Педагогічна практика

Пам’ятка до практики ОІМ для ОР “Магістр” – завантажити

Вимоги до виробничої (педагогічної) практики з німецької мови як першої іноземної (ОР – бакалавр, денна і заочна форми навчання, філологія / середня освіта – 2019/2020 н.р.)  – завантажити

Вимоги до науково-педагогічної практики (Основна іноземна мова (німецька) – завантажити

Вимоги до науково-педагогічної практики (Друга іноземна мова) – завантажити

Психолого-педагогічна характеристика cтудентської групи – завантажити

Вимоги до написання конспектів – завантажити

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Наскрізна програма практики студентів Факультету іноземних мов розроблена з врахуванням Законів України «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-Х), Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Наказ Міністерства освіти України від 8.04.1993 р. № 93), Національних доктрин розвитку освіти (Указ Президента України від 17.04.2002 р. №347/2002), а також навчального плану напрямів підготовки: 6.020303, 7.02030301, 8.02030301 – освітньо-кваліфікаційних рівнів – бакалавр, спеціаліст, магістр.

Мета та завдання наскрізної програми практики студентів полягає в узагальненні та структуруванні усіх етапів професійної підготовки майбутніх фахівців філологічної галузі: формування стійкого професійного інтересу до обраної спеціальності, ознайомлення зі специфікою і змістом роботи в різних закладах освіти та створення уявлень про спеціальність «філологія» як сфери майбутньої діяльності та утвердження професійних умінь і навичок учителя–філолога.

Зміст наскрізної програми практики студентів Факультету іноземних мов  включає програми всіх етапів навчальної та виробничої практик, зокрема: навчальна лінгвістична практика, виробнича педагогічна практика у середніх класах загальноосвітніх шкіл, виробнича педагогічна практика у старших класах загальноосвітніх шкіл або середніх спеціальних закладів, переддипломна практика.

Організація і керівництво практиками. Згідно навчального плану загальне керівництво практиками здійснюється факультетськими керівниками, а методичне управління забезпечується методистами-викладачами кафедр англійської, німецької, французької філології.

Студенти поділяються на підгрупи, де кожна, за розкладами шкіл, працює на об’єктах практик.

Обов’язки факультетського керівника:

Керівник практики від інституту (певної спеціальності) – фахівець із числа досвідчених викладачів-методистів керує практикою студентів у школі. В його обов’язки входить:

– заздалегідь здійснює підготовку баз практики;

– забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед початком практики (інструктаж про дотримання правил техніки безпеки, етики спілкування в педагогічному та учнівському колективах, надання студентам-практикантам необхідних документів: направлення, программа з дидактико-методичними матеріалами, щоденник, індивідуальний план); ознайомлює з документами звітності про проходження практики;

– організовує розподіл студентів на педагогічну практику у школи міста;

– оформляє направлення для студентів-практикантів у школи; забезпечує студентів-практикантів необхідними документами (програма практики, щоденник обліку роботи студента, індивідуальний щоденник студента);

– організовує зустріч студентів-практикантів з дирекцією школи, вчителями-предметниками та класними керівниками;

– на основі даних, одержаних від старост підгруп (на протязі першого тижня), складає зведений графік практики (розклад уроків, місце і дні пробних залікових уроків, виховних та позакласних занять);

– перевіряє звітну документацію і подає загальний звіт про наслідки проведення практики університетському керівнику студентською педагогічною практикою;

– виставляє диференційну оцінку за педагогічну практику із врахуванням виконання всіх видів завдань практики.

– контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку;

– у складі комісії приймає залік з практики, оформляє звіт із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів, який затверджує завідувач кафедрою та здає університетському керівнику практики.

Методисти від профілюючих кафедр :

– спільно з дирекцією школи розподіляють студентів-практикантів за класами;

– беруть участь у настановчих і підсумкових нарадах щодо організації педагогічної практики;

– надають студентам методичну допомогу у підготовці до уроків, позакласних занять, затверджують конспекти пробних і залікових уроків;

– відвідують уроки студентів-практикантів, беруть участь в їх обговоренні, оцінюють їх;

– знайомлять студентів-практикантів з досвідом роботи вчителів школи;

– здійснюють контроль та проводять консультації для студентів на об’єктах практики;

– спільно з методистами об’єктів практики проводять оцінювання практичної роботи студента-практиканта;

– організовують проведення захисту результатів практики;

– консультують старосту підгрупи щодо підготовки звіту про проходження практики та його виступу на підсумковій конференції;

– надають студентам-практикантам можливість користуватись необхідною документацією та літературою під час виконання практичних завдань; забезпечують відповідну методичну допомогу практикантам з організації та проведення уроків та позаурочних заходів у  закладах освіти; надають адресну допомогу під час виконання навчальних завдань практики;

– здійснюють облік відвідування студентами об’єктів практики. В разі порушення ними трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку, спричиненні конфліктів тощо, повідомляють у навчальний заклад;

– контролюють виконання студентами-практикантами завдань згідно індивідуального плану;

– проводять разом із спеціалістами з безпеки життєдіяльності інструктаж з охорони праці і техніки безпеки.

Бази практик.

Начальні практики можуть проходити за місцем проживання студентів, де вони збирають та узагальнюють матеріал відповідно до отриманих завдань і питальників. Згідно домовленостей та підписаних угод, частина студентів проходить навчальні практики на території країн, мова яких вивчається (Велика Британія, США, ФРН, Австрія, Франція).

Базами педагогічних практик можуть бути загальноосвітні школи, школи з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї або середні спеціальні навчальні заклади ІІІ рівня акредитації. Навчальний заклад повинен відповідати таким вимогам: мати відповідну матеріальну базу, необхідну для проведення практики, число середніх і старших класів, у цьому навчальному закладі повинні викладати вчителі першої й вищої категорій, адміністрація й педагогічний колектив повинні дати згоду прийняти студентів на практику у визначений термін.