Курсові/магістерські роботи

Програмові вимоги до курсових робіт з другої іноземної мови – завантажити.

Курсові роботи Н-41

Керівник Тема
1 О.Я. Остапович Особливості австрійського національного варіанту німецької мови на рівні фонетики та орфографії
2 О.Я. Остапович Особливості австрійського національного варіанту німецької мови на рівні морфології та синтаксису
3 О.Я. Остапович Особливості австрійського національного варіанту німецької мови на рівні лексики, фразеології та прагматики
4 О.Я. Остапович Лексеми-слов’янізми у австрійській стандартній та діалектній фразеології
5 О.Я. Остапович Іншомовні лексеми-запозичення романського та фіно-угорського походження у австрійській стандартній та діалектній фразеології.
6 А.А. Венгринович Напівмодальні дієслова як граматикалізовані чинники епістемічної модальності
7 А.А. Венгринович Семантичний та синтаксичний статус дієслів модальності
8 А.А. Венгринович Квантитативні методи лінгвістичних досліджень
9 А.А. Венгринович Методологія проведення лінгвостатистичного експерименту
10 Н.О. Корольова Англіцизми в термінології сучасної німецької мови.
11 Н.О. Корольова Політична лексика в німецькомовних періодичних виданнях.
12 Н.О. Корольова Лінгвістичні та екстралінгвістичні аспекти німецькомовних рекламних текстів.

 

13 Н.О. Корольова Особливості синонімії в німецькомовному інтернет-дискурсі.
14 Н.О. Корольова Гендерні стереотипи у сучасній німецькій мові (на матеріалі фразеологічних одиниць).
15 Н.О. Корольова

 

Особливості сучасного медійного екологічного дискурсу (на матеріалі німецької мови).
16 Н.О. Корольова

 

Особливості символізації кольору в сучасній німецькій мові.
17 Н.О. Корольова Імперативні конструкції в системі рекламних текстів (на матеріалі німецької мови).
18 В.М. Турчин Рецептивні види мовленнєвої діяльності
19 В.В. Турчин Вироблення продуктивних лексичних навичок при вивчені іноземної мови

Курсові роботиН-41 з

Керівник Тема
1 О.Я. Остапович Офіційний та регіональний статус німецької мови у країнах Європи
2 О.Я. Остапович Мовна політика та Європейська Хартія регіональних і міноритарних мов у німецькомовних країнах
3 О.Я. Остапович Особливості лінгвістичної ситуації в німецькомовній Швейцарії
4 В.М. Турчин Говоріння як вид мовленнєвої діяльності
5 В.М. Турчин Рецептивні види мовленнєвої діяльності
6 В.В. Турчин Використання комунікативного методу при вивчені іноземної мови
7 В.В. Турчин Роль новизни при вивчені іноземної мови

Перелік тем курсових робіт за 2017 рік – завантажити.

Перелік тем курсових робіт за 2018 рік – завантажити.

Перелік тем курсових робіт за 2019 рік – завантажити.

 

Перелік тем магістерських робіт за 2013-16 роки – завантажити.

Перелік тем магістерських робіт за 2017 рік – завантажити.

 

Магістерські роботи 2018-2019 н.р.

Науковий керівник В.В. Турчин

Виконавець В. Петришин

Тема Лінгвокогнітивно-прагматичні особливості сучасного німецького медичного дискурсу

 

Науковий керівник Я.Т. Билиця

Виконавець Петришак О.

Тема Концептуалізація сімейних відносин у німецькомовній пареміології

 

Науковий керівник Я.Т. Билиця

Виконавець Щербанюк Ю.Я.

Тема Іменні фразеологічні номінації «людини» у німецькомовній картині світу

 

Науковий керівник О.Я. Остапович

Виконавець Мартинюк І.

Тема Релігійні вірування у семантиці фразеологічних одиниць сучасної німецької та української мови

 

Науковий керівник О.Я. Остапович

Виконавець Щербій М.

Тема Вербальна символіка в структурі фразеологічних одиниць сучасної німецької та української мови

 

Науковий керівник О.Я. Остапович

Виконавець Юречко Я.

Тема Латинська афористика у німецькій ідіоматиці: шляхи адаптації, текстове функціонування

 

Науковий керівник В.В. Турчин

Виконавець Чорній Т.

Тема Лінгвопрагматичні аспекти етикету у всесвітній віртуальній мережі

 

Науковий керівник О.Я. Остапович

Виконавець Ковальчук М.

Тема Регіональні особливості структури і семантики фразеологічних одиниць в німецькомовній пресі 2000 – 2018 рр

 

Науковий керівник О.Я. Остапович

Виконавець Н. Олексин

Тема Німецько-українські фразеологічні паралелі та часткові еквіваленти. Структура, семантика, текстова реалізація

 

Науковий керівник Я.Т. Билиця

Виконавець Олексюк Ю.

Тема Англомовні лексичні елементи в структурі та семантиці фразеологізмів німецькомовної реклами.

 

Науковий керівник Я.Т. Билиця

Виконавець Матіяш В.

Тема Євроуніверсалії у сфері суспільно-політичної фразеології. На матеріалі німецької, англійської та української мов.

 

Науковий керівник О.Я. Остапович

Виконавець Матуляк Т.

Тема Фразеологія з лексичним компонентом та позначення продуктів харчування в сучасній німецькій мові. Структура. Семантика. Текстове вживання

 

Науковий керівник Ткачівська М.Р.

Виконавець Головата І.М.

Тема Особливості відтворення українських народних казок німецькою мовою

 

Науковий керівник В.М. Турчин

Виконавець Дутчак Ю.В.

Тема Лексичні запозичення в економічній терміносистемі німецької мови

 

Науковий керівник Ткачівська М.Р.

Виконавець Шмідль Д.З.

Тема Роман С.Жадана ″Месопотамія″ в перекладі німецькою мовою

 

Науковий керівник Ткачівська М.Р.

Виконавець Дзундза О.

Тема Особливості перекладу оповідань Ю.Германн “Нічогокрім привидів

 

Науковий керівник В.М. Турчин

Виконавець Федюк Я.

Тема Тенденції розвитку сучасної німецької лексикографії

 

Науковий керівник Ткачівський В.В.

Виконавець Артим І.

Тема Особливості перекладу німецькою мовою романів А.Куркова ″Остання любов Президента″ та ″Львіська гастроль Джеммі Хендрікса″

 

Науковий керівник Ткачівський В.В.

Виконавець Бойчук І.

Тема Відтворення ідіостилю І.Франка в німецькомовних перекладах. На матеріалі оповідань та повісті ″Захар Беркут″

 

Науковий керівник Липка С.І.

Виконавець Маруняк Р.

Тема Концепт ХИТРІСТЬ в сучасній німецькій мові. На лексикографічному та публіцистичному матеріалі.

 

Теми магістерських робіт 2019-2020 н.р.

Денна форма навчання

Науковий керівник Билиця Я.Т.

Виконавець Дмитренко О.О.

Тема Компаративні фразеологізми німецької мови на позначення морально-етичних рис характеру людини

 

Науковий керівник Я.Т. Билиця

Виконавець Шалахова В.

Тема Субстантивні фразеологізми німецької мови на позначення рис та ознак людини

 

Науковий керівник Я.Т. Билиця

Виконавець Клименко Ю.О.

Тема Зооморфні компаративні фразеологізми німецької мови на позначення рис та ознак людини

 

Науковий керівник О.Я. Остапович

Виконавець Ленів М.І.

Тема Вербалізація концепту ЩАСТЯ засобами німецького національного фразеологічного фонду

 

Науковий керівник О.Я. Остапович

Виконавець Морис Н.І.

Тема Літературно-інтертекстуальні алюзії як засіб поповнення німецького ідіоматичного тезаурусу

 

Науковий керівник О.Я. Остапович

Виконавець Магмет М.

Тема Антиприслів’я як ігровий та трансформаційний феномен у сучасній німецькій мові

 

Науковий керівник В.М. Турчин

Виконавець Бойко Л.Н.

Тема Реалізація макро- та мікролінгвістичних засобів в романах Л. Фойхтвангера ″Гойя″ та ″Юдейська війна″

 

Науковий керівник В.М. Турчин

Виконавець Залуцький В.

Тема Відображення німецької синонімії в лексикографічних джерелах

 

Науковий керівник Турчин В.В.

Виконавець Бучинська І.В.

Тема Проблема лексичної омонімії в сучасній німецькій мові

 

Науковий керівник Ткачівська М.Р.

Виконавець Гамуляк О.О.

Тема Промовисті імена як перекладацька проблема

 

Науковий керівник Ткачівська М.Р.

Виконавець Ковалюк Р.Д.

Тема Роман Александра Ґранаха «Da geht der Mensch»в українському перекладі Г.Петросаняк

 

Науковий керівник Турчин В.М.

Виконавець Тимків М.

Тема Словотвірні засоби в романі  Е.М. Ремарка ″Три товариші″

 

Заочна форма навчання

Науковий керівник       Билиця Я.Т.

Виконавець Пеца А.О.

Тема Дієслівні фразеологізми німецької мови на позначення зовнішності людини

 

Науковий керівник Билиця Я.Т.

Виконавець Павлів Д.

Тема Паремійні універсалії антропоцентричного характеру у німецькомовній фразеології

 

Науковий керівник Остапович О.Я.

Виконавець Данів М.Д.

Тема Лексеми-слов’янізми у австрійській стандартній та діалектній фразеології

 

Науковий керівник Остапович О.Я.

Виконавець Олексин Х.Д.

Тема Архаїчна та актуальна східнонімецька фразеологія у сучасній німецькій мові

 

Науковий керівник Ткачівська М.Р.

Виконавець Максимів Л.

Тема Жанрово-стилістичні особливості перекладу оповідань О.Гончара німецькою мовою

 

Науковий керівник Турчин В.М.

Виконавець Цикляк У.

Тема Полісемічні лексеми в терміносистемах сучасної німецької мови

 

Науковий керівник Угринюк Р.В.

Виконавець Петрук І.О.

Тема Лексико-семантична група прикметників на позначення віку в сучасній німецькій мові. Квантитативно-польовий підхід.

 

Науковий керівник Ткачівський В.В.

Виконавець Демяник Х.І.

Тема Лексико-граматичні особливості перекладу роману Йозефа Рота ″Готель ″Савой″ українською мовою.

 

Науковий керівник Ткачівський В.В.

Виконавець Осташ Є.С.

Тема Поезія Дмитра Павличка в німецькомовних перекладах.

 

Науковий керівник Турчин В.М.

Виконавець Роїк А.І.

Тема Структура та семантика евфемізмів в сучасній німецькій мові

 

Орієнтовний графік звітів про стан підготовки магістерських робіт для
студентів, які навчаються за спеціалізацією 035.043 германські мови та
літератури (переклад включно), перша – німецька

До 1 березня 2020 р. Попереднє обговорення І розділу
роботи
До 20 червня 2020 р. Попереднє обговорення II розділу роботи
До 20 вересня 2020 р. Попереднє обговорення усією роботою
До 20 листопада 2020 р. Подача роботи на антиплагіат
До 5 грудня 2020 р. Останнє слухання з рекомендацією роботи до захисту