHSPRACHIGEN “ZITATENGEDÄCHTNIS”// // «Пріоритети романського та германського мовознавства». – Луцьк, 2021.
Остапович О.Я. ДІАЛЕКТНІ ШВЕЙЦАРСЬКІ ІДІОМИ-УНІВЕРСАЛІЇ
У ПРОЄКТІ «WIDESPREAD IDIOMS IN EUROPE AND BEYOND» // “Мова і культура”. – Київ: Видавничий том Д. Бураго. – 2021.
Остапович О. Я. (ред.) Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ELLIC 2021. – Івано-Франківськ, Видавець Кушнір Г. М. – 2021. – 262 c.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет іноземних мов

Кафедра німецької філології

Івано-Франківськ

Вул. Шевченка, 57/202

тел. 0 342 59 61 41

olegost@hotmail.com

oleg.ostapovych@pnu.edu.ua

Head of the Department of German Philology
Vasyl Stefanyk Pre-Carpathian National University
PhD (Candidate of Philology), Associate Professor
Oleg Ostapovych

Born on 6/7/1973 in Ivano-Frankivsk. In 1990, without examinations – according to the results of the Ukrainian national competition of school pupils in German language (1st place) entered the Faculty of Foreign Languages at the V. Stefanyk – Ivano-Frankivsk State Pedagogical Institute. In 1994, after the extemporal study for 4 years, completed the a full course and graduated with honors from the Stefankyk – Pre-Carpathian University and was awarded the qualification of teacher of German and English. During the studies in 1992-1993 completed the six-month internship at the University of Vienna (Austria) as the winner of the scholarship grant competition of the Austrian Academic Exchange Service (ÖAAD) and won the 1st place in the National students competition in German language in the city of Kiev.

Since 1994 – Head of the International Relations Department, Teaching Assistant at the Department of German Philology of the Vasyl Stefanyk – Pre-Carpathian University.

In the period of 1995-1998. – Post-Graduate student of the Kyiv National Linguistic University. In 1999 – defended at the Specialized Academic Council of the Kyiv National Linguistic University the dissertation “National Marked Phraseological Units in the Modern Austrian Variant of the German Language” for the degree of Candidate of Philology (PhD) in the specialty 10.02.04. – “Germanic languages”.

In 1999-2000 – held the annual scientific stay at the University of Mainz (Germany) as the winner of the scholarship grant competition of the German Academic Exchange Service (DAAD).

Since 2000 – Associate Professor at the Department of German Philology of the Vasyl Stefanyk – Pre-Carpathian University.

In 2005-2006 – held the annual scientific stay at the University of Basel (Switzerland) as the winner of the scholarship grants competition of the Swiss Federal Scholarship Commission for foreign researchers (ESKAS).

2006 – 2016 – Deputy Dean of the Faculty of Foreign Languages at the Vasyl Stefanyk – Pre-Carpathian National University.

In 2009 – elected by the Academic Council of the University to the head of the Department of German Philology, reelected in 2016.

Jury member of Ukrainian Student Competitions in German language in Donetsk, Horlivka, Lutsk, the official opponent by the defense of the thesis for the degree of Candidate of Philology in specialty 10.02.04. – “Germanic languages” in the specialized academic councils of Kiev National Linguistic University, Lviv National Ivan Franko University, Chernivtsi National Yuriy Fedkovych University, referee of the State Accreditation Commission of Ukraine for the nostrification of foreign educational documents, teaching basic lecture courses “Methods of Scientific Research in Linguistics”, “Foundations of Interculural Communication”, member of the Scientific and Technical Council of the University, responsible for the scientific work of the faculty.

Under the scientific supervision of Assistant Professor Oleg Ostapovych three doctor theses have been defended. During the time of his work at the university he has trained eight winners of Ukrainian student competitions in German language, student research projects and literary translations.

Member of the European Society of idiomatic research “EuroPhras”, expert from the Ukrainian side in the international scientific project “Wide Spread Idioms in Europe and Beyond”, participant of international scientific conferences in Germany, Switzerland and Hungary.

The author of 108 scientific publications, including 61 articles in scientific journals and books, 34 published papers in materials of scientific conferences and 13 methodical teaching aid publications and edited volumes. In particular, the collection of tests for students who enter the specialty “German Language and Literature” (Ivano-Frankivsk: Play, 2006. – 224 p.) was edited by O. Ostapovych in collaboration with Y. Bylytsya and re-edited twice. 22 publications among all were published abroad – in scientific journals in Germany, Switzerland, Hungary, Poland, Russian Federation.

Co-author of two monographs that were published in Russian Ferderation –

Fedulenkova T.N., Ivanov A.V., Kuprin T.V. (Ed.) “Phraseology and terminology: Facettes of Cross-Section.” – Arkhangelsk, Pomorski University, 2009

“Phraseology and Phraseodydactics: Actual problems. Collections of the Scientific Papers. ” – Issue 1. – Arkhangelsk, Pomorski University, 2009. –

and three monographs published in Germany and USA –

Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik / Hgg von L. Iagupova, V. Kaliuscenko, A. Katny, H. Roll. – Peter Lang Verlag: Frankfurt am Main /  Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Warszawa / Wien. – 2013.

Piirainen E. Widespread Idioms in Europe and Beyond. Toward a Lexicon of Common Figurative Units. – International Folkloristics. – Vol. 5. – New York / Washington / Baltimore / Bern / Frankfurt / Berlin / Brussels / Vienna / Oxford: Peter Lang, 2012. – 602p.

Piirainen E. еt al. Lexicon of Common Figurative Units. Widespread Idioms in Europe and Beyond. – VOLUME II. – International Folkloristics. – Vol. 10. – New York / Washington / Baltimore / Bern / Frankfurt / Berlin / Brussels / Vienna / Oxford: Peter Lang, 2016. – 788 p.

Member of the editorial board of the scientific journal in English Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences

Tsependa I., Zagorodnyuk A., Ostapovych O. (ed.) Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Vol. 2, No. 2 (2015). – Ivano-Frankivsk, 2015. – 122 p.

Tsependa I., Zagorodnyuk A., Ostapovych O. (ed.) Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Vol. 3, No. 3 (2017). – Ivano-Frankivsk, 2017.

Awarded a Honorary Diploma of the Ivano-Frankivsk Regional State Administration for the pursued scientific work (2010). and the Gratitude of the Mayor of Ivano-Frankivsk (2019)

Nowadays – completed the work on his thesis “Phraseology in Lexical Subsystems of the Non-Dominant National State Variants of Modern German Language: Structural Typology, Cultural Semiotics, Pragmatics” for the degree of Doctor habil. of Philology.

Most Important International Publications

Ostароvуč O. Коntrastive krosskulturelle Аnalyse von mentalen Konzepten in kognitiver Phraseologie unverwandter Sprachen // Phraseology in Motion I- Metthoden und Kritik. Akten der Internationalen Tagung zur Phraseologie )Basel, 2004. – Phraseologie und Parömiologie. – Bd. 19. – Schneider Verlag Hohengehren. – Baltmannsweiler, 2006. – S. 145-154.

Havrys V., Ostapovyč O. Terminologische Abgrenzung von Phraseologismen mit dem kulturologenen Aspekt der Bedeutung im Deutschen und Ukrainischen: deutsch‑ukrainische phraseologosche Parallelen // Федуленкова Т.Н., Иванов А.В., Куприна Т.В. (ред.) «Фразеология и терминология: грани пересечения». – Архангельск: Поморский университет, 2009. – С. 142-162.

Ostapowytsch О. Äquivalenz und Übersetzbarkeit landeskundlich relevanter österreichischer Redewendungen im Vergleich mit dem Ukrainischen. // Фразеология и фразеодидактика: актуальные проблемы. Сборник научных трудов. – Выпуск 1. – Архангельск: Поморский университет, 2009. – С. 177-201.

Ostapovyc. O. Kulturstereotypen bei der Rezeption von phraseologischen Wendungen. Translatorische Aspekte // Українська культура в європейському контексті: Матеріали міжнар. наук. конференції. – Грaйфсвальд, 2000. – С. 23-27.

Ostapovych O. Geflügelte Worte schweizerdeutscher Herkunft. Status und Gebrauch. – Die XIV. UDGV-Tagung „Deutsche Sprache und Literatur im europäischen Kontext“. – Donezk, 2007. – S. 175-179.

Internationale wissenschaftlich-praktische Konferenz anläßlich des 80-jährigen Jubiläums des deutschen Gymnasiums in der Stadt Stanislaw. // hrsg. Von A.Karas,O.Ostapowytsch . – Iwano-Frankiwsk, 2000.  – 77 S.

Ostapowytsch O.J., Malaschewska I.J., Schatzka H.M., Wessolowsky O.W. Phonetische Übungstexte. Methodischer Arbeitsbogen. –  Iwano-Frankiwsk, 2003. – 60 S.

Ostapovych О.О. Funktionale und kognitive Charakteristika der gebräulichsten Idiome-Helvetismen // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 7’2012. – Kiev. – S. 80-89.

Ostapovych О.О. Das internationale Forschungsprojekt “Wide Spread Idioms in Europe and Beyond”. Teil II // Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik / Hgg von L. Iagupova, V. Kaliuscenko, A. Katny, H. Roll. – Peter Lang Verlag: Frankfurt am Main /  Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Warszawa / Wien. – 2013. – S. 97-107.

Оstapovych, O. Pavlyshynets. Аrchisemantikon in Struktur der phraseologischen Einheiten aus der Sicht kognitiver Linguistik // Фразеология в многоязычном обществе. Phraseology in Multilingual Society. Еврофраз 2013. Казань, 2013. – Т. 1. – С. 220-230.

Ostapovych О.О. Das internationale Forschungsprojekt “Wide Spread Idioms in Europe and Beyond”. Der deutsche und ukrainische Beitrag zum Thesaurus der Idiome-Universalien // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanischen und kontrastiven Linguistik. – Donezk.: Nationale Universität Donezk, 2012. – S. 142-148.

Оstapovych. VOLKSETYMOLOGIE IN SEMANTIK DER IDIOME AUS KOGNITIVER SICHT  // ELLIC 2014. «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». Міжнародна наукова інтернтет-конференція. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 127-129.

Ostapovych О. Quantitative empirische Funktionscharakteristika der deutschen Phraseologie auβerhalb der BRD // „Семантика і словотвір у германських, романських і слов’янських мовах”. – Донецьк, 2014.

О. Y. Ostapovych. NATIONAL STATE VARIATION OF GERMAN PHRASEOLOGY. ANTROPOCENTRIC, COGNITIVE AND CORPUS-BASED APPROACHE // Scientific Journal of PrecarpathianNationalUniversity. Philology. – Vol. 2, No. 2 (2015), 9-21.

О. Y. Ostapovych. PHRASEOLOGISMEN ALS ENTSTEHUNGSFAKTOREN DES VERTIKALEN KONTEXTES IM LITERARISCHEN WERK. AM MATERIAL DER ÜBERSETZUNGEN VON ROMANEN H. BÖLLS INS UKRAINISCHE // ELLIC 2015. «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». Міжнародна наукова інтернтет-конференція. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 321-326.

О. Y. Ostapovych. Etnokulturelle Stereotypen in der deutschen Idiomatik. Werdegang und Gegenwart. – ELLIC 2015. «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». III Міжнародна наукова інтернтет-конференція.- Івано-Франківськ, 2016. – C. 326-334.

O.Y. Ostapovych. QUANTITATIVE DIMENSION OF SEMANTIC PECULIARITIES OF THE COMPONENT SET IN THE GERMAN PHRASEOLOGY ABROAD GERMANY // KELM. Scientific issue of knowledge, education, law and management. – N 3 (15). – Lodz, 2016. – P. 202-215.

О. Y. OSTAPOVYCH. TYPOLOGICAL STRUCTURE OF GERMAN PHRASEOLOGY OUTSIDE GERMANY. QUANTITATIVE PARAMETERS // Scientific Journal of Precarpathian National University. Philology. – Vol. 3, No. 3 (2017).

Ostapovych. Review of the monograph by V.I. Kononenko (ed.) Comparative Typological Studies: Ukrainian on the Background of Related Languages. – Kyyiv – Ivano-Frankivsk – Warsau, 2015. – 316 p. // Українознавчі студії. – Вип. 170-18. – Івано-Франківськ, 2016-2017. – С. 218-220.

Tsependa I., Zagorodnyuk A., Ostapovych O. (ed.) Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Vol. 2, No. 2 (2015). – Ivano-Frankivsk, 2015. – 122 p.

Tsependa I., Zagorodnyuk A., Ostapovych O. (ed.) Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Vol. 3, No. 3 (2017). – Ivano-Frankivsk, 2017.

O. Ostapovych (hrsg.) Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international. – Матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 212 c.

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail:

olegost@hotmail.com

oleg.ostapovych@pnu.edu.ua