Наукова робота

Колектив факультету працює над комплексною науковою програмою «Іншомовна комунікація у антропоцентричному вимірі».
Кафедра німецької філології розробляє спільну кафедральну тему «Структура і функції елементів різних рівнів системи німецької мови».
Теми виконуються в межах робочого часу, пройшли держреєстрацію та мають відповідні номери – 0113U005754.
Мета роботи – обгрунтувати теоретичні передумови дослідження лінгвокультурних аспектів мови і мовлення, статистичний обрахунок та моделювання німецького лексичного та ідіоматичного тезаурусу як фрагменту національної мовної картині світу німецькомовних народів.
Значення наукових результатів зумовлене внеском у германське і загальне мовознавство, фразеологію, діалектологію, термінознавство, перекладознавство, а також новітні напрямки лінгвістичних студій – теорію національних мовних варіантів, концептологію, лінгвокультурологію, лінгвопрагматику, гендерну лінгвістику. Практичне значення теми полягає в тому, що її результати та методики використані не лише у навчальних курсах з лексикології, стилістики, теоретичної граматики німецької мови, у спецкурсах з термінознавства, когнітивної лінгвістики, прагматики, перекладознавства, гендерної лінгвістики, фразеології, математичної та статистичної лінгвістики, лінгвістичної варі антології, але й практиці усного та письмового перекладу з німецької мови на українську і навпаки та у практиці міжкультурної комунікації в широкому сенсі, при укладанні словників, довідників та навчальних посібників. Прикладне значення підготовки кваліфікованих фахівців з міжкультурної комунікації зростає із поглибленням Європейської інтеграції України.
За 2014-2019 рр. вийшли друком 120 наукових публікацій (монографії, словники, статті, тези), зокрема 14 публікацій у закордонних наукових журналах. Результати досліджень апробувалися на Всеукраїнських та міжнародних конференціях зокрема і за кордоном (разом 45 конференцій)

У 2014 році видано: 1 колективна монографія – Р.В. Угринюк. У 2015 році видано: 1 словник з грифом МОН – В.М. Турчин, В.В. Турчин. У 2016 році видано: 1 колективна монографія – О.Я. Остапович та 1 підручник з грифом МОН – А.А. Венгринович. У 2017 році видано: 1 підручник з грифом МОН – А.А. Венгринович. У 2019 році видано 1 навчальний фундаментальний посібник – Н.О. Корольова.

У 2015-2017 роках вперше опубліковано 2 випуски фахового журналу англійською мовою Tsependa I., Zagorodnyuk A., Ostapovych O. (ed.) Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Vol. 2, 3 No. 2, 3 (2015-2016, 2016-2017). – Ivano-Frankivsk, 2015, 2017. – 122 p., 117 p.

Основні публікації

2013

1. Венгринович А.А. Семантико-стилістичні характеристики та кількість синонімів німецького іменника (на матеріалі „Synonymwörterbuch. Herausgegeben von H. Gürner und G. Kempcke“) // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: Мова-Культура-Особистість», Серія «Філологічна». Випуск 34. – Острог, 2013. – С.40-43.
2. Капак Ю. М. Ідіоматична репрезентація концепту «Дівчина» у сучасному німецькомовному дискурсі / Ю.М. Капак // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. – С. 87-90.
3. Капак Ю. М. Ідіоматична репрезентація гендерно маркованих негативних характеристик у сучасному німецькомовному дискурсі / Ю.М. Капак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 32. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2013. – С. 181-186.
4. Корольова Н.О. «Лексичне вираження ментальності німецького народу у пізній творчості Томаса Манна (на матеріалі романів «Зізнання авантюриста Фелікса Крулля» та «Обранець»; 8 ст.; Наукові записки. – Випуск 117. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград:тРВВ КДПУ ім. в. Винниченка, 2013. – Сторінки 293-298;
5. Корольова Н.О. «Лексичне вираження ментальності німецького народу у творчості Томаса Манна (на матеріалі роману «Будденброки»); 10 ст.; Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб наук. Праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ, Київ. нац. Ун-т ім. Тараса Шевченка / відповідальний редактор Н.М. Карбозерова. – К.: Логос. Випуск 22.
6. Корольова Н.О. «Об’єктивація ментальних рис німецької буржуазії у романі Томаса Манна «Будденброки»; 10 ст.; Функциональная лингвистика: сборник науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. редактор А.Н. Рудяков. – № 4.; C. 190-193.
7. Липка С.І. Епідигматичні характеристики іменника Frechheit у сучасній німецькій мові (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі) // Наукові праці Камянець-Подільського національного університету ім.. І.Огієнка. Філологічні науки.- 2013. – Вип.32. – С.233-237.
8. Остапович О.Я. Українські кандидати в ідіоми-універсалії. Підсумки проекту “WSI in Europe and Beyond” // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство: міжвуз. Збірник наукових статей – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. VIII. – 4.1.
9. Угринюк Р.В. Парадигматичні відношення в лексико-семантичній системі мови // Наукові записки Кіровоград. держ. пед. у-ту: Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – Вип. 115. – С. 222–225.
10. Угринюк Р.В. Епідигматичні характеристики ключових прикметників на позначення інтелектуальних здібностей людини (на матеріалі публіцистичних текстів) // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – №55. – С. 206–209.
11. Угринюк Р.В. Структура інтелекту у свідомості носіїв німецької мови (на матеріалі фразеологічних одиниць) // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – 2013. – Вип. 34. – С. 246–248.
12. Угринюк Р.В. Основні положення й терміни когнітивної лінгвістики // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного у-ту ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома». – 2013. – Вип. 32. – С. 395–398.
13. Турчин В.В. Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості німецької молодіжної лексики // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». Вип. 35. – 2013. – С.393-395.
14. Турчин В.В. Лінгвістичні маркери відбору інформації в німецьких гіпертекстах інтернет-новин // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». Вип. 37. – 2013. – С.292-295.

2014

1. Корольова Н.О. «Лексичне вираження ментальності німецького народу у романі Томаса Манна «Чарівна гора». Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. в. Винниченка, 2014. № 127, с. 254-258.
2. Липка С.І. Епідигматичні характеристики німецького іменника Flegel (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі) // III Міжнародна науково-практична заочна конференція „Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”, Національний університет „Острозька академія”, факультет романо-германських мов, 17 жовтня 2014 року. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог, 2014 р.
3. Остапович О.Я. НОВІТНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО ВАРІЮВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ // Studia Germanica et Romanica. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник наукових праць. – Т. 11. – № 1. (31). – Донецьк, 2014. – С. 35-52.
4. Остапович О.Я. СЕМІОТИКО-ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПАРЕМІОЛОГІЇ // “Мова і культура”. – Київ: Видавничий том Д. Бурого. – Вип. IV (172). – 2014. – C. 21-26.
5. Остапович О.Я. Ідіоматична тканина роману Патріка Зюсскінда «Парфуми» в перекладі українською мовою // «Султанівські читання». – Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – Вип. 3. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 140-149.
6. Остапович О.Я. КІЛЬКІСНІ ЕМПІРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ ПОЗА МЕЖАМИ ФРН // «Парадигма пізнання: гуманітарні питання». – Філологічні науки. – Т. 1. –
№ 1. – 2014. – С. 31-45.
7 Турчин В.М., Турчин В.В. Види викладеного матеріалу і представленого мовлення в романах Е.М. Ремарка «Три товариші» і «Ніч в Лісабоні» // Вісник Чернівецького університету Германська філологія. Чернівці: ЧДУ, 2014.
8. Угринюк Р.В. Опис фразеолексичного поля «інтелект» за функціональними парадигмами (на різночастиномовному матеріалі, у тому числі й фразеологічних одиниць) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. – Луцьк: СНУ. – 2014. – Мовознавство №5 (282). – С.114-119.

2015

1. Липка С.І. Лексико-семантичне поле як фрагмент мовної картини світу // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 48. – 328 с. С.87-90.
2. Липка С.І. Лексико-семантичні характеристики дієслів на позначення зухвалої поведінки у сучасній німецькій мові (парадигматичний, синтагматичний та епідигматичний аспекти) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». збірник наукових праць / укладачі : Голюк В.С., Дробот Г.О. – Луцьк: Видавництво Східноєвропейсько національного університету імені Лесі Українки, 2015. – Вип. №3 (304). – 328 с. – с.78-83.
3. Корольова Н.О. Лексико-семантичний аспект відображення поняття ORDNUNG (ПОРЯДОК) у творах Томаса Манна. / Наталія Олександрівна Корольова // Актуальні проблеми української лінгвістики. Теорія і практика: зб. наукових праць. ISSN 2311-2697. РИНЦ № 356-06/2014. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – Вип. 29. – С. 185-200.
4. Корольова Н.О. Лексико-семантичний аналіз поняття HAUS / ДІМ у романах Томаса Манна (на матеріалі романів “БУДДЕНБРОКИ” та “ЧАРІВНА ГОРА”). / Наталія Олександрівна Корольова // Актуальні проблеми української лінгвістики. Теорія і практика. зб. наукових праць. ISSN 2311-2697. РИНЦ № 356-06/2014.– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – Вип. 30. – С. 178-189.
5. Угринюк Р.В. Основні ознаки концепту ВВІЧЛИВІСТЬ у німецькій мовній картині світу // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – №4 (305) . – С. 95–99.
6. Остапович О.Я. Особливості образно-тематичної організації німецької фразеології поза межами ФРН. Кількісний вимір // Семантика мови і тексту. – Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – Філологія. – Випуск 44-45. – Івано-Франківськ, 2015-2016. – С. 220-225.
7. Остапович О.Я. Австрійська та швейцарська літературна ептоніміка у німецькомовній “цитатній пам’яті”// «Султанівські читання». – Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – Вип. 4. – Івано-Франківськ, 2015.
8. О.Y. Ostapovych. NATIONAL STATE VARIATION OF GERMAN PHRASEOLOGY. ANTROPOCENTRIC, COGNITIVE AND CORPUS-BASED APPROACHE // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Philology. – Vol. 2, No. 2 (2015), 9-21.
9. O. Pavlyshynets. Structural-semantic characteristics of modern german phraseologisms with the phraseologically linked formative. // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Vol. 2, No. 2-3 (2015), 56-62.

2016

1. Капак Ю.М. Німецькі та українські паремії семантичної сфери «Шлюб» (гендерний аспект) / Ю.М. Капак // МОВА І КУЛЬТУРА. Науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016.
2. Корольова Н.О. Стилістичні засоби вираження рис національної ментальності у творах Томаса Манна (на матеріалі романів «Будденброки», «Чарівна гора», «Признання авантюриста Фелікса Крулля» та «Обранець») / Наталія Олександрівна Корольова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 5(330).
3. Липка С. І Поняття «зухвала поведінка» як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі німецької мови) / Липка Світлана //Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки»: збірник наукових праць / укладачі: Голюк В.С., Дробот Г.О. – Луцьк: Видавництво Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2016. – Вип. №5 (330)
4. Турчин В.В., Турчин В.М. ‘Представлене мовлення у романах Е.М. Ремарк ‘Три товариші’ та ‘Ніч вЛісабоні’. – Вісник Чернівецького університету Германська філологія. Чернівці: ЧДУ, 2016.
5. О. Y. Ostapovych. Typological structure of German phraseology outside Germany. Quantitative parameters // Journal of Precarpathian National University. Philology. – Vol. 3, No. 3 (2016)
6. O. Ostapovych. Review of the monograph by V.I. Kononenko (ed.) Comparative Typological Studies: Ukrainian on the Background of Related Languages. – Kyyiv – Ivano-Frankivsk – Warsau, 2015. – 316 p. // Українознавчі студії. – Вип. 170-18. – Івано-Франківськ, 2016-2017. – С. 218-220.
7. Ugryniuk R. The main features of the concept of POLITENESS in the German linguistic world-image. – // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Series of Social and Human Sciences, Philology. – Ivano-Frankivsk, 2016. – Vol. 3, №4. – p. 42–46.

2017

1. Капак Ю.М. Співвідношення понять Genus-Sexus у гендерній лінгвістиці // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2017. – Вип. 1(14). – С. 221-225.
2. Корольова Н.О. Інтерпретація поняття «синтаксичний концепт» у сучасних когнітивних дослідженнях // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – №.153 – С 438-460.
3. Корольова Н.О. Національна ментальність як об’єкт наукових досліджень // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017, – Випуск 2(15) – С 14-17.
4. Корольова Н.О. Мова як засіб відображення національної ментальності // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3(52. – 36-41 С.
5. Липка С. І. Синтагматичні характеристики німецьких прикметників зі значенням „зухвалий, нахабний“ (на матеріалі публіцистичних текстів) / С. І. Липка // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. – Ченнівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип. 2 (15). – 252 с. – с. 42-46.
6. Остапович О.Я. НАЦІОНАЛЬНА МОВНА КАРТИНА СВІТУ. ОЛЕКСАНДР ОГУЙ ТА ВІЗІЇ ДОКАЗОВОЇ «ЧОМУ»-ЛІНГВІСТИКИ // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. N 1 (14). – Чернівці. – „Родовід”. – 2017. – С. 15-19.
7. Угринюк Р.В. Ключові характеристики концепту ВВІЧЛИВІСТЬ у німецькій мовній картині світу (на основі ядрових компонентів) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – №3 (352) . – С. 68–72.
8. Venhrynovych A., Venhrynovych N. The Relationship of Stylistic Marking of the German Noun and Number of its Synonyms / Andrii Venhrynovych, Nataliia Venhrynovych // Українсько-румунський науковий журнал «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» (АПСНІМ). Вип. №4 – Т. 2., серія «Філологія» Чернівці, – 2017 р. –
9. Venhrynovych A., Venhrynovych N. Typologische Besonderheiten des ukrainischen und amerikanischen Naturalismus / Andrii Venhrynovych, Nataliia Venhrynovych // Південний Архів : збірник наукових праць. Філологічні науки. – Херсон, 2017. – Вип. 70.
10. Lypka S. The Lexical-Semantic Field of Impertinent Behaviour in Modern German. Yournal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University : Scientific Edition. – Series of Social and Human Sciences. – Philology / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Ivano-Frankivsk: Vol .3, № 4, 2017. – ISSN 2311-0155.- 122 p. – p.47-54.

Публікації в закордонних виданнях

2103

1. Ostapovych Oleg, Pavlyshynets Olena. Archisemantikon in Struktur der phraseologischen Einheiten aus Sicht kognitiver Linguistik. / Фразеология в многоязычном обществе / сборник статей международной фразеологической конференции «». В 2-х томах. – Казань: Татарское республиканское издательство «ХЭТЕР», 2013. – 1т. – С. 220-229.

2014

1. Капак Ю.Н. Гендерные феминно маркированые неологизмы в современной немецкой идиоматике / Ю.Н. Капак (ЦИТ: 413-1208) // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4. Том 34 (Философия и филология. Языковедение и иностранные языки в современном мире) – Иваново: МАРКОВА АД, 2014 – С. 41-49.
2. J. Kapak. Besonderheiten der Aktualisierung von geschlechtsspezifischen Phraseologismen im modernen deutschen Diskurs / Julia Kapak. – Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe. Urgent problems of philology and linguistics – 2014. – Budapest, 31.10.2014. (AProFil-2014) («PHILOLOGY»)
3. Королёва Н.А. «Вербализация концепта ZEIT / ВРЕМЯ в творчестве Томаса Манна (на материале языка романа «Волшебная гора»)» / В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – № 7 (38). – Сборник статей по материалам ХХХVIII международной научно-практической конференции – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – С. 62-68

2015

1. Vengrynovych A. A., Vengrynovych N. R. Dependence of the Noun Synonyms on the Noun Semantics in the German Language // A. A. Vengrynovych , N. R. Vengrynovych // Ƶbiór raportów naukowych. Literatura i kulturoznawstwo. Współczesna nauka. Nowy wygląd, (30.01.2015-31.01.2015). – Warszawa: Wydawca: Sp. z. o. o. “Diamond trading tour”, 2015. – Str. 83-89.
2016
1. Королева Н.О. Лексико-семантический аспект отображения концепта PFLICHT в произведениях Томаса Манна (на материале языка романов “Будденброки” и “Волшебная гора”) / Наталья Александровна Королёва // Инновации в науке и образовании: материалы III Всероссийской научно-практической конференции (Новосибирск, 8 февраля 2016 г.). – Новосибирск: ЦСРНИ, 2016.
2. O.Y. Ostapovych. QUANTITATIVE DIMENSION OF SEMANTIC PECULIARITIES OF THE COMPONENT SET IN THE GERMAN PHRASEOLOGY ABROAD GERMANY // KELM. Scientific issue of knowledge, education, law and management. – N 3 (15). – Lodz, 2016. – P. 202-215.
3. Venhrynovych Nataliia, Venhrynovych Andrii. Analogien und Unterschiede in der Evolution der ästhetischen Anschauungen von Iwan Franko und Theodore Dreiser // Nataliia Venhrynovych, Andrii Venhrynovych // European Journal of Literature and Linguistics (Scientific Journal). –Vienna. “EastWest” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016. – №3. – P. 23-31.

2017

1. Капак Ю.М. До проблеми лексикографічної кодифікації гендерно маркованої фразеології // Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine: Conference Proceedings (international research and practice conference), April 28-29, 2017. – Lublin: Lublin Science and Technology Park S.A., 2017. – p. 84-87.
2. Корольова Н.О. Особливості вербалізації поняття PÜNKTLICHKEIT (ПУНКТУАЛЬНІСТЬ) у творах Томаса Манна (на матеріалі романів “Будденброки” та “Чарівна гора”) // International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine”: Conference Proceedings, April 28-29, 2017, Lublin. – P. 100-104.
3. Липка С. І. Конотація компонентів лексико-семантичного поля на позначення зухвалої поведінки в сучасній німецькій мові / С. І. Липка // International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. 248 pages. – p. 103-107.
4. Шацька Г.М. Дихотомія “мовна норма – діалект” у фіксації словника Євгена Желехівськго на прикладах німецьких запозичень // Int. research and pract. conf. “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine”: Conf. Proc., April 28–29, 2017. Lublin. – P. 36–40.
5. Venhrynovych N., Venhrynovych A. The Dependence of the Quantity of Synonyms on Morphological Class of Noun Gender in German Language / Nataliia Venhrynovych, Andrii Venhrynovych // Hertald Pedagogiki. Nauka i Praktyka. Wydanie specjalne. – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamondtrading tour», 2017. – Numer 24-25. – С. 84–88.

За 2013-2018 рр. на кафедрі захищено 5 кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.
Протягом 2014 – 2018 рр. викладачі кафедри німецької філології були офіційними опонентами на захистах кандидатських дисертацій за спеціальністю «германські мови» (доц. Остапович О.Я., Ткачівська М.Р. , Угринюк Р.В.), надсилали відгуки на автореферати кандидатських дисертацій (доц. Остапович О.Я., Ткачівська М.Р. , Угринюк Р.В., Венгринович А.А.), рецензували дисертації на попередніх захистах (проф. Билиця Я.Т., доц. Остапович О.Я., Ткачівська М.Р. , Угринюк Р.В. , Турчин В.М., Турчин В.В., Венгринович А.А.).
Під науковим керівництвом доц. О.Я. Остаповича з 2014 по 2018 рр. захищено 3 кандидатські дисертації за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.
Доцент О.Я. Остапович був учасником міжнародного дослідницького проекту Wide Spread Idioms in Europe and Beyond Європейського фразеологічного товариства Europhras з укладання європейського тезаурусу ідіом-універсалій.
Кафедра співпрацювала з Німецькою та Австрійською академічними службами обмінів та Вищою Школою Лінгвістичною Ченстохова і Академією ім. Якуба з Парадижа – м. Гожов Великопольський. Доценти кафедри Н.О. Корольова та С.І. Липка у 2019 р. пройшли в рамках цієї співпраці наукове стажування у Вищій Школі Лінгвістичній Ченстохова – Республіка Польща.
На кафедрі працюють 18 штатних викладачів, з них 11 з ученими ступенями і званнями (61%).
З них – 1 професор, 9 доцентів, 2 старші викладачі та 6 асистентів.
Функціонує аспірантура за колишньою спеціальністю 10.02.04 – германські мови, яка пройшла успішне ліцензування у рамках нової загальної спеціальності 035 – філологія.

Звіт про науково-дослідну діяльність
кафедри німецької філології факультету іноземних мов за 2018 рік

За 2018 рік опубліковано 13 статей у фахових виданнях України.
У матеріалах наукових конференцій за кордоном опубліковано 2 статті (доценти Н. Корольова та С. Липка).
Опубліковано 7 навчально-методичних посібників.

Публікації кафедри німецької філології за 2018 рік.

Статті:

Венгринович А.А., Венгринович Н.Р. Семантико-стилістичні характеристики та кількість синонімів німецького іменника (на матеріалі “Bulitta. Das Krüger Lexikon der Synonyme”) / А.А. Венгринович, Н.Р. Венгринович // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання та проблеми сучасної мови та літератури». 17-18 серпня 2018р. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. – С. 45-50.
Корольова Н.О. Формування ментальності німецького народу: лінгвокультурний аспект / Наталія Олександрівна Корольова // ПІВДЕННИЙ АРХІВ. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXXIII. – ХДУ, 2018. – С. 110-114.
Корольова Н.О. Етнокультурні особливості становлення німецької національної ментальності / Наталія Олександрівна Корольова // Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нвих глобалізаційних викликів: матеріали доповідей Міжнародно науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16-17 квітня 2018 року) – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – с. 474-477.
Корольова Н.О. Концепт Порядок у романі «Доктор Фаустус» / Наталія Олександрівна Корольова // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статей ШШШ Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2018 р., м. Полтава), – Полтава: Вид-во «Асторія», 2018. – С. 123-129.
Корольова Н.О. Національна ментальність як спосіб мовної інтерпретації дійсності / Наталія Олександрівна Корольова // Modern pholological research: a combination of innovative and tradititional approaches: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Tbilisi: Baltija Publishing. P. 165-168.
Корольова Н.О. Особливості мовного відображення концепту ORDNUNG (ПОРЯДОК) у творах Томаса Манна / Наталія Олександрівна Корольова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Лінгвістика» № 34, 2018. 18-19 жовтня, м. Херсон. Подано до друку
Липка Світлана. Синтагматичні характеристики німецьких іменників зі значенням «зухвалість» (на матеріалі публіцистичних текстів). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 19.Том 2. – 234 с. – с. 79-85.
Липка С. І. Парадигматичні відношення слів та способи їх визначення / Липка С. І. // Modern philological research:a combination of innovative and traditional approaches:Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Tbilisi: Baltija Publishing. 240 pages. – p. 65-69.
Маруневич Б.М. Методична інтерпретація психолінгвістичних передумов формування лінгвістичної компетентності у студентів-філологів з урахуванням міжмовної інтерференції// Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвуз.зб.наук.праць Дрогобицького педагогічного університету ім.. Івана Франка.- Дрогобич: Вид.дім. «Гельветика», 2018.- Випуск 19. Том 2.- с.160-165.
Павлишинець О.О. Топоніми-історизми як фразеологічно пов’язаний форматив. Лінгвокультурологічний вимір семантики. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – Острог, 2018. – 12с.
Турчин В.М., Турчин В.В. «Адгерентний компонент експресивності мовних знаків у романі Е. Кляйна «повернення індіанців» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – Острог, 2018.
Угринюк Р.В. Ключові характеристики концепту ВВІЧЛИВІСТЬ у німецькій мовній картині світу (на основі ядрових компонентів) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – №3 (352) . – С. 68–72.
Угринюк Р.В., Гамуляк О.О. Уточнення результатів інвентаризації прикметників на позначення емоційного стану людини (на матеріалі текстів) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 50–60.
Угринюк Р.В., Петрук І.О. Уточнення результатів інвентаризації прикметників на позначення віку (на матеріалі текстів) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 60–63.
Угринюк Р.В., Свідрук В.Т. Інвентаризація лексико-семантичної групи на позначення трудової діяльності в сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 64–66

Навчальні посібники

О. Б. Нич, Н. Р. Венгринович, А. А. Венгринович Medical Jokes And Funny Stories: Посібник. / Нич О. Б., Венгринович Н. Р., Венгринович А. А. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2018. – 144с.
Wenhrynowytsch A.A., Wessolowsky O.W., Malaschewska I.Ja. Lehrwerk für Deutsch: Wortschatz, Übungen und Testtraining. Додаток до підручників „Aspekte2. Mittelstufe Deutsch“ та “Учебник немецкого языка” для студентів ІІ курсу лінгвістичних університетів та факультетів іноземних мов” (видання друге, доповнене та прероблене). / Венгринович А. А., Весоловський О. В., Малашевська І. Я.– Івано-Франківськ: КГМ, 2018. – 220с.
Весоловський О.В. Praktische Phonetik. Deutsch als Nebenfach. Короткий вступний фонетичний курс для студентів ІІ курсу факультету іноземних мов, що вивчають німецьку мову як третю іноземну (видання друге, доповнене та перероблене) / Весоловський О.В. – Івано-Франківськ, 2018. – 40 c.
Бойчук Н.В., Корольова Н.О. Fit für Deutsch: Texte zum Lesen und Hörverstehen: навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання та аудіювання для студентів факультету іноземних мов, що вивчають німецьку мову як другу та третю іноземну – Вижниця: «К-М», – 2016 – 124 с.
Pavlyshynets O., Petryshak B. Grundlagen der deutschen Morphologie und Syntax für Deutscheinsteiger. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 250S.
Pavlyshynets O., Petryshak B. Wortschatz für Deutscheinsteiger. Themengebundene Wortschatzlisten. Посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Ivano-Frankivsk, 2018. – 120 S.
Корольова Н.О. Актуальні питання сучасної лінгвістики: конспект лекцій із практичними завданнями: навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання факультету іноземних мов. Навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання.
Організація наукових конференцій – на 2019 рік заплановано проведення міжнародної конференцій Асоціації Українських германістів.
На 2019 рік заплановане укладання угоди про співпрацю з факультетом германістики Вищої школи лінгвістичної м. Ченстохова Республіки Польщі.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Публікації студентів у співавторстві з викладачами

Угринюк Р.В., Гамуляк О.О. Уточнення результатів інвентаризації прикметників на позначення емоційного стану людини (на матеріалі текстів) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 50–60.

Угринюк Р.В., Петрук І.О. Уточнення результатів інвентаризації прикметників на позначення віку (на матеріалі текстів) // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 60–63.

Угринюк Р.В., Свідрук В.Т. Інвентаризація лексико-семантичної групи на позначення трудової діяльності в сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. –Рівне: РДГУ, 2018. – С. 64–66

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДАХ
Кількість студентів Назва форми заходу та назва країни Кількість студентів (ПІП студента, курс навчання)
Стажування у закордонних ВНЗ
університет Viadrina м. Франкфурт-на-Одері
ФРН Остапович О.О. Німецька Академіча Служба Обмінів – DAAD

Звіт про науково-дослідну діяльність
кафедри німецької філології факультету іноземних мов за 2019 рік

За 2019 рік опубліковано 23 статті у фахових виданнях України та матеріалах наукових конференцій.
Опубліковано 4 навчально-методичні посібники.

Публікації кафедри німецької філології за 2019 рік.

Статті:

Jaroslaw Bylytsia „Modelliertheit – Nichtmodelliertheit“ im Bereich der politischen Phraseologie des Deutschen“ // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: матеріали ХХVI Міжнар. науково-практ. конф. Асоціації укр. германістів. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 32-34.

Venhrynovych Andrii Anzahl der Synonyme und Semantik des Adjektivs (Duden. Sinn- und sachverwandte Worter) Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 156

Venhrynovych Andrii Substantivische Synonymie im heutigen Deutsch Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства» 17-18 травня 2019

Власова О.І. Формування духовної культури студента-філолога на занятті з німецької мови. Міжнародна науково-практична конференція «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами :досвід і виклики» (21-22 березня 2019)

О. Остапович. Брейнстормінгові ігрові технології у викладанні іноземних мов // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронні дані (Об’єм: 2,89 Мб). Івано-Франківськ: НАІР, 326 с. – С. 223-226.

Ostapovych O. Deutsche Phraseologie ausserhalb der BRD. lokale Relikte oder nationaler Standsart Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 106-109

Petryshak B. Lernvideos als wichtiger Bestandteil des DaF-Unterrichts: Vorteile und Nachteile. // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 164 с. – С. 120-121.

Pavlyschynets O. Ethnostereotype als Grund der phraseologischen Gebundenheit von Ethnonymen. // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 164 с. – С. 114-116.

Павлишинець О. Семантичні особливості фразеологічних одиниць сучасної німецької мови з фразеологічно пов’язаним формативом етнонімом. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» №42/2019. – Одеса, 2019. – 10 с.

Корольова Н.О. Гендерна маркованість метафори (на матеріалі романів “A Game of Thrones”, “ Die Herren von Winterfell” та “Das Erbe von Winterfell”). Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. № 38 том 3. – Одеса, 2019. С. 87-91

Корольова Н.О. Метафоричні прояви гендерних характеристик (на матеріалі романів «A Game Of Thrones», «Die Herren von Winterfell» та «Das Erbe von Winterfell»). Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7-8 листопада 2019 р.). – Полтава : Вид-во “Астрая”, 2019. – С. 162-169.

Koroliova Nataliia. Prinzipien der modernen Sprachforschung. Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international. Матеріали XХVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. С. 58-60

Lypka Svitlana Hommage zum 5. Todestag von Alexander Oguy Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 75-79.

Malaschewska I. Rolle der Faktoren bei der Wahl der absoluten und relativen Tempora Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 84-86.

Малашевська І. Я. Засоби відтворення німецьких пасивних та інфінітивних конструкцій українською мовою (на матеріалі економічних текстів). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики», Івано-Франківськ, 2019, с 203-206

Маруневич Б. М. Специфіка навчання німецької мови як спеціальності в умовах штучного субординативного білінгвізму Міжнародної науково-практичної конференції «ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ: ДОСВІД І ВИКЛИКИ» с.198-201 DOI:https://doi.org/10.15330/obrii.48.1.24-27

Marunewytsch B. Interferenzerscheinungen biem Deutscherwerb Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 84-86.

Ткачівська М.Р. «Angst kennt kein Pardon» (табірний дискурс) //М.Р.Ткачівська/ Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2019. – № 3(55), – С. 63-72.;

Tkachuk Nataliia Wann ist Zeit fur Tempus? Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 150-152.

Tkachuk Nataliia Wie viel Tempora vertragt der DaF-Unterricht. Готується опублікування в: Матеріали міжнародної конференції TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN UKRAINE AND BEYOND: BEST PRACTISES AND CHALENGES, березень 2019.

Турчин В.В. Деякі онтологічні аспекти становлення сучасної гуманітарної комунікації. Прикарпатський вісник НТШ. Слово/Головний редактор докт. тех. наук. В.М. Мойсишин. ISSN 1304-7402- Івано-Франківськ. – Вип. 3(5) 2019. – С.245-255.

Uhryniuk Rostzslav Hauptmerkmale des Konzepts Sauberkeit im deutschen Welt-Sprach-Bild Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 155-156.

Shazka Halyna Einige Aspekte der Verbalisation des Konzeptes „Palimpsest“ im Roman Christoph Ransmayrs „Die letzte Welt“) Die XXVI. UDGV-Tagung “Moderne Germanistik auf der Suche nach einer Identitat: Interdisziplinar, interkulturell, international”. Thesenband 27. September – 28. September 2019. – Iwano-Frankiwsk, 2019. – S. 130-131.

Навчальні посібники

Весоловський О.В. Baron von Münchhausen und seine wundersamen Geschichten – тексти з вправами для індивідуального читання та самостійної роботи студентів, що вивчають німецьку мову як другу/третю іноземну / Весоловський О.В. – Івано-Франківськ, 2019. – 59 c.

Павлишинець О., Петришак Б. Ja, gerne! Wortschatz zum Lehrwerk. Навчально-методичний посібник для студентів-початківців. Додаток до підручника „Ja, gerne! Deutsch im Tourismus“ – Івано-Франківськ, 2019. – 95 с.

Pavlyschynets O., Petryshak B. Grundlagen der deutschen Morphologie und Syntax. Lehrbuch für die Studenten der Fremdsprachenfakultäten. (Друге видання, виправлене та доповнене). – Ivano-Frankivsk, 2019. – 240 S.

Корольова Н.О. Актуальні питання сучасної лінгвістики: навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання факультету іноземних мов (німецькою мовою). Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 248 с.

З 05.04. по 05.07. 2019р. доценти Корольова Н.О. та Липка С.І. проходили стажування у рамках сертифікованого міжнародного курсу професійного розвитку “Innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice” (German Philology) у Вищій Школі Лінгвістичній, м. Ченстохова, Польща.

27-28.09.2019 на базі кафедри пройшла міжнародна наукова конференція – ХХVI Конгрес Асоціації Українських Германістів ″Сучасна германістика в пошуках нової ідентичності – інтердисциплінарність, інтеркультурність, інтернаціональність″, за участі провідних українських германістів, доповідачів з ФРН, Австрії, Польщі. Організаторами виступили МОН України, ПНУ, Асоціація Українських Германістів, DAAD, OeAD, Гете-Інститут, Фонд Ганса Зайделя, видавництво Макс Гуебер. У роботі взяли участь 150 учасників з України та зарубіжжя, працювали 8 секцій та 7 воркшопів, подіумні дискусії та круглі столи і презентації новітньої літератури та наукових проектів, присвячених вивченню німецької мови та німецької літератури в Україні (https://udgv.org/ ).