Самостійна робота студентів

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійна робота є важливою складовою частиною і основою підготовки майбутнього фахівця, оскільки мета самонавчання – опанувати засвоєння навчальної дії з наступним її опрацюванням на практичних заняттях. Реалізація такої мети на практиці сприяє розв’язанню завдань інтеграції – повному злиттю навчання і виховання, здійсненню принципу розвиваючого навчання, формуванню особистості майбутнього фахівця.
Самостійна робота з іноземної мови вирішує такі завдання:
– удосконалення знань, навичок і вмінь набутих на практичних заняттях;
– розширення світогляду студентів;
– розвиток творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків.
Ефективність навчальної діяльності залежить від готовності студента до самонавчання та його індивідуальних якостей. Здатність до самонавчання є однією з найважливіших передумов не тільки успішного оволодіння іноземною мовою, але й формування навичок самостійної діяльності взагалі. Центральною проблемою щодо організації самостійної роботи є проблема забезпечення високої внутрішньої мотивації до самостійного її опанування. Продуктивність самостійної роботи з іноземної мови залежить від психолого-педагогічних умов його організації: як мотивується навчально-пізнавальна діяльність студентів; як реалізується професіонально-комунікативна компетенція студента; як здійснюється контроль його навчальних досягнень. Головним завданням, яке має вирішити самостійне навчання є формування навичок і вмінь самонавчання, необхідних для оволодіння іноземною мовою від висунутих конкретних цілей самостійної роботи.

Самостійна робота – це самостійна навчально-пізнавальна діяльність проблемного, творчого та практичного характеру. Самостійна робота базується на володінні студентами навичками та вміннями, набутими на практичних заняттях з іноземної мови, тому важливим є те, щоб студенти якнайповніше використовували ці навички та вміння під час самостійної роботи.

Перший курс

ОІМ (Корольова Н.О.) – завантажити, Павлишинець О.О. – завантажити, Петришак Б.Я. – завантажити

ПГ (Корольова Н.О.) – завантажити, Павлишинець О.О. Петришак Б.Я. – завантажити

ПФ (Корольова Н.О.) – завантажити, Павлишинець О.О. Петришак Б.Я. – завантажити

Другий курс

ОІМ (Весоловський О.В.) – завантажити, (Малашевська І.Я.) – завантажити

ПГ (Венгринович А.А.) – завантажити, завантажити

ДІМ (Весоловський О.В., Венгринович А.А.) – завантажити,  (Корольова Н.О.) – завантажити,  (Малашевська І.Я.) – завантажити,  (Власова О.І.) – завантажити, (Бойчук Н.В.) – завантажити 

ТІМ (Весоловський О.В.) – завантажити

МНОІМ (Маруневич Б.М.) – / середня освіта / завантажити

Країнознавство ДІМ (Билиця Я.Т.) – завантажити

Третій курс

МВОІМ (Маруневич Б.М.) – / середня освіта / завантажити

ОІМ (Маруневич Б.М.) – завантажити, (Липка С.І.) – завантажити

ДІМ (Власова О.І.) – завантажити, (Петришак Б.Я.) – завантажити, (Бойчук Н.В.) – завантажити 

Лексикологія (Турчин В.М.) – завантажити

Стилістика (Турчин В.В.) – завантажити

ТІМ – (Бойчук Н.В.) – завантажити 

ТФ – (Билиця Я.Т.) – завантажити 

Четвертий курс

ОІМ (Венгринович А.А.) – завантажити

ТГ (Венгринович А.А.) – завантажити

ТПП (Ткачівська М.Р.) – завантажити

МВОІМ (Маруневич Б.М.) – / філологія / завантажити

МВОІМ (Маруневич Б.М.) – / середня освіта / завантажити

ДІМ (Власова О.І.) – завантажити, (Липка С.І.) – завантажити, Павлишинець О.О.) – завантажити

Лінгвопрагматика (Турчин В.В.) – завантажити

ТІМ – (Бойчук Н.В.) – завантажити 

П’ятий курс

ЗТКДІМ (Венгринович А.А.) – завантажити

СЛТ (Корольова Н.О.) – завантажити 

МОНДР (Остапович О.Я.) – завантажити

ОІМ (Остапович О.Я.) – завантажити

СЛКМЯВ (Шацька Г.М.) – завантажити

ДІМ (Шацька Г.М.) – завантажити, (Ткачівська М.Р.) – завантажити

Шостий курс

ОМК (Остапович О.Я.) – завантажити

Практика письмового та усного перекладу (Турко Н.В.) – завантажити

ОХП (Ткачівська М.Р.) – завантажити

ДІМ (Шацька Г.М.) – завантажити, (Ткачівська М.Р.) – завантажити, (Павлишинець О.О.) – завантажити

Країнознавство ДІМ (Билиця Я.Т.) – завантажити