Наукова робота

Колектив факультету працює над комплексною науковою програмою «Іншомовна комунікація у антропоцентричному вимірі».

Кафедра німецької філології розробляє спільну кафедральну тему «Структура і функції елементів різних рівнів системи німецької мови».

Теми виконуються в межах робочого часу, пройшли держреєстрацію та мають відповідні номери – 0113U005754.

Мета роботи – обгрунтувати теоретичні передумови дослідження лінгвокультурних аспектів мови і мовлення, статистичний обрахунок та моделювання німецького лексичного та ідіоматичного тезаурусу як фрагменту національної мовної картині світу німецькомовних народів.

Значення наукових результатів зумовлене внеском у германське і загальне мовознавство, фразеологію, діалектологію, термінознавство, перекладознавство, а також новітні напрямки лінгвістичних студій – теорію національних мовних варіантів, концептологію, лінгвокультурологію, лінгвопрагматику, гендерну лінгвістику. Практичне значення теми полягає в тому, що її результати та методики використані не лише у навчальних курсах з лексикології, стилістики, теоретичної граматики німецької мови, у спецкурсах з термінознавства, когнітивної лінгвістики, прагматики, перекладознавства, гендерної лінгвістики, фразеології, математичної та статистичної лінгвістики, лінгвістичної варі антології, але й практиці усного та письмового перекладу з німецької мови на українську і навпаки та у практиці міжкультурної комунікації в широкому сенсі, при укладанні словників, довідників та навчальних посібників. Прикладне значення підготовки кваліфікованих фахівців з міжкультурної комунікації зростає із поглибленням Європейської інтеграції України.

За 2014-2019 рр. вийшли друком 120 наукових публікацій (монографії, словники, статті, тези), зокрема  14 публікацій у закордонних наукових журналах. Результати досліджень апробувалися на Всеукраїнських та міжнародних конференціях зокрема і за кордоном (разом 45 конференцій)

У 2014 році видано: 1 колективна монографія – Р.В. Угринюк. У 2015 році видано: 1 словник з грифом МОН – В.М. Турчин, В.В. Турчин. У 2016 році видано: 1 колективна монографія – О.Я. Остапович та 1 підручник з грифом МОН – А.А. Венгринович. У 2017 році видано: 1 підручник з грифом МОН – А.А. Венгринович.

У 2015-2017 роках вперше опубліковано 2 випуски фахового журналу англійською мовою Tsependa I., Zagorodnyuk A., Ostapovych O. (ed.) Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Vol. 2, 3 No. 2, 3 (2015-2016, 2016-2017). – Ivano-Frankivsk, 2015, 2017. – 122 p., 117 p.