Зустріч зі стейкголдерами ОП «Німецька мова і література, англійська мова, переклад»

У четвер, 15 червня вчергове відбулась зустріч робочої групи кафедри з розробки проєкту освітньо-професійної програми «Німецька мова і література, англійська мова, переклад» другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.043 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька) зі стейкголдерами: докторкою філологічних наук, професоркою кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного університету нафти і газу О. В. Когут і директоркою ТзОВ «Мовна школа Otto Hans» Т. А. Плехтяк.

Гарантом ОП доц. Н. О. Ткачук та завідувачем кафедри доц. А. А. Венгриновичем підкреслено важливість врахування у період підготовки проєкту оновленої ОП пропозицій та рекомендацій усіх потенційних роботодавців та академічної спільноти, особливо щодо проблем удосконалення змістового наповнення ОП, побажань здобувачів освіти та випускників. У процесі оновлення ОП проведено аналіз аналогічних освітніх програм, які діють у закордонних та вітчизняних ЗВО. Наголошено, що поглиблене вивчення двох іноземних мов, літератури, практична підготовка викладача, перекладача до професійної діяльності сприяють досягненню цілей ОП. Особливу увагу в процесі обговорення присвячено перспективності опанування здобувачами освіти мікрокваліфікацій.

Докторка філологічних наук, професорка кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного університету нафти і газу О. В. Когут та директорка ТзОВ «Мовна школа Otto Hans» Т. А. Плехтяк підкреслили традиційно високий рівень підготовки наших випускників-магістрів та висловили пропозиції щодо розширення переліку дисциплін вільного вибору студента літературознавчого та перекладознавчого характеру, оскільки зростання попиту на якісний літературний контент та інтеграція літературних творів німецько- та англомовних авторів шляхом їх перекладу власне і визначатимуть потребу у фахівцях галузі філології та перекладу, що корелює з побажаннями, озвученими під час зустрічей зі здобувачами освіти та випускниками кафедри.

Студентоцентричний підхід до організації освітнього процесу, добір і розподіл обов’язкових та вибіркових компонент ОП засвідчують глибоке розуміння розробниками актуальних проблем сучасної філології, а врахування рекомендацій та побажань стейкголдерів сприятиме розвитку загальних та фахових компетентностей майбутнього фахівця відповідно до вимог сучасного ринку праці.