Шацька Галина Миколаївна / Halyna Shatska

старший викладач

кафедри німецької філології

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0003-0672-6657

Scopus ID:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58022969200

WoS ID:
https://www.webofscience.com/wos/author/record/HLQ-7840-2023

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Дата народження: 13.06.1959

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: немає–

Вчене звання: немає

Дисципліни: Сучасна література країни, мова якої вивчається, література країни, мова якої вивчається, основна іноземна мова (німецька), друга іноземна мова (німецька).

Освіта: 1976 –1981—Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет за спеціальністю «Романо-германські мови та література. Німецька мова» з присвоєнням кваліфікації «Філолог. Викладач. Перекладач»

Стажування:

1992 – кафедра німецької філології інституту германістики Віденського університету (Австрія),

1997 – кафедра німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка

2012 — кафедра німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка

2017 — кафедра німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка

Професійний досвід: від 1.10.1987 р. до сьогодні —лаборант, асистент, старший викладач кафедри німецької філології ВДНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Наукові інтереси: тематика «Німецько-українські міжмовні зв’язки», 47 публікацій (наукові статті, тези, методичні і навчальні посібники)

Участь у наукових конференціях:

2015 – ІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) – Івано-Франківськ, 2015

2017 –„International research and pract. conf. „Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraina” – Lublin, 2017

2017 — ІV Міжнародна наукова конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) – Івано-Франківськ, 2017

2018 – «Die XXV. Jubiläumstagung der AUG: „Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben“—Львів, 2018

2019 –  міжнародна науково-практична конференція з теорії і практики перекладу (Івано-Франківськ, 2019 р.), ХХVІ конференція Асоціації українських германістів (Івано-Франківськ, вересень 2019 р.).

Керівництво науковою роботою студентів: керівництво курсовими роботами

Володіння мовами: українська, російська, німецька

1. Bylyzja Ja.T., Schatzka H.M. Einführungskurs der deutschen Phonetik. Lehrbuch für die Studenten der Fakultäten für Fremdsprachen. – Iwano-Frankiwsk: Plaj, 2001. – 72 S.
2. Malaschewska I.Ja., Schatzka H.M. Übungsgrammatik der deutschen Sprache (zum Thema “Substantiv”). Übungsbuch für die Studenten der Fakultäten für Fremdsprachen. – Iwano-Frankiwsk: Plaj, 2001. – 58 S.
3. Супровідний лексичний матеріал до відеофільмів німецькою мовою. Навч.-метод. посібник для студентів факультетів іноземних мов / О.В.Веселовський, І.Я.Малашевська, О.Я.Остапович, Г.М.Шацька. – Івано-Франківськ, 2003. – 44 с.
4. Phonetische Übungstexte. Lehrbuch für die Studenten der Fakultäten für Fremdsprachen / I.Ja.Malaschewska, O.Ja.Ostapowytsch, H.M.Schatzka, O.W.Weselowsky. – Iwano-Frankiwsk, 2003. – 60 S.
5. Шацька Г. Про особливості словотвору назв німецьких колоній Галичини // Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. – 2003. – Вип. VII. – С. 79–84.
6. Schatzka H.M., Wlassowa O.I., Wessolowsky O.W. Lesetexte mit Aufgaben. Lesebuch für die Studenten der Fachrichtung Biologie. – Iwano-Frankiwsk: Plaj, 2003. – 68 S.
7. Шацька Г. Про творення топонімів у середовищі іншомовного острова (на матеріалі назв німецьких колоній Галичини) // Міжнар. наук.-практ. конф. “Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов”. Тез. доп. – Тернопіль: ТДПУ, 2004. – С. 93–95.
8. Шацька Г.М. Про нормативні форми вимови у німецькій мові // Матер. VII Міжнар. наук.-практ. конф. “Наука і освіта ’2004”. Т. 26. Мова, мовлення, мовна комунікація. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 88–89.
9. Німецька мова. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальність “німецька мова і література” / Я.Т.Билиця, О.А.Бєлих, … Г.М.Шацька / За ред. Я.Т.Билиці та О.Я.Остаповича. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 223 с.
10. Гаупт Т.П., Тронь О.А., Шацька Г.М. Методичні рекомендації абітурієнтам факультету іноземних мов, що вступають на спеціальності “англійська мова та література”, “англійська мова та література”, “англійська мова та література”, “англійська мова та література”. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. – 73 с.
11. Wlassowa O., Marunewytsch B., Schatzka H. Bildende Kunst im Deutschunterricht. Lehrbuch. – Iwano-Frankiwsk: Видавець Третяк І.Я., 2007. – 168 S.
12. Шацька Г.М. Про запозичення вигуків у процесі безпосередніх німецько-українських мовних контактів // Mater. II Międzynar. nauk.-prakt. konf. “Perspektywiczne opracowania nauki i techniki – 2007”. T. 8. Filolog. nauki. – Przemysl: Nauka i studia, 2007. – S. 78–79.
13. Шацька Г.М. Про запозичення модальних слів у процесі безпосередніх мовних контактів // Матер. XV Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації укр. германістів і VIII Укр.-бавар. конгресу германістів “Теорія та практика викладання нім. мови як іноземної: перспективи розвитку”, Тернопіль, 24-25 жовт. 2008 р. / За ред.: Б.І.Гінки, І.Я.Яцюка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2008. – С. 180–181.
14. Wlassowa O.I., Schatzka H.M., Wessolowsky O.W., Kapak Ju.M., Wenhrynowytsch A:A: „Lisa – eine Frau zum Verlieben?“ von Bianca-Maria: Lesetexte mit Aufgaben. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2009. – 138 с.
15. Шацька Г.М. Літературний текст як засіб удосконалення комунікативних навичок у студентів-філологів // Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. Султанівські читання: Зб. статей / Відп. ред. В.Г.Матвіїшин. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 1. – С. 138 – 147.
16. Турчин М.М., Шацька Г.М. Deutsch. Посібник з німецької мови / За заг. ред. Л.І.Прокопової. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. – 256 с.
17. Wlassowa O.I., Marunewytsch B.M., Schatzka H.M., Kapak Ju.M. Staatsexamen? Keine Angst! Навч.-метод. посібник. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. – 178 с.
18. Schatzka H. Über die Besonderheiten der Entlehnung der expressiven Lexik // Німецька мова в українському контексті: формування мовної компетенції, контрастивні дослідження та міжкультурна комунікація: матер. XIX Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації укр. германістів (21–22 вер. 2012 р., Одеса, ОНУ ім. І.І.Мечникова). – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 222–224.
19. Шацька Г.М. Асимілятивні моделі топонімів у німецькомовних островах Галичини // Слов’янський збірник – К.: Видавн. дім Дм. Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 1. – С. 219–224.
20. Шацька Г.М. Семантичні трансформації ідіом у заголовках німецької преси та реклами // Мова та міжкультурна комунікація: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (28–29 лист. 2012 р.). У 2-х т. – Дніпропетровськ: Біла К.О. – 2012. – Т. 2. – С. 35–37.
21. Шацька Г.М. Мотиваційні фактори запозичення експресивної лексики // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доп. ХІІ наук. конф. з міжнар. участю. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. – С. 328–329.
22. Deutsch für Fortgeschrittene. Тематичний навч.-метод. посібник для студентів 4–5 курсів англ. відділення ф-ту іноз. мов./ Ю.М.Капак, Б.М.Маруневич, Г.М.Шацька та ін. – Івано-Франківськ: ТзОВ «Просвіта», 2014. – 386 с.
23. Im Stübchen beim Liebchen. Ausspracheschulung für Anfänger. Посібник з практичної фонетики для студентів ф-тів іноз. мов. / Я.Т.Билиця, І.Я. Малашевська, Г.М.Шацька.– Івано-Франківськ: ТзОВ «Просвіта», 2014. – 90 с.
24. Шацька Г. Про вербалізацію концепту “палімпсест” у постмодерному романі Крістофа Рансмайра “Останній світ” // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015): матер. ІІ Міжнар. наук. конф. / відп. ред. Р. Я. Яцків; Прикарпат нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Видав. Кушнір Г. М., 2015. – С. 182–184.
25. Шацька Г. Про індивідуально-авторську особливість концепту “Rabenmutter” (“мати-зозуля”) у романі П. Ваверцінека “Rabenliebe” // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016): матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. / відп. ред. Р. Я. Яцків; Прикарпат нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Видав. Кушнір Г. М., 2016. – С. 227–234.
26. Шацька Г.М. Дихотомія “мовна норма – діалект” у фіксації словника Євгена Желехівськго на прикладах німецьких запозичень // Int. research and pract. conf. “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine: Conf. Proc., April 28–29, 2017. Lublin. – P. 36–40.
27. Шацька Г. Запозичені вигуки-українізми як вираз категорії оцінки у мові галицьких німців-колоністів // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017): Матер. IV Міжнар. наук. конф. / відп. ред. Р. Я. Яцків; Прикарпат нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Видав. Кушнір Г. М., 2017. – С. 206–211.
28. Schazka H. Das Konzept „Rabenmutter“ unter Berücksichtung des Romans „Rabenliebe“ von P. Wawerzinek // Die XXV. Jubiläumstagung „Deutsch in der Ukraine und Traditionen, Erfolge, Aufgaben“. Thesenband, 28.–29. Sept. 2018. – Lwiw: Паіс, 2018. – S. 176–177.
29. Einige Aspekte der Verbalisation des Konzeptes „Palimpsest“ im Roman Christoph Ransmayrs „Die letzte Welt“) Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 156-157.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра німецької філології

вул. Шевченка, 57 / 202

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-141

E-mail: halyna.shatska@pnu.edu.ua

Position – senior professor at the German Philology Department of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Born on 13.06.1959.

In 1981 graduated the Chernivtsi National University of Yuriy Fedkovych (degree – Germanic languages).

Since 1987 – German literature lector at the Department of German Philology of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Did an internship at the University of Vienna (in 2002) and at the Ivan Franko National University of Lviv (in 2000, 2017).

Areas of expertise – Ukrainian-German sphere of the interlingual contacts.

Organize different education activities, major in German .

Contacts:

Shevchenko-street, 57 / 202

76000 Ivano-Frankivsk
Ukraine

Phone number: 0342 59 61 41
E-mail: halyna.shatska@pnu.edu.ua